Календарь событий

01 марта 2023

Иги тигерге юйретирикдиле, иш бла да жалчытырыкъдыла

Къабарты-Малкъарда кийим тикген «Бахсан» фабрика биригиу кесине кадрла хазырларча, тигерге юйретген ара ачарыкъды. Бюгюнлюкде ол   Россейни Къоруулау министерствосуну заказын толтургъан,  жетишимли уруннган биригиуледен бириди. Мында  аскерчилеге, полициячылагъа эм башха службалагъа энчи кийимле, обмундированияла тигеди.

Халкъыбызны жомакълы дуниясыны шарты

Туризмни айнытыу жаны бла хар регионда да сейир амалла къурайдыла. Аны баш сылтауу уа ол тышындан келген адамланы эслеринде къалып, ала бери энтта да къайтырча этиудю.

Электрокючню къоркъуусузлугъуну жорукъларын ангылатадыла

«Россети Шимал Кавказ» компанияны бёлюмюню – «Каббалкэнергону» специалистлери «Нальчикде» «Тейри къылыч» сабий реабилитация арада болгъандыла. Энергетикле школчулагъа электрокючню къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларыны юсюнден хапарлагъандыла.

Къанларын саусузлагъа бергендиле

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары «Жюрекден жюрекге» донор акциягъа къатышып, республикада саулукъ сакълау учрежденияланы кереклерине  къанларын бергендиле. Аны аллында уа ала Къан къуюу станцияда тийишли медицина тинтиуледен ётгендиле.

Къар тюбюне тюшгенини сылтаулары тинтиледиле

КъМР-ни прокуратурасы Чегетде сноубордда учхан инсан ауушханы бла байламлы тинтиуле бардырады.

Тарыхына юйретедиле, муратларын ангылатадыла

Жолда жюрюуню жаш инспекторларыны къымылдаууну 50-жыллыгъын белгилеуню чеклеринде «Биз ЮИД-ни сайлайбыз» акция бардырылады. Биринчилени санында аны сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясыны окъуучулары башлагъандыла. Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну инспекторлары бла аланы жаш болушлукъчулары  алагъа организацияны тарыхыны юсюнден къысха билдиргендиле, аны муратларын ангылатхандыла.

Эм иги команда ачыкъланнганды

Нальчикде «Автомобиль транспортда къыйын болумланы кетериу бла байламлы авария-къутхарыу ишлени бардырыуда Россейни МЧС-ни 2023 жылда эм иги командасы» деген эришиу бардырылгъанды. Ол уллу от тюшюу бла кюрешген энчи бёлюмню мурдорунда эки кюнню ичинде ётдюрюлгенди. 

Тау этекледе болум сюзюледи

Быйыл 25 февральда Элбрусда 4800 метр бийикликде Забайкал крайдан эр кишини саулугъу осалгъа кетгенди. Къутхарыучула алайгъа жетгенчи ол ауушханды.

Узбекистан бла байламлыкъланы кючлендире

РФ-ни экономиканы айнытыу министрини орунбасары Дмитрий Вольвач Узбекистанны инновациялы эмда тыш сатыу-алыу министрини орунбасары Хуррам Тешабаев бла онлайн-халда тюбешиу бардыргъанды. Къабарты-Малкъарны атындан анга Экономиканы айнытыу министерствону регионну маркетинги эмда тыш байламлыкъла департаментини башчысы Севиль Богацкая къатышханды.

Жашауну айланч-майланчлары

Биттирланы  Мухамматны къызы Мариям бла бир ненча жыл мындан алгъа тюбеген эдим. Ол уллайгъан адамны юсюнден билип, Кенже элге баргъан эдим. Аны бла ушакъ эте, жашауундан кёп шартланы билгенме. Атасы  Биттирланы  Ногай хажини жашы революциягъа дери Дагъыстанда медиреседе окъуп билим алгъанды.   Кязим  Ногайны  уста танып, аны бла шуёхлукъ да жюрютгени себепли,  Быллымгъа  шуёхуну жашына  къыз тилей  Озарукъланы  Ёзюрмезни  юйюне баргъанды. Кимге да белгили эди Кязим хажи кёбюсюнде назмула бла сёлешгени. Къызны тилей баргъанда,  Озарукъланы  юйлерине:

Тахта кёгетлени хайырлылыкъларын къалай сакъларгъа боллукъду

Къайсы байды

 Адамны чархында С витамин азлыкъ этсе, ол къыйын аурууну сылтауу болуп къалыргъа да къоркъуу барды. С витамин адамны нерваларыны, баууруну, богъурдакъ безини тийишлисича ишлерлерине керекди. Аны бек кёбю лёкъуда, болгар чибижиде, петрушкада, гедигинде, къара дугъумда бардыла.

Вакцинала дунияны къалай тюрлендиргендиле

Адам улугъа жукъгъан ауруула нечик уллу хата салыргъа боллукъларын ангыламагъан хазна болмаз. Къоркъуусуз жашаугъа къайтыргъа вакцинала онг берликлерин да. Жер башын титиретип тургъан кёз кёрмеген мурдарлагъа мадар табылгъаны себепли сау къалгъанланы саны жюз миллионла бла тергеледи. Бу материалда вакцинала адамланы жашауларын къалай тюрлендиргенлерини юсюнден айтайыкъ.

Чечек (оспа)

«Къолайлы киеу»

Атабийланы Магомет кёп жылланы редакция бла байламлыкъ жюрютюп тургъанды. Бюгюн газетни сайтында аны чам халда жазылгъан метериалын басмалайбыз.