Календарь событий

22 марта 2023

«Врач айтмай, ашдан тыйылыргъа жарамайды»

Бизни республикада субай болама деп ауруп, ызы бла ёлюп кетгенле болгъандыла. Арыкъ болургъа кюрешгенле кёпдюле, ала барысы да диетала тутаргъа кюрешедиле. Алай бир-бирде ол диеталаны хаталарындан больницагъа окъуна тюшедиле.

Сёз энчи аскер операциягъа къатышханлагъа болушлукъну къурауну юсюнден баргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы башчылыгъы бла видеоконференция халда бардырылгъан кенгешге къатышханды. Аны кезиуюнде сёз энчи аскер операциягъа къатышханланы гуманитар эмда техника болушлукъну къурауну юсюнден баргъанды. 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

О Законе Кабардино-Балкарской Республики "Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Кабардино-Балкарской Республики и дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации"

Чеклениулеге да къарамай, сатыу-алыу кюч ала барады

Промышленность бёлюм экономикада не заманда да энчи жерни алады. Ол да сейир тюйюлдю, нек дегенде ол биз хайырланнган затланы кёбюсюн андан предприятияла чыгъарадыла. Къабарты-Малкъарда бу бёлюмню былтыргъы ишини эмда быйылгъа борчларыны юсюнден алгъаракъда ётген коллегияда айтылгъанды. Аны промышленность, энергетика эм сатыу-алыу министр Шамиль Ахубеков бардыргъанды, бу сферада болум бла жыйылгъанланы да ол шагъырейлендиргенди.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Къыйын болумлада апчымазча

МЧС-ни республикада Баш управлениясыны энчи составыны психология халын тинтиу ишле бардырыладыла. Ала тёрели халда психодиагностика жумушланы эсеплерине кёре неда къутхарыучуланы тилеклери бла толтуруладыла.

Сынауланы эсеплери белгиленнгендиле

Окъуучуланы битеуроссей школ олимпиадаларыны 2022-2023 окъуу  жылда бардырылгъан кезиуюню регион урумуну эсеплери белгили болгъандыла. Алагъа тийишлиликде, Нальчикни мектеплерин алып айтханда, сынаулада хорлагъанланы саны жыйырма бир адамды. Призёрла уа элли бир  жаш бла къыз болгъандыла.

Рузламаны алышыныулары

Орта ёмюрледе жашагъан перслы алим-энциклопедист Бирунини айтханына кёре, бек эртте заманлада арап­лыла, малчылыкъ бла кюрешип, кюнлени Ай бла бай­ламлы жарашдырылгъан рузламагъа кёре санагъандыла. Байдаланы Муссаны ол жаны бла тинтиулеринде сейир шартлары бла окъуучуларыбызны андан ары шагъырейлендире, буруннгу муслийман рузламаны кезиулерини юсюнден материалны хазырлагъанбыз.

 

Къоркъуулу болумда кеслерин тюз жюрюте билирча

Граждан къорууланыуну битеудуния кюнюне аталып, Тырныауузну бешинчи гимназиясында МЧС-ни жер-жерли бёлюмю тематика дерсле бардыргъанды.

Самбону айнытыу жаны бла мадарла толтуруладыла

«Единая Россия» «Zа самбо» партия проектни чеклеринде «Хорлманы илмусу» битеуроссей форум бардыргъанды

Кинология службаны иши бла шагъырейлендиргендиле

Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну келечилери МЧС-ни Элбрус бийик тау къутхарыу-излеу отрядыны «Нальчик» бёлюмюню кинологлары бла юйрениуле бардырадыла.

Даражалы эришиуден – доммакъ майдал

Бирлешген Араб Эмиратлада юч кюнню ичинде каратеден халкъла аралы эришиу къуралгъанды. Анга Алжирден, Азербайджандан, Бахрейнден, Египетден, Беларусьдан, Россейден, Италиядан, Кувейтден, Непалдан, Катардан, Сауд Аравиядан, Узбекистандан эм талай башха къыралдан 600-ден аслам спортчу къатышхандыла.

Россейни биринчилигине жетеулен къатышырыкъдыла

Нальчикде встестилевой каратеден республиканы биринчилиги къуралгъанды, анда аскер искусстволадан «Барс-Тырныауз» академиясыны келечилери жетишимли болгъандыла. Ала жети майдал къытхандыла, алай бла Россейни биринчилигине андан жети спортчу къатышырыкъды.