Бай тирлик къууандырады

Чегем районда алманы къыстау жыйып башлагъандыла. Мында саулай  2768 гектар чакълы да ёседиле терекле, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

Бюгюнлюкде аграрчыла   5480 тонна жемиш алгъандыла.  Орта эсеп бла алып айтханда,  быйыл  бир гектардан 276,3 центнер  чыгъады, былтыр бла тенглешдиргенде, ол 2,2 процентге кёпдю. Районда 13 500 тонна  тирликни сакъларча энчи  комплекс  да барды.  

Бу кюнледе  «Терек-Агро» биригиуде алманы биринчи тирлигин кетерип тебирегендиле.  Тереклени 2016 жылда салгъандыла, бахчаны уллулугъу 120 гектаргъа жетеди.  Хар гектаргъа 900-1000 терекчик орнатылгъанды.

Мюлкде жангы технологияла, къурт-къумурсхадан къорууларча  препаратла эм семиртгичле да тири  хайырланадыла. Терекчиклени тамычы халда сугъарырча,  сууну  къатында  арыкъдан насос бла скважинагъа тартадыла эм фильтрле бла  сюзюп таза этгенден сора, системагъа жибередиле.  

Биринчи тирликни ёсдюрюрча агрономла эм башха ишчиле да уллу къыйын  салгъандыла. Алманы кёбюсю «Редчив», «Голден делишес», «Айдаред» эм «Гренни смит» сортладыла. Баш агроном  Тимура Эрганоков айтханнга кёре, терекле  бай тирлик берирча,  сортларына кёре энчи схема бла орнатылгъандыла.  Бирси жерледеча,  алманы жыяргъа жууукъда орналагъан элледен кюн сайын 150-180 адам келеди. Ол да  ишсиз тургъанла ахшы себепликди. 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: