Календарь событий

09 сентября 2021

КъМР-ни Башчысы къоркъуусузлукъну жалчытыу жаны бла жыйылыуну бардыргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков къоркъуусузлукъну жалчытыу жаны бла координация жыйылыуну эм Къабарты-Малкъар Республикада Экономика эм жамауат къоркъуусузлукъну жалчытыу жаны бла Советни бирге ётдюрюлюучю кенгешни  бардыргъанды.

КъМР- ни Башчысы Казбек Коков «муниципал сагъатны» бардыргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «муниципал сагъатны» бардыргъанды, анга КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы   Мухамед Кодзоков, КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министри  Анзор Езаов,  КъМР-ни айырыу комиссиясыны председатели   Вячеслав Гешев эм муниципал къуралыуланы администрацияларыны башчылары къатышхандыла.

Сагъышландыргъан табийгъат жашырынлыкъла: сейир болумла къатыбызда

Бабугентге жетип, жол экиге айланса, аладан бири Бызынгы ауузгъа, бийик къаялагъа элтеди. Бир кесекден кукурт къатыш, таза, дарман шаудан чыгъады. Ол аш оруннга, тери ауруулагъа да жарайды. Сууну татыуу эки ыйыкъны ичинде сакъланады.

Больничный хакъ тенгли тёленирикди

Сакъатлагъа электрон сертификатла, «гараж амнистия», 7 жыл толгъунчу сабийге къарагъаннга тёлеуле – сентябрьде кючюне къаллай законла киргендиле.

БИРЛЕНИ КЕСИНЕ ТАРТАДЫ, БАШХАЛАНЫ КЪОРКЪУТАДЫ

Ариу затла кёпдюле дунияда, алай а бизни башха, бизге тёрели болмагъан «ариулукъгъа» юйретирге кюрешгенле андан да асламдыла бюгюн. Бу затлагъа шагъатлыкъ этген шартла кёпдюле, бютюнда чыгъармачылыкъ ишледе. 

Айырыула тынч эм къоркъуусуз ётерча

Черек районда 17,18,19 сентябрьде Къырал Думагъа бла жер-жерли власть органлагъа айырыула тынч эм къоркъуусуз ётерча, муниципалитетни айырыу комиссиясыны кючю бла тийишли онгла къуралгъандыла.