Календарь событий

18 сентября 2021

«Демократиялы излемле жалчытылынадыла»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бюгюн Нальчикде 1-чи номерли  школда орналгъан  123-чю номерли айырыу участкада къол кётюргенди. Эсигизге салайыкъ,  Россейни Къырал Думасына эмда республиканы жер-жерли власть органларына депутатланы айырыу быйыл  юч кюнню барады. Казбек Валерьевич а участкагъа  юй бийчеси эм къызларындан бири бла келгенди.

Бюллетеньлени толтуруп, ала сайлауларын этгендиле. Бу политика магъаналы ишни юсюнден оюмун айта, ол Къырал Думаны жангы къауумуна киргенле борчларын бийик даражада толтурлукъларына ышаннганын чертгенди.

Нальчикни битеуроссей курорт даражасын къайтарыргъа итинедиле

Тюнене Нальчикде «Долина Нарзанов» санаторийни 2-чи корпусуну ачылыууна аталгъан къууанчлы жыйылыу болгъанды. Анга КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

Участкалада къоркъуусузлукъну битеу амаллары жалчытылыннгандыла

Тюнене эрттенликде 8 сагъатда республиканы битеу шахарларында бла районларында 355 айырыу участкала ачылгъандыла. Быйыл къол кётюрюу юч кюнню бардырылады, ол адамланы къоркъуусузлукъларын жалчытыргъа, коронавирус жукъгъан аурууну жайылмазча этерге онг береди. Битеу айырыу участкалада тийишли къоркъуусуз амалла сакъланадыла: кирген заманда температураны ёнчелейдиле, къол къапла, маскала эм энчи къаламла бередиле.

Таулуланы араларында ёсюп, тауланы жаныча кёргенди

Малкъарлы жол кёргюзтюучюлени араларында атларын махтау бла айтдыргъан адамла болгъандыла. Сотталаны Ахияны, Хаджиланы Сейитни, Залийханланы Чокканы, Тилланы Юсюпню бюгюнлюкде кёпле эсгередиле. Терс-Къолда жашап тургъан сванлы Леван Маргиани да аллайланы санында энчи жерни алады. Минги тауну тийресине келген жолоучула – алимле аны юйюню арбазында кеслерине керекли хар затны да табып тургъандыла. Таулагъа ёрлеучюле, хакъ тёлеп, аны арбазында  чёмюч-къашыкъ, тюрлю-тюрлю кийимле, атла алып, жолгъа  алай атланнгандыла.