Календарь событий

12 марта 2023

Батырлыгъы, иш кёллюлюгю бла да айырмалы аппам

Хурметли редакция, мен Къашхатаудан «Заманны»   дайым окъуучусу Жаболаны Марзиятма. Ёз тилибизде чыкъгъан жангыз газетибизни бетлеринде кёп ахшы, юлгюге тийишли адамларыбызны юслеринден хапарла биле турама. Бек къууанама алагъа, аладыла миллетни атын иги бла айтдыргъанла.

Жигитлени юлгюлеринде

Атайланы Далхатны жашы Жашарбек бюгюнлюкде  Сауутланнган кючлени запасда офицерлерини «Мегапир» атлы миллет ассоциациясыны Къабарты-Малкъар Республикада бёлюмюне таматалыкъ этеди.