Календарь событий

26 сентября 2021

Къыйын болумлада чыныкъгъанла

1981 жылда бир къауум танышларым бла Куба Республикагъа солургъа бир айгъа баргъан эдим. Бизни къууанчыбызны чеги жокъ эди. Ол жолоучулукъгъа иги кесек алгъадан окъуна къуралабыз. Сёзсюз, айрыкамны тарыхындан  да  хапар билебиз.

Жюрекледе сакъланырыкъ такъыйкъала

Бабугентде Деппуланы Хаким атлы 2-чи номерли кадет школда жангы окъуу жылны ал кюнлери сейир тюбешиуден башланнгандыла. Кёп болмагъанлай кадетлеге къонакъгъа РФ-ни халкъ художниги Герман Паштов келгенди.