Календарь событий

14 сентября 2021

Михаил Акименкогъа къырал саугъа берилгенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков спортда бийик кёрюмдюле болдургъаны ючюн Олимпиада оюнлагъа къатышхан Михаил Акименкону Къабарты-Малкъар  Республиканы Сыйлы грамотасы бла саугъалауну юсюнден  указгъа къол салгъанды. КъМР-ни Правительствосуну Председателини распоряжениясына кёре, спортчугъа эм аны юйретиучюсюне ахча саугъа берирге оноу этилген эди.

Ахчасыз, сертификатсыз да къалгъанды

Дарманла сатып алгъаны ючюн къоранчларыны бир кесегин артха къайтарыргъа сёз берип, тиширыуну 262 минг сомун урлагъандыла.

Ата журтундан узакъда жыр такъгъан

Бу кюнледе китап тапкаларымы жыйышдыра, Къудайланы Маштайны бир ненча къол жазмасын тапханма. Ала эски китапланы ичлерине къалай бла тюшюп къалгъанларын билмейме, алай узакъ жыллада тагъылгъан назму тизгинле жюрегими къозгъап, ариу илхамны шагъатлары болгъандыла. 

«СЕНИ ЭСИМЕ ТЮШЮРЕ…»

Къулийланы Борис 1938 жылда Нальчикде назмучу, жырчы Хажимусаны бла  ариулугъу кёз къаматхан Эфендиланы Зухраны жырны, музыканы сюйген, дуния адабиятдан хапарлары болгъан юйюрлеринде туугъанды. Алтыжыллыгъындан башлап, аны сабийлиги, жашлыгъы да Къыргъызстанда ётгендиле. Борис орта школну Фрунзе шахарда бошагъанды. Бери къайтханда, окъургъа медицина училищеге кирсе да, 1958 жылда, малкъар студия айырып,  Москвада Щепкин атлы театр училищеде окъугъанды. Аны бошагъандан сора, Борис нёгерлери бла бирге Нальчикде малкъар театрда ишлеп башлагъанды.

Сёз экономикада кёрюмдюлени юсюнден баргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы  Правительствосу бла жыйылыу бардыргъанды.