Календарь событий

20 сентября 2021

Республиканы оноучусу къол кётюрюуню эсеплерин белгилеу жыйылыугъа къатышханды

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков «Единая Россия» партияны ЦИК-ни къураучу управлениясыны видеоселектор кенгешине къатышханды. Жыйылыугъа Россей Федерацияны субъектлерини бийик къуллукъчулары, регион партияланы отделенияларыны секретарьлары, регион айырыу штабланы таматалары, партияланы регион бёлюмлерини башчылары, кандидатла эм партия актив къошулгъандыла.

Жангы мектепде сабийлени окъутууну къуралыууна эс бургъандыла

Районлагъа жолоучулукъну чегинде Казбек Коков Май муниципал районну Ново-Ивановское элинде биринчи сентябрьде ачылгъан битеулю билим берген учрежденияда – 7-чи нормерли лицейде – болгъанды. Ол Май районну администрациясыны таматасы Татьяна Саенко эм лицейни директору Елена Хиврич бла тюбешгенди, жангы мектепде сабийлени окъутууну къуралыу сорууларын сюзгенди.

Пермьни къырал университетинде жоюлгъанланы жууукъ-ахлуларына къайгъы сёз берилгенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Пермьни къырал университетинде ёлгенлени жууукъ-ахлуларына къайгъы сёз бергенди.

БУРУШЛУ, БОРАНЛЫ ЁМЮРНЮ СЮРГЕН МАХТАУЛУ ЖЕРЛЕШИБИЗ

Халкъны тарыхы аны адамыны жашау жолундан къуралады. Игилени юлгюге келтирген, атларын, этген ишлерин жыргъа салгъан да андан тёреди бизде. Будайланы Мустафир деп, чынтты таулу кишини юсюнден ата-ана къарындашларымдан эшите, юзюк-юзюк болгъан эсгериулени бирге жыяр мадар излей тургъанма алгъада, алай, баям, жазыу ёнчелеген чакъгъа жетгинчи, мурат да тола болмаз.

Жюрекледе огъурлу ыз къойгъанды

2019 жылда 20 июньда алим-филолог Джамалдин Нахович Коков дуниясын алышханды. Юбилейи жетерге жыл жарым къалгъанда кетгенди ол жашаудан, ахыр кюнюне дери КъМКъУ-да ишин къоймагъанлай, жангы статьяла бла монографияла жазгъанлай. Бу материал филология илмуланы кандидаты, доцент Лейла Джамалдиновна Кокованы жазмаларына кёре хазырланнганды.