Календарь событий

04 сентября 2021

Хар суратда – энчи ыз

Республиканы Къыраллыгъыны кюнюне жораланып, Нальчикни солуу паркында художниклени бла сурат алыучуланы чыгъармаларыны "Кесини ызы" деген тёрели кёрмючлери ачылгъанды. Аны КъМР-ни  Культура министерствосу, республиканы Миллет музейи, Къабарты-Малкъарда суратлау искусстволаны А.Л. Ткаченко атлы музейи да къурагъандыла.

Унутургъа эркин тюйюлбюз

2004 жылны сентябри Шимал Осетияны бир гитче шахарыны, аны къой, саулай Россейни да жашауун тюрлендиргенди. 3 сентябрь бизни къыралгъа энчиди, эсгериуню бла бушуу этиуню кюнюдю, Терроризмге къажау кюрешни бир ниетлилигини кюню.

Эсгертмеге – ариу гюл къысымла

Къабарты-Малкъар Республиканы Къыраллыгъыны кюнюнде аны азатлыгъы ючюн жанларын-къанларын аямай сермешгенлеге баш уруу, Нальчикде солуу паркда Ёмюрлюк отха гюлле салыу ахшы тёреге айланнганды.

Тепсеуле, жырла, конкурсла

Республиканы Къыраллыгъыны, Нальчикни эмда Билимни кюнлерине жораланнган концертле шахарны кёп жерлеринде ётгендиле. "Восток" кинотеатрны аллында, хар замандача, "Родник" хор жырлагъанды. Жабагъы Къазаноко атлы эстетика арагъа жюрюген къызчыкъла бла жашчыкъла уа усталыкъларын Атажукъ улуну терек бахчасында кёргюзтгендиле. "Биз - Кавказны балаларыбыз! Анга кертичилебиз!" деген ат бла къуралгъан концерт программагъа къатышханла уа уста тепсегенлери эм жырлагъанлары бла къараучуланы ыразы этгендиле.

Шёндюгю излемлеге келишеди

Кёп болмай, Къабарты-Малкъарны Къыраллыгъыны эм Билим бериуню кюнлерине жораланып, Чегем районда 500 окъуучугъа мектеп бла 140 сабийге садик ачылгъандыла. Социал магъаналы объектле «Билим бериу» эм «Демография» миллет проектлеге кёре ишленнгендиле.

Къууанчлы жыйылыугъа КъМР-ни Правительствосуну, Парламентини, РФ-ни Къырал думасыны депутатлары, ич ишлени келечилери эм башхала къатышхандыла.