«Дууа такъгъан Аллахха нёгерле излейди (ширк)»

Арт заманда сабийлени, таматаланы да бууунларында бир къызыл баучукъну кёрюрге болады. Аланы артистле, жырчыла, футболчула да тагъып, орусча айтханда, реклама этгендиле. Алай къызыл бауну буууннга къысардан алгъа уа бу тёре къайдан келгенди, ол къаллай магъананы тутады, муслийманлагъа ол жараймыды деп сагъыш этгенмисиз?

Тарыхчыла жазгъанларыча, къызыл бауну сол къолда жюрютюу тёре каббаладан келгенди. Бу сектаны келечилери не бла кюрешгенлери уа белгилиди. Иудей таурухха кёре, аны биринчи  Иаковну юй бийчеси Рахилни къолуна къысхандыла. Андан сора уа ол эки сабий тапханды. Ма бу таурухха баш ура, каббаланы келечилери хар жылдан Вифлеемде Рахилни къабырыны тёгерегине къызыл бау тартадыла, ызы бла уа аны кесип, динни келечилерине юлешедиле.

Къызыл бауну къолда неда аякъда жюрютюу тёре бир-бир халкълада да барды, сёзге Индияда аны эрге бармагъан къызла тагъадыла. Алай бла ала юйдегили болмагъанларын билдиредиле. Цыганлылада уа аны барон болургъа излеген адам жюрютеди.  

Дагъыда сабийлени бууунларына, бешикни башына бирле нек эсе да кёз суратлары бла минчакъла тагъадыла. Ол аман кёзден сакълагъаннга ийнанадыла. Бу амулет Востокну къыралларындан келгени ючюн бирле аны исламгъа келишген сунадыла. Алай ала къалай уллу жангыладыла. Дууала, амулетле жюрютюу исламгъа ахырда келишмейди.

Хасания элни иймамы Мисирланы Тимур хажи бизге ангылатханыча, бау, амулет, дууа, жюзюк, минчакъ, алача башха затланы жюрютюп,  ала   аман кёзден, къыйынлыкъладан сакълайдыла деп ийнаннган ширкди. Динде уа Аллахуталагъа нёгер излегенден, башханы анга  тенг этгенден уллу гюнах жокъду.   «Дууа, бууунуна къызыл бау такъгъанла ала болушурукъларына, аманлыкъладан сакъларыкъларына ийнанадыла. Аллайла Аллахуталадан болушлукъ излемей, алагъа ышанадыла»,-дейди Тимур хажи.

Дууала исламда эркин этилмегенлерини юсюнден Къуранда, хадиследе да кёп айтылады. Анга юлгюле келтирирге боллукъду: «Бир жол Мухаммад файгъамбаргъа, Аллахны саламы анга болсун, къауум адам келгендиле. Ол аладан тогъузусу келтирген антны къабыл кёргенди, бирин а - угъай. Алай нет этгенсе, аны нек къойгъанса, деп соргъанларында, Мухаммад (АСБ): «Аны юсюнден дууа барды»,-дегенди. Ызы бла ол адамны боюнундан аны тартып алгъанды, ол берген антны да жаланда андан сора къабыл кёргенди. «Дууа такъгъан Аллахха нёгерле излейди (ширк)»,-дегенди файгъамбар». (Ахмад 4/156, аль-Хаким 4/417).  

Башха хадисде уа былай айтылады, аны ‘Имран ибн Хусайн билдиргенди: «Бир жол Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун,  бир адамны къолунда сары жюзюк кёрюп, ол неди, деп соргъанды.  Ол а: «Мен аны къарыусуз болмаз ючюн жюрютеме»,-дегенди.   Жууапны эшитгенде, файгъамбар (АСБ): «Терк окъуна теш аны, ол сени андан да къарыусуз этеди. Къолунгда бу жюзюк бла ауушсанг, насыпха бир заманда да жетишалмазса»,-дегенди» (Ахмад 4/445, Ибн Маджах 3531. Бу хадисни тюзлюгюн иймам Ибн Хиббан, аль-Хаким, аз-Захаби хафиз аль-Бусайри и шейх ‘Абдуль-Къадир аль-Арнаут къабыл кёргендиле).

Бу хадисле азлыкъ этгенлеге, билимсизликлерини, жахилликлерини хатасындан дууа болушады, сакълайды, жаланда хайыр келтиреди деп ийнаннганлагъа уа энтта башха юлгю келтирирге тийишлиди.   Ол файгъамбарны сахабасы   Абдуллаха ибн Мас'уд эм аны юй бийчеси бла байламлыды.  

Абдуллаха ибн Мас'уд юй бийчеси Зейнабни  боюнунда бау къысылып тургъанын кёргенди.   «Бу неди?»,-деп соргъанда, тиширыу: «Бу баугъа мени ючюн тилек окъулгъанды»,-деп жууаплагъанды. Аны эшитгенде, файгъамбарны сахабасы бауну жыртып атханды. «Кертиди, ‘Абдуллахны юйюнде ширк керекмейди. Бир жол Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, былай айтханын эшитгенме: «Рукья (хыйны этиу), амулетле, дууала эркин этилмейдиле, ала ширкдиле».  Зейнаб аны бла тынчаймай: «Алай нек айтаса, кёзюм ауругъанда, мен бир чюйютлюге барып, хыйны этдиргенден сора, ол сау болгъан эди»,-дейди. Файгъамбарны сахабасы: «Кертиди, ол шайтанны иши болгъанды.  Ол кёзюнге бармагъын сукъгъанды…».

- Башында сагъыннган хадисле муслийман къарындашларыбызны бла эгечлерибизни дууаларын, къолларындан къызыл бауланы, машиналарында жюрютген амулетлени тешерге кереклисине тюшюндюрген болурла деп ийнанама.  Аллахны ачыуландырмагъыз, чамландырмагъыз. Аллай затланы жюрютюп, сиз жаланда шайтанны къууандырасыз, аны бла бирге уа исламда бек уллу гюнахны этесиз – бизни Жаратханнга нёгер излейсиз,-деп тыяды бизни гюнахдан Тимур хажи.

Тикаланы Фатима жазып алгъанды.
Поделиться: