Календарь событий

16 сентября 2021

Къабарты-Малкъарны Башчысыны айырыула бла байламлы чакъыру сёзю

КъМР-ни Башчысыны эм Правительствосуну пресс-службасы билдиргеннге кёре, Казбек Коков  Россей Федерацияны Къырал Думасына депутатланы айырыу бла байламлы республикада жашагъанлагъа чакъырыу сёзюн айтханды.

«Къабарты-Малкъарны сыйлы инсанлары!

«КЪОЛУНГУ ЫЧХЫНДЫРГЪАН КЮНЮМДЕ…»

Эшикни акъырын жабып, палатадан чыгъып кетген жашны алай этерин сакълагъанча:

– Кечгинлик бер, Зурият. Кесими жашаууму къураялмадым. Сеникин да буздум. Насыплы эталмадым. Жашым ючюн а сау бол, – дейди Хадис, аллында олтургъан тиширыудан тансыгъын алыргъа сюйгенча, кёзюн андан алалмай.

– Къой, энди аны несин айтаса, – дейди сюйдюмлю тиширыу, сыйдам таралып, жыйылып тургъан агъы танылгъан чачын артха сылай.

– Билемисе,  мен режиссёргъа окъургъа нек баргъан эдим?

Cёз кёгетлени ёсдюрюуде шёндюгюлю технологияланы хайырланыуну юсюнден баргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бу кюнледе Минеральные Воды шахарда «Кёгетлени ёсдюрюуде, сакълауда, сатыуда шёндюгюлю технологияланы эм оборудованияланы хайырланыу»  деген III Халкъла аралы технологиялы кёрмюч-конгрессни ишине къатышханды, анда доклад бла да сёлешгенди.

Кёрмючню Россейни Эл мюлк министерствосу къурагъанды эм ол алма тереклени промышленный амал бла ёсдюрюуге жораланнган магъаналы жыйылыуладан бириди.

Алчылыкъны ычхындырмагъандыла

Бу кюнледе "Динамо" обществону "Горизонт" къонакъ юйюнде "Патриотда" аскер-патриот паркда ведомствола аралы Битеуроссей эришиуле бардырылгъандыла. Аскерчиле спортну прикладной тюрлюлеринде кючлерин сынагъандыла. Кеслери да биринчи кере комплекс халда олимпиада маталлы бардырылгъандыла.

Рейд тинтиуле бардырыладыла

Россей Федерацияны КъМР-де МВД-сыны, КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну эмда СКФО-да Ространснадзорну араларында жангы окъуу жылны аллында къол салыннган келишимге тийишлиликде жамауат транспортну арасында рейд тинтиуле бардырыладыла. Ала адамланы ташыучула транспорт законодательствогъа бузукълукъ этилгенине бла къалгъанына къарайдыла.

Беш майдал бла къайтхандыла

Бу кюнледе Волгоград шахарда дзюдодан спортну устасы Евгений Погореловну хурметине тёрели Битеуроссей турнир бардырылгъанды.

Кёлю бла сюйюп болушхан керти сууап алады

Нальчик шахар округну Урунуу эмда социал къоруулау арасы шахарда Къайсын атлы проспектде орналгъан «Эдельвейс» арада ишлегенле бла бирге жандауурлукъ ишни дайым бардыргъанлай турадыла. Алай бла къарыусуз, къолайсыз юйюрлеге, аланы сабийлерине, санларында чекленнген онглары болгъан эмда энчи балалагъа да байрам ингирле, сурат кёрмючле къурайдыла. Бу жол да ары аналары, аталары, ынналары бла келген къызчыкъланы бла жашчыкъланы жарыкъ ауазчыкълары алгъаракъдан окъуна араны жыйылыула бардырылыучу залында эшитиле эдиле. Ол а аланы байрамны къурагъанлагъа ыразы болгъанларына шагъатлыкъчады.