Календарь событий

18 марта 2023

Ышаннгылы эм огъурлу адам, фахмулу алим эди

Миллетибиз артыкъ уллу болмагъаны себепли, хар бирибиз да аны атын иги бла айтдыргъан адамларыны юслеринден билирге бек ёчбюз. Мен оюм этгенден, малкъар халкъны аллай жашларындан бири белгили алим Гемуланы Нухну жашы Исмайыл (1942-2005ж.ж.) эди.

ЖЫЛЫ ЖЮРЕКЛИ ЭМДА АЧЫКЪ ХАЛДА

Озгъан баш кюн Нальчикде Къырал концерт залда  назмучу  Мусукаланы Азнорну къызы Сакинат бла тюбешиу болгъанды. Аны республикада  Китапны сюйгенлени  биригиую къурагъанды.