Календарь событий

12 сентября 2021

Атабий чюй ургъан къая

Бедик элни баш жанында бир сыйдам къаягъа эрттеден бери узун къазыкъ орнатылып турады. Къаяны кесине да Атабий чюй ургъан къая дейдиле. Атабий деген киши ким болгъанды, къайда, къачан жашагъанды. Хапарыбызда аны юсюнден билгенибизни, эшитгенибизни айтайыкъ.

Ёзек тема – гидрометеорология къоркъуусузлукъну магъаналылыгъы

Озгъан бараз кюн республикада  Бийик-тау геофизика институтда  «Булутланы  физикасы эмда гидрометеорология болумгъа аланы  cебепликлери» деген   Битеуроссей  ачыкъ конференция  къуралгъанды. Ол юч кюнню баргъанды.  Аны ишине   РФ-ни Росгидрометини директоруну орунбасары  Владимир Соколов, РАН-ны академиги, Залийханланы  Михаил, «ВГИ»- ФГБУ-ну директору  Беккиланы Мухтар,  Россейни кёп регионундан  алимле,  МЧС-ни  ишчилери,   Молдавияны, Белоруссияны,  Азербайджанны да  келечилери  къатышхандыла.