Календарь событий

15 сентября 2021

Иш усталыкълагъа юйретиу энчи магъаналы жумушча

Быйыл да, хар замандача, Нальчикде гумапнитар-техника колледжни мурдорунда сакъатланы эмда саулукъларында чекленнген онглары болгъанланы арасында профессионал усталыкъны «Абилимпикс-2021» бешинчи юбилей регион даражалы чемпионаты бардырыллыкъды. Ол 28 сентябрьден башлап 30 сентябрьге дери ишлерикди.  

Битеуроссей студент оюнлагъа хазырланыуну сюзгендиле

Бу кюнледе  Шимал-Кавказны исскусстволаны  Шимал-Кавказ къырал институтунда  болгъан жыйылыуда  сёз   "Аскер искусстволаны  Битеуроссей студент  оюнларыны" юсюнден баргъанды.

Иш бериучюлени эслерине

2021 жылны 31 июлюндан башлап энчи предпринимательлеге, иш бла жалчытыучулагъа ишчилерине Социальный страхование фондда регистрация этер ючюн, аланы урунуу китапчыкъларыны копиялары, урунуу  келишимлери да керек тюйюлдюле. 

Бюджет ахчаны къолгъа этгенди

КъМР-ни прокуратурасы район больницаладан бирини башчысына ачылгъан уголовный ишни сюдню къараууна бергенди. Ол бюджет ахчаны урлагъанына ишеклик барды.

Ахчаны аз-аздан урлап тургъанды

62-жыллыкъ чегемли тиширыу сатып алгъан товар ючюн банк картасындан тёлерге  кюрешгенде, ахчасы жетмегени ачыкъланнганды.  Алай ол картасындан жукъ да алмагъанды, бир тюрлю тёлеуле этмегенди. Ол ахчасы тас болгъаныны юсюнден право низамны сакълаучулагъа тарыкъгъанды.

Сен а ненча тюрлюсюн билесе ашыкъ оюнну?

Халкъыбызда келген оюнладан бек эрттегилисинден бири ашыкъ оюнду десек, ётюрюк болмаз. Аны уллу, гитче да бек сюйгендиле. Анга кёп адам къатышыргъа болады. Бюгюннгю жаш тёлю аны къалай ойналгъанын хазна билген да этмейди, жарсыугъа. Ол себепден юйретиучюле, сабийле да аны юсюнден бираз толуракъ билсинле деген мурат бла бу  материалны  жарашдыргъанбыз.

САУ ЁМЮРДЕН АРТЫКЪНЫ БИЛИМ КЪАЛАСЫ БОЛГЪАН МЕКЯМ

1859 жылда Шимал Кавказда патчахны буйругъу бла тау школла ачылгъандыла. Анда бай адамланы сабийлери окъугъандыла. Башланнган класслада орус тилни, арифметиканы, географияны, Къуранны (христианлыла да кеслерини дин китапларын) окъугъандыла. Андан арысында математикадан, тыш къыраллы тилледен, тарыхдан да дерсле алгъандыла.