Медицина усталыкъланы сайлагъанла кёбюрекдиле

Быйыл Къабарты-Малкъар къырал университетге кирген  абитуриентлени кёбюсю медицина усталыкъланы сайлагъандыла, деп билдиргенди вузгъа дери хазырлау эм къошакъ профессионал  билим бериу жаны бла проректор   Артур Кажаров.

- Бюгюнлюкде университетге алыкъа заочный халда кирирге онг барды.  Быйыл медицина усталыкълагъа  аслам сурам болгъанды. Бизни вузгъа ол тёрелиди, болсада пандемия бла байламлы  анга дагъыда танг кесек къошулгъанды, - дейди  проректор.

Школну бошагъан жаш адамланы  иги кесеги  "Лечебное дело", "Стоматология", "Педиатрия"  эм "Юриспруденция" усталыкъланы сайлагъандыла. Алагъа кирирге уа жалан ондан бир адамны къолундан келгенди. 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: