Календарь событий

19 сентября 2021

«Операцияны битеу билиминги, сынауунгу жыйып бардыраса, сезимлени унутуп»

Малкъарланы Сагидни жашы Мурат Москвада Граждан авиацияны ара клиникалы больницасында ишлейди. Ол медицинада эм къыйын эмда жууаплы бёлюмню сайлагъанды – нейрохирургияны.  

Табийгъатны жюреги бла сюймеген бу усталыкъны сайламайды

Жыл сайын сентябрьни хар ючюнчю ыйых кюнюнде агъач мюлкде уруннганла профессионал байрамларын белгилейдиле. Ол  1977 жылда 18 сентябрьде «Агъач законадельство» къабыл этилгенине жораланнганды. Россейни бирси регионларындача, Къабарты-Малкъарда да ол кюн айырмалы ишчилени белгилеу бла къууанч халда ётеди. Аны аллында биз бу жол Чегемни агъач мюлкюнде болгъанбыз. Бюгюнлюкде учреждениягъа уллу сынамы болгъан Бёзюланы Ибрагим башчылыкъ этеди.

Тарыхны юйретир, тёрелени сакълар мурат бла къуралгъан байрам

20 сентябрьде Къабарты-Малкъарда эм жаш къырал байрамладан бири белгиленеди - Адыгланы (черкеслилени) кюню. Анга быйыл жаланда 7 жыл толады. Быллай къууанч кийириуню юсюнден оноу а 2014 жылда 12 августда чыгъарылгъанды. Ол жаны бла КъМР-ни Башчысыны Указында айтылгъаныча, байрам инсанладан эмда жамауат организацияладан келген тилеклеге тийишлиликде кийириледи. Кеси да солуу кюндю.