Календарь событий

11 марта 2023

Иги кесек иш тамамланнганды, алай алда бютюн кёп жумушла сакълайдыла

Бу кюнледе  КъМР-ни Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда жыйылыу болгъанды. Аны ишине  КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хубиев,  КъМР-ни Парламентини  Билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла комитетини таматасы Нина Емузова, тийишли министерстволаны бла ведомстволаны,  окъуу юйлени келечилери, районлада, шахарлада, элледе жаш тёлю биригиулени башчылары да къатышхандыла.

Кесини юлгюсю бла кёллендире

Быйыл Устазны бла насийхатчыны жылы болгъаны бла байламлы сабийлени окъутуугъа бла юйретиуге къыйын салгъан адамланы уллу хурмет бла сагъыннганлай турабыз. Бюгюн  окъуучуларыбызны жашауун устазлыкъ бла байламлы этген бызынгылы къызыбыз Аттоланы Каира бла шагъырей этерге сюеме.  

«Мен гъаршны инсаныма»

Суратлау искусстволаны А.Л. Ткаченко атлы музейинде Хабичланы Исмайылны жашы Магомедни энчи кёрмючю ачылгъанды. Аны скульптуралары, бояу бла жазылгъан суратлары, графикасы жаланда Кавказда угъай, Россейде, башха къыраллада да белгилидиле.