Сабий яслилени санына къошулады

«Демография» миллет проектни чеклеринде Майский шахарда биринчи номерли гимназияны къатында «Тейри къылыч» ясли ишленнгенди. Аны къурулушун «Стройсервис» организация бардыргъанды. Бу проект «Юч жыллары толмагъан сабийлеге школгъа дери билим берир онгла къурау – тиширыуланы иш бла жалчытыу» деген федерал программаны чеклеринде тамамланнганды, деп билдиргендиле КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт – коммунал мюлк министерствосундан.

Яслиге юч жыллары толмагъан сабийле жюрюрюкдюле. Алагъа деп анда хар не да барды: гитче спорт зал, ойнарча, жукъларча отоула да. Объект битеу кереклиси бла жалчытылыныпды, ашханада бла медицина кабинетде  оборудованиялары барды, отоулада мебель, сантехника да. Арбазында къурулушчула кёк назы терекчикле орнатхандыла эмда ойнарча майданчыкъла къурагъандыла.

Жангы корпус къоркъуусузлукъ эмда таплыкъ жаны бла битеу шёндюгю излемлеге келишеди. Кеси да хайырланыугъа быйылны ахырына дери берилликди.

Бизни корр.
Поделиться: