Календарь событий

22 сентября 2021

Республикада муниципал тийрелени тазалау жаны бла месячник бардырыллыкъды

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков регион Правительствогъа ыйыкъны ичинде республиканы тийресинде къаты кир-кипчикни кетериу жаны бла месячник бардырыуну планыны проектин кёргюзтюрге буюргъанды. Ол жууукъ заманда регионнга контейнерле алырча 63 миллион сом чакълы бир бёлюнюрюгюн айтханды, бусагъатда тёрт минг контейнер, жюзден артыкъ кир-кипчик кетериу энчи техниканы автопаркы барды.

Ол бизге халкъ жашауну сурат шагъатлыкъларын къойгъанды

Малкъар суратчыланы араларында Курданланы Валераны суратлары энчи жер аладыла. Биринчи кере аны «Жауурун къалакъгъа къарау» деген суратын кёрмючде кёргенимде, бир такъыйкъаны ичинде манга андан бир жарыкъ тёгюлгенин сезген эдим. 

Жолгъа чыгъардан алгъа

Азинат ауруп жатханлы айдан озгъанды. Ёмюрде бары да тынчайгъынчы тёшекге кирмеген ынналары алай къарыусуз болгъанына жарсыйдыла бары да. Бири кетерге бири келип, аны кеси жангыз къоймайдыла юйдегиле.

Ата журтубуз ючюн сермешген беш жигит къарындаш

Кёпню кёрген къартладан 1900-1907 жыллада Хасанияда беш-алты юйюр жашагъанды, деп эшитген эдим. Аладан бири Холамханланы Биймырзаны юйюрю болгъанды. Ол бери, сабийлерин да алып, бу башда айтылгъан жыллада малкъар халкъны эрттеги эллеринден бири - Бызынгыдан кёчюп келеди. 

Къурулуш жумушла октябрьде бошаллыкъдыла

Экинчи Чегемде къабырлагъа жол тапландырылады.