Календарь событий

03 сентября 2021

Жангы мектепде ахшы билим алырча битеу онгла къуралыпдыла

Билимни кюнюнде Ново-Ивановское элде Шура Козуб атлы 7-чи номерли лицейни 440 жери болгъан жангы мекямыны ачылыуу болгъанды. Ол РФ-ни «Шимал-Кавказ федерал округну айнытыу» программасыны бардырылыууну чегинде ишленнгенди.

Аманлыкъчылыкъны бир ниетлилик хорларыкъды

Къабарты-Малкъар Республиканы Жамауат палатасында «Терроризмге къажау кюрешде жамауатны магъанасы» деген темагъа жораланып, «тёгерек стол» бардырылгъанды.

Жамауат палатаны таматасы Хазратали Бердов белгилегеннге кёре, ючюнчю сентябрь Терроризмге къажау кюрешде бир ниетлиликни кюндю, сора Беслан шахарда болгъан бушуулу ишлени эсгериу кюнюдю. Ол заманда анда терсликлери болмагъан жюзле бла адамла ёлгендиле, асламысында, тиширыула бла сабийле.

Абаданладан - насийхат сёзле, гитчеледен - назмула

Быйыл Нальчикни 14-чю номерли гимназиясында 1920 жаш бла къыз окъурукъду.

Школну арбазы – гоккалы талача

Хасанияны Фрийланы Рамазанны атын жюрютген 16-чы номерли школу 1 сентябрьде отуз сабийге эшигин биринчи кере ачханды.

Мектепледе къыйын болум чыкъмазча

«Россей Федерацияда къырал контрольну (надзорну) эм муниципал контрольну юсюнден» 248-чи федерал законнга кийирилген жангы излемлеге кёре, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жалчытыу жаны бла къырал инспекторла тохташдырылгъан планнга тийишлиликде учреждениялада профилактика тинтиуле бардырыргъа борчлудула.

«Тепсерге онг чыкъса, башха жол бла бармазлыгъымы билгенме»

Элеккуланы Нюрмухамматны атын чыгъармачылыкъ бла кюрешген жаш адамла иги биледиле, таныйдыла. Жаш «Балкария» фольклор-этнография къырал тепсеу ансамбльни солистиди, «Асса-пати» тепсеу коллективни Нальчикде бёлюмюню таматасыды, Яникойну «Шаудан» сабий къауумуну башчысыды.

Нюр (анга тенглери къубултуп алай айтадыла) акъылбалыкъ болгъан кезиуюнден бери искусствогъа битеу жюреги бла берилип, бусагъатда да ол жол бла барады. Бюгюн ол ушакъ нёгерибизди.  

Сатыу-алыуну хайырлы бардырыр амал

Къабарты-Малкъарда орналгъан Россельхозбанкны бёлюмюню таматасы Алим Сокуров билдиргеннге кёре, «Кесибизде этилген аш-азыкъла» деген белгини хайырындан, фермерлеге чыгъаргъан продуктланы алыучулагъа тапдырыргъа эмда башда сагъынылгъан майданда сатыучу жер ачаргъа онг береди. Аны хайырындан, ала заказланы да ортагъа адам къошулмай алыргъа боллукъдула. Эл мюлкде уруннганла чыгъаргъан товарланы битеу къыралгъа белгили этерге, аланы сагъынылгъан майданда сатаргъа, ол жер-жерли предпринимательлеге аламат онгду.

АЛГЪЫН ЗАМАНЛАДА ТАУЛУЛА НЕ КИЙГЕНДИЛЕ?

Бизни ата-бабаларыбыз эртте заманлада ариулукъну бизден эсе бек да, тюз да ангылагъандыла. Ол затны биз эски суратлада кёрюрге боллукъбуз. Эслеймисиз, къаллай омакъ адамла, къаллай ариу бетле къарайдыла бизге аладан?

Кеслерин тап жюрютюрге кёллендирген атлам

Бу кюнледе РФ-ни УФСИН-ини Къабарты-Малкъарда 4-чю номерли тюзетиучю колониясында ачыкъ эшиклени кюню бардырылгъанды. Ары тутмакъда тургъан онеки тиширыуну жууугъу, ахлусу келгендиле, аланы араларында аналары, баш иелери, сабийлери да бар эдиле.