Календарь событий

10 сентября 2021

Жамауат палатаны жангы къаууму къуралып башлагъанды

«Къабарты-Малкъар Республиканы Жамауат палатасыны юсюнден»  республикалы законну 9-чу статьясына тийишлиликде, КъМР-ни Парламенти Жамауат палатаны жангы къаууму къуралып башлагъаныны юсюнден билдиреди.

Халкъны къоркъуусузлугъу эм ырахатлыгъы жашауларыны баш борчлары болгъанланы белгилегендиле

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Россей ФСБ-ны КъМР-де Управлениясыны энчи составыны республикалы къоркъуусузлукъ органларыны къуралыуларыны 100-жыллыкъларына жораланнган къууанчлы жыйылыуларына къатышханды. Ол датагъа аталып управленияны тийресинде алгъаракълада стела салыннганды.

Терк медицина болушлукъ берген службагъа – жангы улоула

Тюнене республиканы терк медицина болушлукъ берген службасына 17 машина келтирилгенди. Нальчикде Келишиулюкню майданында аланы районланы ара больницаларыны келечилерине бериу бла байламлы къууанчлы жумуш болгъанды. Анга Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков да къатышханды.  

Баш тема – школланы тынгылы ремонтларыны программасын жашуада бардырыу соруула

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны  штабыны кенгешине къатышханды. Анга председательликни Марат Хуснуллин этгенди.

Кючбюсюреу киеулюк

Хажомар бла Жабраил бир жыллыкълыла, бир элде туугъандыла. Сабийликден, бир бирлеринден айырылмай ахшы тенгле болуп ёсгендиле. Хажомар ата-ана къолунда жангыз жаш. Жабраилни уа эгечи, къарындашы да бар. Ала да ата-ана оноуу бла жашайдыла. Тауусулдула школ жылла. Мектепни бошагъан къызла, жашла, билимлерин андан ары ёсдюрюрге, усталыкъ алыргъа шахаргъа кетдиле. Хажомар а элде къалып, къара ишге тохтады.

Гёжефлерибиз финалгъа чыкъгъандыла

6-7 сентябрьде Нальчикде «Гладиатор» универсал спорт комплексде бел баулада тутушуудан Россейни Чемпионаты болгъанды. Анга къыралны 29 регионундан эркин эм классика тутушуу бла кюрешген 250 гёжеф къатышхандыла.

Къыйын болумда болушхандыла

КъМР-де МВД-ны дежурный бёлюмюню «къызыу ызны» телефонуна бахсанчы сёлешгенди. Ич ишле органланы пенсиячысы Мухамед Абуков Бахсан районну ОМВД-сында ГИБДД-сыны жол-патруль службасыны инспекторлары тамата лейтенант Заур Пшиготижевге бла лейтенант Мухамед Кармоковха ыразылыгъын билдиргенди.

Жыйырма жылны бугъуп тургъанды

Аскер бёлюмден эркинликсиз кетгени ючюн федерал излеуде болгъан прохладначы Краснодарда табылгъанды. Ол право низамны сакълаучуладан 20 жылны бугъуп тургъанды.

Ёмюрлени теренинден къуралгъан тёрелеге кертичидиле

Ич ишле министерствону миграцияны соруулары жаны бла бёлюмлерини къуллукъчулары профессионал байрамларын белгилейдиле.

Тынчлыкъсыз ёмюрде адамлыкъ шартларын, ачыкъ жюреклилигин сакълаялгъанды

Тёппеланы Кучайны жашы Бийсону кёнделенчиледен кёпле эслеринде тутадыла. Ол жамауат адамы эди, революционер, Бештауда 1918 жылда Терекни халкълары бардыргъан съездге делегат. Анда Бийсо Киров бла тюбешип, ушакъ этгенди. Артда Бийсо Эл советни къауумуна да айырылгъанды. Серебряковчула келгенде уа, алагъа къажау Малкъар полкда кёнделенчиледен къуралгъан отрядны къурамында уруш этгенди. 1930-чу жыллада биринчиледен болуп жазылгъанды ара мюлкге.

Газетлеге бла журналлагъа жазылыу башланнганды

1-чи сентябрьден тебиреп 2022 жылны биринчи жарымына газетлеге бла журналлагъа жазылыу кампания башланнганды.

Миллет аш хазнабыз ючюн къол кётюрейик

Быйыл «Россейни татыулары» аш-азыкъны миллет конкурсуна Къабарты-Малкъарны атындан сегиз регион бренд жиберилгенди. Аны юсюнден Эл мюлк министерстводан билдиргендиле.

Ипотека кредитлеге сурам уллуду

Къабарты-Малкъар Республикада жашау журтланы сатып алыргъа деп ёнкюч ахчаланы бериу бла кёрюмдюсю жылны аллындан 17, 1 процентге ёсгенди эм 1 августха ол сумма 24, 6 миллиард сом болгъанды, деп билдиреди КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну пресс-службасы.  

«Жылны аллындан бери 2,9 минг ипотека кредит берилгенди, ол 61,3 процентге кёпдю, озгъан жылны жети айыны кёрюмдюсю бла тенглешдиргенде», - деп айтылады министерствону билдириуюнде.

Кёпюрню кемчиликлери кетерилгендиле

Алгъаракълада битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери шахарчыланы тилеклери бла «Нальчик» темир жол станцияны тийресинде адамла жюрюген кёпюрню болуму бла шагъырейленнгендиле. Аны чеклеринде объектни пандуслары эм тийреси да тозурагъанлары ачыкъланнганды. Ол себепден жамауатчыла къысха заманда кемчиликлени кетерирге кереклисин мериягъа эсгертгендиле.