Жаш тёлю тюз жолдан таймазча

Терроризмге  бла экстремизмге къажау айлыкъны чеклеринде Чегем районда «Мы за мир без террора!» деген жаш тёлю  форум ётгенди, деп билдиредиле муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан.

Анга 15-30 жыллары болгъан эллиге жууукъ  жаш адам къатышханды. Ол кюн    миллетлени арасында байламлыкъланы кючлерге юйретген  тюрлю-тюрлю тренинглеге  да бардырылгъандыла.  Терроризмге къажаулукъгъа  жораланнган  тюбешиуге уа  ич ишлени, динни, вузланы келечилери да къатышхандыла. Специалистле   жаш тёлюню   аманлыкъчыладан эм законнга бузукълукъ  ишледен да  сакъланыргъа  юйретгендиле.

- Районда башха-башха  миллетлени  келечилери жашагъалары  бизни не заманда  ёхтемлендиреди. Аланы арасында бир  заманда да ангылаусузлукъ болмагъанды неда  даулаш чыкъмагъанды.  Адамны фахмулугъуна, къылыгъына кёре сый берилгенди. Ата-бабаларыбыз юйретгенлерича, арада мамырлыкъ болмай  айныргъа онг жокъду.    Аны ючюн    экстремизмни, терроризмни эмда башха бузукълукъланы да  заманында ачыкъларгъа эм  аладан къоруулана  билирге  керекбиз. Бусагъатдагъы  тири,  билимли, акъыллы  жаш тёлю бла тамблагъа кюнюбюз барды деп,   таукел айталлыкъма,- дейди Чегем районну администрациясыны башчысы   Юрий Борсов.

Форумда  алгъыш эм насийхат сёзлери бла  Олимпиаданы  чемпионлары Мурат Карданов, Билял Махов, Беслан Мудранов  эм призёру  Хасанби Таовда  сёлешгендиле. Ала бирден  спорт не заманда да мамырлыкъны, шуёхлукъну эмда тюзлюкню  белгиси болгъанын да  чертгендиле.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: