Юйюрлери бла чабакъ жаядыла

Прохладнада  африкалы палайны (сомну) ёсдюрюрге    ферма ачарча  къыралдан  грантха  тийишли болгъан юйюр бюгюнлюкде къыйынларыны файдасын кёреди.   

Былтыр мюлкню таматасы  Ирина Мисрокова  чабакъланы ёсдюрюрча проекти бла  Къабарты-Малкъарны Эл мюлк министерствосуну «Къабарты-Малкъарны фермерлерине бла эл мюлк кооперативлерине болушлукъ тапдырыу» деген  проектини «Агростартап»   конкурсуна къатышып, грантха тийишли болгъанды. Жылны ахырында уа чабакъланы ёсдюрюрча бассейнле, малёкла  эм башха керек затла да сатып алгъандыла.  Андан бери жыл да ётмегенди, болсада ишни къыйматлыгъы  къууандырырчады.

- Биз бу  жерлеге тёрели болмагъан чабакъны – африкалы палайны   ёсдюребиз. Ишибизни башлагъан кезиуде республикада аны бла киши кюрешмегенди. Ол себепден алгъадан  аны бар энчилигин  эм кемчилигин да иги тинтирге тюшгенди. Болсада  бюгюнлюкде бизнесибиз айныгъанды. Чабакъны бу тюрлюсю къайда да терк юйюрсюнеди, ауруулагъа тёзюмлюдю, дейди Ирина  Мисрокова.  

 Бюгюнлюкде энчи система бла ишлеген юч бассейнде чабакъны  юч тюрлюсю жюзеди.  Биринчисинде 7-8 грамм болгъан малёкла, экинчисинде - аладан уллуракъла эм ючюнчюсюнде уа  багъылгъанла   турадыла. 

 - Былтыр  жиберген чабакъчыкъларыбыз бусагъатда 1-1,5 килограмм ауурлукъ алып сатарча болгъандыла. Кесибизни алыучуларыбыз болгъаны себепли  бу жаны бла къыйналыргъа  тюшмейди.  Ол да предпринимательни  иги муратлагъа таукеллендирген шартладан бириди,   деп къошады фермер. 

 Сомну бу тюрлюсюню эти  болмагъанча татыулуду,  ууакъ сюексизди, ийиси да хазна жокъду. Ол жауу эм башха затлары да мардагъа тап келишген диеталы продуктха саналады. Аны сабийлеге эм къанларында балтузлары кёп болгъанлагъа да  къоркъуусуз ашаргъа жарарыкъды.   Чабакъны жыл санын  этини тюрсюнюнден да  ангыларгъа боллукъду - бир жылгъа дери ол акъсылдым эсе,  андан артхагъа   къызара башлайды. 

Келир  заманны юсюнден айтханда, чабакъ фермада, хар бизнесдеча,  производстволарын ёсдюрге  умутлудула.   Ол а республикада жашагъанланы тепсилеринде  качестволу  чабакъ кёбюрек болурча онг тапдырлыкъды. 

Курданланы Сулейман.
Поделиться: