Календарь событий

04 марта 2023

Огъурлу жолоучулукъ

Бу кюнледе Чегем шахарда КъМР-ни халкъ поэти Къулийланы Къайсынны Юйю-музейин  Прохладна шахарны пионерлери жокълагъандыла. Аланы къурап ары  келтирген пионер организацияны таматасы Сусанна Чолакова болгъанды.
 
Эрттенликде атала-анала, пионерле да кеслеринде  жыйылып,  митинг бардыргъандыла. Анда Ата журтха сюймеклик, кертилик бла байламлы насийхат сёз айтылгъанды. Ызы бла жаш адамла къауум устазлары  бла музейге  келгендиле.

Бирге ишлеуню амалларын сюзгендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Кърымны эм Севастопольну вузларыны келечилери бла тюбешиу болгъанды. Анга Кърымны федерал университетини ректоруну кенгешчиси, доцент, экономика илмуланы кандидаты, сыйлы экономист Инна Ходыкина, 

Ариу, жумушакъ ауазлы тенгибиз

Бюгюн бизни ана тилибизде китапла чыгъадыла, жырла айтыладыла, радио, телевидение бериуле да барадыла. Алада этилген ишни авторлары белгилидиле. Алай а ол затланы жамауатха туура этер ючюн кюч салгъанланы асламысы ташада къаладыла. ГТРК «Кабардино-Балкария» атлы къырал радиода ишлеген Тебердиланы Мариям, Геляхланы Маликни къызы, аладанды. Ол анда звукорежиссёр – магнит жазыулада инженер болуп уруннганлы къыркъ жылдан атлагъанды.  

Ана тилни терен билирге итинедиле

Сабий китапханалада уруннганланы жамауат ишлери бир заманда да тохтамайды. Бизни республикада жашагъан халкъланы тарыхларына, миллет тиллерибизге аталгъан эришиуле да быллай жерледе дайым болгъанлай турадыла.