Календарь событий

31 августа 2021

КъМР-ни Башчысы «муниципал сагъатны» бардыргъанды

КъМР-ни Бшчысы Казбек Коков «муниципал сагъатны» бардыргъанды, аны ишине КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, аны биринчи орунбасары Муаед Кунижев, КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов, КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Анзор Езаов, муниципал къуралыуланы администрацияланы башчылары къатышхандыла.

Рустам Калибатов билдиргеннге кёре, бюгюнлюкде республикада эпидемиология болум бир кесек тюзеле башлагъаннга ушайды, госпитальлагъа тюшгенлени саны да аз бола барады.

Ёзек тема – онкология саусузлагъа энчи эс буруу, не жаны бла да болушлукъ тапдырыу

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков озгъан шабат кюн Саусузлагъа болушлукъ тапдыргъан Битеуроссей жамауат организацияны Онкология саусузланы «Здравствуй!» ассоциациясыны президенти Ирина Боровова, ол дагъыда РФ-ни Президентинде Граждан обществону эм адамны эркинликлери жаны бла советни келечисиди, эм Онкология саусузланы «Здравствуй!» ассоциациясыны СКФО-да бёлюмюмню таматасы, онкоблогер Оксана Келехсаева «Светлячок» бла тюбешгенди.

Ишлеринде жетишимле болдургъанлагъа – сый-махтау

Бюгюн республиканы Правительствосуну юйюнде къууанчлы жыйылыу болгъанды. Анда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков къурулушда, медицинада, спортда, эл мюлкде, маданиятда эмда кёп башха сфералада жетишимли уруннганланы, тириликлери, хунерликлери, иш кёллюлюклери бла атларын айтдыргъанланы саугъалагъанды.

Илмугъа ахшы къошумчулукъ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде «тёгерек стол» болгъанды. Ол битимлени генетика ресурсларыны Н.И. Вавилов атлы битеуроссей институтуну бла КъМКъУ-ну алимлерини тёртюнчю илму экспедицияларыны  эсеплерине жораланнганды. Проектни  магъанасы Къабарты-Малкъарда кеси алларына ёсген кёгетлени бла  хансланы жангы тюрлюлерин табаргъады.        

Байламлыкъланы баш мураты – ахшы башламчылыкъланы толтуруугъа себеплик

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында республиканы бла Санкт-Петербургну Жамауат палаталарыны араларында байламлыкъла жюрютюуню юсюнден келишим тауусулгъанды.

Жетишим болдургъан спортчулагъа - къырал саугъала

КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Буйругъуна кёре, Россейни спортдан сыйлы устасы, Олимпиада оюнланы чемпионкасы Мария Ласицкене физический культураны  бла спортну айнытыргъа салгъан къыйыны эм  спортда кёргюзтген бийик кёрюмдюлери ючюн «Къабарты-Малкъарны алында къыйыны ючюн» деген орден бла саугъаланнганды.

Спортда бийик кёрюмдюлени болдурургъа салгъан къыйыны ючюн Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Геннадий Габриляннга алгъышлау этгенди.

«Хар адамны жукъу мардасы энчиди»

Бирде  кече жукълагъанлыкъгъа, кюндюз да жукъунг келип турады. Ол нек болады алай? Аны юсюнден Нальчик шахарда ючюнчю номерли поликлиникасыны врачы Рахайланы Аслийжан бла ушакъ этгенбиз.

Терек бахчачылагъа магъаналы ушакъ

Терек бахчачыла къурагъан «Иги тирлик» деген биригиуюню келечилери бла Россельхозараны республикада бёлюмюнде тюбешиу болгъанды. Анда жемишлени жыйыуну юсюнден хапарлагъандыла.

Иш табалмагъанлагъа тёлеуле – болжалдан алгъа

Бир тюрлю сылтау бла, сёз ючюн, предприятие жабылып неда штатны азайтыу бла байламлы ишсиз къалгъан предпенсиячылагъа, ала жангы иш табалмай эселе, пенсиягъа эки жылгъа алгъа чыгъаргъа онг бериледи.

Къоркъуусузлукъну жорукъларына тюшюндюре

Жангы окъуу жыл башланды. Энди орамда жюрюген сабийле да кёп боллукъдула. Аны бла байламлы Элбрус районну автоинспекторлары, ОМВД-ны жамауат советини келечилери бла бирге водительлеге жолда сакъ жюрюрге кереклисин эсгерир хыйсапда акция бардыргъандыла.

Жигер уруннганлагъа – бийик багъа

Медицинада, экономикада, социал эмда башха сфералада айырмалы уруннганланы, жамауат ишлеге тири къатышханланы, маданиятда жетишимли болгъанланы тюнене КъМР-ни  Парламентинде да белгилегендиле. Республиканы законла чыгъарыучу органыны башчысы Татьяна Егорова эм биринчиден жыйылгъанланы Республиканы кюню бла алгъышлагъанды. «Бу байрам Къабарты-Малкъарны къыраллыгъыны белгисиди. Сиз а, бюгюн саугъаланырыкъла, аны айнытыугъа бек уллу къыйын салгъанладан бирлерисиз.

Сурат буруннгулулугъубузну бир шартымы болур?!

«Къая башында суратда не болгъанын сизге билдирирге излей, къолума къалам алгъанма. Къарачай-малкъар халкъны тарыхында эм эртте басмаланнган зат олду деп айтыргъа боллукъду. Муну хайырындан Америка бизникиди дерге базынмасакъ да, континентни биз ачханбыз дерге уа эркинбиз. Анга шагъатлыкъны бу сиз кёрген сурат этеди», - деген эди 2015 жылда суратны редакциягъа келтиргенинде Атталаны Анатолий. Хапарны да аны ол заманда айтханларына кёре хазырлагъанбыз.

Политика партияланы баш борчлары - адамланы жашауларын игилендириудю

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков регионда политика партияланы оноучулары бла тюбешиу бардыргъанды.