Календарь событий

17 сентября 2021

Къол кётюрюуню тийишли халда барыууна – энчи эс

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков айырыулагъа къарау жаны бла штаб болгъан эм айырыуланы тийишлисича бардырыуларына эс бургъан жамауат къарауну арасы ачылгъан КъМР-ни Жамауат палатасына баргъанды.

Айырыуланы тийишли халда бардырылыуларына – энчи эс

Айырыулагъа къарау жаны бла штаб болгъан КъМР-ни Жамауат палатасыны майданында къол кётюрюуню бардырылыууна къарагъан жамауат ара ачылгъанды. Аны борчу айырыуланы тийишли халда озууларын жалчытыуду.

Миллетни атын жигитлери, тирнеклери айтдыргъанла

Чегем ауузунда, Акъ Топуракъ тийресинде Бора деген жер барды. Аны иеси Гочаланы Бораны юсюнден таматаладан эшите тургъанма. Ол Чегем ауузунда аты айтылгъан, тирилиги бла ырысхы этген, мал жайгъан, хар жюз ийнекден жюз бузоу алгъан киши болгъанды, мал кютерге уа бегендеге Хадаужукъланы бийден Заюково жанында жер алгъанды.

Уллу саугъача, сейир кёрмюч

Бусагъатда пандемияны хатасындан къыралланы араларында культура байламлыкъла къарыусузуракъ болгъандыла. Болсада уллу шахарлада жангы кёрмючле ачыладыла. 

Россельхозбанк студентлени стипендияларына къошханды

Россельхозбанк В.М. Коков атлы Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни студентлерине быйыл стипендияларын кётюргенди, деп билдиреди финанс учрежденияны пресс-службасы.

Банк 2021-2022 окъуу жыллада стипендия бергенлени санын  54 адамгъа дери кёбейтгенди, ай сайын тёлеген стипендияны уа 12, 5 мингден 15 миннге дери.

Быйылгъы окъуу жылда  Россей Федерацияны Эл мюлк министерствосуна бойсуннган аграр вузланы 450 студенти банкдан финанс болушлукъ аллыкъдыла.  

Казбек Коков республикалы телеканалны сорууларына жууапла бергенди

Къабарты-Малкъарны Башчысы «КъМР-1» деген республикалы телеканалгъа интервью бергенди, деп  билдиреди регионну оноучусуну пресс-службасы.