Жолла жангыртыладыла

«Къоркъуусузлу эмда качестволу автомашина жолла» деген миллет проектни чеклеринде бизни республикада аслам иш этиледи. КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, жол къурулушчула Куба элде орамладан бирини онюч километрлик кесегинде жангы асфальт салып чыкъгъандыла. Энди уа подряд организацияны адамлары анга башха орамла къошулгъан жерлени эмда кёпюрню тапландырыу бла кюрешедиле.

Талай замандан белгилени бла светофорланы орнатыу, тротуарла къурау башланырыкъды. Аланы барын да келир ыйыкъны ал кюнлеринде бошаргъа умутлудула. Министерствону энчи лабораториясында  жайылгъан асфальтны качествосун тинтип, ол ГОСТ-ланы бар излемлерине келишгенине шагъатлыкъ этгендиле.

Дагъыда Бахсан районда «Бахсан - Кишпек» жолну элни ичи бла баргъан участкасына ремонт этиледи. Аны алты километр кесегинде эки къатлы асфальт жайып бошагъандыла, белгиле да ишлегендиле. Билим бериу учрежденияланы къатларында уа кёпге да созмай светофорла орнатырыкъдыла.

Быйыл жаз башында «Майский - Нальчик» жолда да мадар этиу башланнганды. Объектни 9,6 километрлик участкасында асфальт жайып бошай турадыла. Специалистле анга резинадан жарашдырылгъан «Унирем» композит материал къошадыла. Айтханларына кёре, ол асфальт ашалмай сакъланырча амалды. Подряд организацияны специалистлери анда да белгиле эмда светофорла орнатырыкъдыла. Объект хайырланыугъа 15 сентябрьде берилликди.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: