Эл мюлкге болушлукъгъа - 3 миллион сом

Къабарты-Малкъарны предпринимательлеге болушлукъ тапдыргъан арасыны эл мюлк  жаны бла бёлюмюне «Фермерлеге болушлукъ тапдыргъан системаны къурау эм эл кооперацияны айнытыу» деген программаны чеклеринде юч миллион сом бёлюннгенди, деп билдириледи КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну пресс-службасындан.

 Ведомстводан билдиргенлерича, бюгюнлюкде  республикада юч жюзден аслам гитче эл мюлк  предприятияда  8 мингден артыкъ  адам урунады. Саулай алып айтханда уа,  гитче производствода къармашхан бизнесчилени  саны 30 мингден атлайды.  Компетенция ара къошакъ халда аланы  билимлерин ёсдюрюрча ветеринар, зоотехника, агрономия, бухгалтер, юрист, маркетолог эм башха ызлада курсла бардырады. 

Ара ишлеп башлагъанлы эки жыл болады. Ол заманны ичинде муниципалитетледе  аны алты бёлюмю ачылгъанды. Специалистле жерлеринде   предпринимательлеге субсидия неда грант алырча документлени тийишли халда жарашдырыргъа, элчи фермер мюлкню регистрациясын этерге, «Электронный бюджет» система бла келишим къураргъа да  болушадыла.   Консультацияланы  хайыры бла   аграрчылагъа эл мюлк кооперацияланы айнытыргъа, гитче предпринимательлени ишлерин жетишимли  бардырыргъа да  себеплик болады.   Аны бла бирге специалистле  продукцияны  качествосу иги болурча, аны уллу партияла бла жарашдырыргъа онг болурча, розница эм опт сетьледе сурамгъа келиширча эм конкуренциягъа чыдарча мадарла табаргъа болушадыла.   

Магометланы Сулейман.
Поделиться: