Календарь событий

05 сентября 2021

Эки оюлгъан къала

Бахсан ауузу бла ёрге бара, Тырныаууздан юч-тёрт къычырым ётгенлей, Бахсан сууну сол жанында, ариу кюнлюм бетде, тик къаяны аллында оюлгъан кёп таш хунала, юй-журт мурдорла кёребиз.

Иш кёллюлюгю, тирилиги бла махтау тапханды

Бу кюнледе КъМР-ни Парламентинде республиканы Къыраллыгъыны кюнюне жораланып саугъалау болгъанды. Бет жарыкълы ишлегенлени бир къауум адам законла чыгъарыучу органны Сыйлы грамотасына тийишли кёрюлгендиле. Аланы араларында уа Газаланы Байдуллахны жашы Масхут да болгъанды.

Сабийлеге къоркъуу чыкъмазча

Билимни кюнюнде Нальчикни окъуучулары «Водительле! Сакъ болугъуз! Сабийле мектепге барадыла!» деген чакъырыуу бла флешмоб бардыргъандыла. Бу ишге Нальчикни ГИБДД-сыны таматасы полицияны майору Вячеслаев Агеев да къошулгъанды.

Жюзюп, Босфорну бир жанындан башхасына ётгенди

Хасаниячы жашла кёп жерледе спорт бла атларын айтдырып келедиле. Ала келтирген хорламла бла жаланда ала кеслери, ахлу-жууукъ, аланы юйретген тренерле угъай, саулай малкъар халкъыбыз да ёхтемленеди. Ол жетишимле бу махтаулу спорт школну, элни, миллетибизни да тарыхына жазылып барадыла.