Календарь событий

02 сентября 2021

В. Матвиенко Къабарты-Малкъарда жашагъанланы Къыраллыкъны кюню бла алгъышлагъанды

РФ-ни Федерация Советини Федеральный Жыйылыууну Председатели Валентина Матвиенко Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коковну, КъМР-ни Парламентини таматасы Татьяна Егорованы эм Къабарты-Малкъарда жашагъанланы Къыраллыкъны кюню бла алгъышлагъанды, деп билдиргендиле Федерация Советни пресс-службасындан.

Алгъышлау телеграммада Валентина Матвиенко Къабарты-Малкъарны сейирлик табийгъат байлыгъы эм аламат тарых-маданият хазнасы болгъанын айтханды.

Промышленность эм эл мюлк предприятияланы ишлери бла шагъырейленнгенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бир-бир промышленность эм эл мюлк предприятиялада ишчи тюбешиуле бардыргъанды, андан сора да, жоллада къурулуш ишле къалай баргъанына къарагъанды. Жолоучулукъда республиканы оноучусуну биргесине КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Сергей Говоров, эл мюлк министр Хасан Сижажев, транспорт эм жол мюлк министр Аслан Дышеков, муниципалитетлени администрацияларыны башчылары болгъандыла.

ОРУСБИЙЛАНЫ ИСМАЙЫЛ – МАЛКЪАРНЫ ЁХТЕМЛИГИ

Онтогъузунчу ёмюрню экинчи жарымында Малкъаргъа бир тюрлю бир жумуш бла келген россейли жолоучула, араларында белгили алимле, тарыхчыла, этнографла, картографла, адабиятчыла, композиторла, биологла да, кёп болгъандыла. Келгенлени барысына да Бахсан ауузунда Орусбийланы Мырзакъулну жашы Исмайыл къонакъбайлыкъ этгенди.

"Чайны хар тюрлюсю кесича энчи хазырлау амалы барды"

Алгъын таулуланы таула бла, тёгереклеринде табийгъат бла байламлыкълары бек къаты болгъанды. Кырдыкладан чайла ол эртте заманладан келедиле. Туристле да тау элледе аш–суу жерледе кырдык чайны излейдиле: анда тауланы ариу ийислери, табийгъат татыу табадыла. Алай тёрели чай да аш отоуну бийлегени баямды.

КъМР-ни Башчысы окъуучуланы Билимни кюню бла алгъышлагъанды

Биринчи сентябрьде Къабарты-Малкъар Къыраллыгъыны кюню бла бирге Билимни кюнюн да белгилегенди.

Сентябрьни биринчи кюнюнде школлада парталаны артларына  биринчи классха баргъан 12 500 сабий олтургъанды. Билим берген окъуу юйле ишлерин тёрели халда башлагъандыла.

Сютню юсюнден керти эм жалгъан оюмла

Кёпле сютге жаланда сабийлеге тап келишген продуктхача къарайдыла. Тиширыула аны санны-чархны бузады деп ичмейдиле, эр кишиле да анга артыкъ уллу эс бурмайдыла.  Кертисин айтханда уа, была аны къыйматлылыгъын толусунлай ангыламайдыла.