Патриот ниетлени айнытыугъа жораланнган эришиуле

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына жораланнган  «Гитче жигитчикге сау бол дейбиз»  деген Битеуроссей чыгъармачылыкъ конкурсну эсеплери чыгъарылгъандыла. Алчыланы санында бизни жерлешлерибиз да бардыла. «Поэзия» номинацияда Малкадан онючжыллыкъ Пшунов Ибрагим биринчи жерни алгъанды,Кременчуг-Константиновское элден онбиржыллыкъ Асланов Салим а  ючюнчю жерге тийишли болгъанды.  Жюриде олтургъанла  аланы ишлерине бийик багъа бичгендиле эмда ёсдюргенлерине ата-аналарына ыразылыкъларын билдиргендиле, быллай хунерли сабийле ючюн .

Конкурсну баш магъанасы шёндюгю сабийлеге ала бла тенг жашчыкъла бла къызчыкъла Уллу Ата Журт урушну жылларында кеслерин къалай кёргюзтгенлерини юсюнден айтыу, аланы жигитликлерин, душмандан къоркъмай,  тамата тёлю бла бирге сермешлеге къатышханларын, партизанлагъа болушханларын, заводлада уруннганларын ачыкълауду.

 Эришиу Оксана Фёдорованы «Игилик этерге ашыгъыгъыз» фондуну башламчылыгъы бла бардырылгъанды. Анга Хорламны музейи, Россейни Почтасы, Россейли къырал сабий китапхана эмда Миллет ата-ана ассоциация болушхандыла. Битеу да бирге бу эришиулеге бизден  эм тыш къыралладан тёрт мингден аслам бала къатышханды.

Жюрини таматасы Оксана Фёдорова айтханнга кёре, сабийле бу магъаналы жумушха,  кёл салып,  чыгъармачылыкъ  ишлерин алай тамамлагъандыла. Кёбюсю юйюр тарыхланы  юсюнден хапарлагъандыла. Шёндюгю  тёлюню  ата-бабаларыбыз кёргюзтген юлгюлеге, жигитликге сейирлери сакъланнганы чексиз къууандырады.

ТОКУМАЛАНЫ Салим.
Поделиться: