Урушда кёргюзтюлген жигитликле бла байламлы болумланы эсге салгъандыла

Къабарты-Малкъар «Великое кино великой страны» деген Битеуроссей акциягъа къошулгъанды. Проект Экинчи дуния урушну бошалгъанына жораланнган жумуш эди.  КъМР-ни Маданият министерствосу республиканы районларыны бла шахарларыны 14 майданында кино кёргюзтюуле къурагъанды.

Акцияны баш борчу Уллу Ата журт урушда кёргюзтюлген жигитликле бла байламлы болумланы эсге салыуду. Хакъсыз кёргюзтюуле 2020 жылны Эсгериу эм махтаулукъ жыллары деген  жыйылыуланы чеклеринде ётгендиле. Акциягъа кёре къазауатха къатышханла эм ол ачы жыллада жашагъанла кеслери алдыргъан кинофильмлени жыл сайын кёргюзтгенлей турлукъдула. Фронтчула  кеслери кёргенни юсюнден салгъан художестволу фильмле бюгюнлюкде бек магъаналыдыла. Аланы болушлукълары бла биз урушну къужурлугъун сезебиз, адамны жашауунда къыйматланы теренирек ангылайбыз.

Быйыл битеу къыралда да М.Шолоховну хапарына кёре С.Бондарчукну «Судьба человека» деген художестволу фильмин кёргюзтгендиле. Ол совет эм дуния кинематографны классикасына саналады. Программагъа дагъыда  тёлюлени байламлыкъларыны юсюнден хапарлагъан С. Майоровну «Простые главные слова» деген документли фильми да къошулгъанды.  Ол чыгъармада россей кинону жулдузлары (Никита Панфилов, Василий Лановой, Мария Шалаева, Виктор Добронравов, Андрей Мерзликин, Макар Запорожский, Юрий Чурсин эм Константин Крюков)  урушдан къайтмагъан поэтлени назмуларын окъугъандыла, кеслерини юйюрлеринден жигитлени юслеринден хапарлагъандыла.

Киноланы кёргюзтюуле Роспотребнадзор коронавирус ючюн кийирген  къоркъуусузлукъ жорукъланы къаты сакълау халда ётдюрюлгендиле.

Поделиться: