Ремонт этилген фатарны багъаракъ сатаргъа боллукъмудуду?

Бир жанындан, фатарла бла байламлы не соруугъа да жууапланы билебиз. Алай, ачыкъланнганыча, алыкъа кёп адамла ийнанып тургъан таурухла бардыла.

Жангыртылгъан фатарны алыучула бегирек жаратадыла

Сёзсюз, сатыугъа салыннган юй алыучулагъа ариу кёрюнюрге керекди. Алай сайлагъан кезиуде жангыз да жангы ремонтха хазна ким алданыр.

 - Энди этилген ремонту бла фатар теркирек сатылыргъа да болур, алай ремонтсуздан кёпге багъа уа турлукъ тюйюлдю. Алай бла сиз жангыртыугъа этген къоранчларыгъыздан жангыз да обойлагъа берген ахчагъызны къайтараллыкъсыз, аланы да къабыргъалагъа кесигиз жабышдыргъан эсегиз. Алай юйюгюзге толу ремонт этерге керек эсе уа, болгъаныча къойсагъыз игиди, - деп юйретеди дизайнер Алена Санаева.

Сатардан алгъа фатарыгъыздан хар нени да чыгъарып кетермегиз. Терезе жабыуланы бла люстраны къоюгъуз, ала бла ол къууатлыракъ кёрюне, алыучуланы кесине тартырыкъды.

Багъала бусагъат тюшген этерикдиле.

Кризис башланнганы алыучулагъа тап тюшгенди. Кёп къалмай битеу шахарлада фатарланы энди ишленнгенлери, эскиреклери да учузуракъ болгъандыла. «Инком» компанияны эсеплерине кёре, бусагъатда квартирлени асламысыны багъалары былтырдан эсе 15 процентге азайгъанды. Алай фатарланы багъаларыны жарымлары кетер деб а сакъларгъа керек тюйюлдю. Адамлагъа бир жерде жашаргъа керекди, алай эсе уа, юйлеге да сурам болгъанлай турлукъду.

Багъала къуруда ёсгенлей турлукъдула

Ол да ётюрюкдю. Фатарланы  багъалары къуруда тюрленнгенлей турадыла. Сёз ючюн, 2007 жылда эски фатарла 9 процентге ёсген эдиле, 2008 жылда уа – 34 процентге. Алай артда уа, «Инкомдан» билдиргенлерича, багъала тюшюп тебиреген эдиле. 2009 жылда ала 16 процентге азайгъандыла. 2011 жылда – кётюрюлгендиле, 2015-де уа – биягъы тюшгендиле, бусагъатда да ала азая барадыла.

Аны ючюн фатарны алып, аны артда багъаракъ сатарма дегенликге, андан хайыр чыкъмай къалыргъа боллукъду.

Юйле ишлеген предприятияладан учуз багъала сагъайтыргъа керекдиле

Бир жаны бла алай айтыуда магъана барды. Ала фатарланы учуз багъала бла берирге нек къалгъандыла  деген соруу чыгъады.

- Бир застройщик да кесине къоранчха ишлерик тюйюлдю. Алай юйле сатылмагъан кезиуледе кёп компанияла багъаларын азайтыргъа, энчи акцияла бардырыргъа боладыла, - деп ангылатады «Инград» къурулуш компанияны вице-президенти Павел Черкасов.

  Артыкъ даражалы болмагъан районлада багъаланы бир 10 процентге тюшюрселе, хата жокъду. Алай андан да учуз сатылса уа, сакъ болургъа керекди.

Фатарны алып, артда уа ортакъгъа  берип турургъа

Алгъа заманлада уллу шахарлада алай этиу файдалы да болгъан болур. Алай бюгюнлюкде ара шахарда бир отоулу фатарны айгъа 25 мингнге  ортакъгъа  алыргъа жарайды. Регионлада уа – 8-10 мингнге.

- Аны бир жылгъа орта эсеп бла файдасы 5 процент болады. Ол ахчаны банкга салсагъыз а, файда 7 процентге жетерге боллукъду, - деп чертеди Aktivo-ну директору Арут Устимов.

Эсепге

13-чю номерли фатарла – учуз багъала бла

- «13» тарихни адамла заранлыды деп сюймегенлери ючюн  ала артыкъ иги сатылмайдыла. Аны ючюн аланы учузуракъ бериучюдюле, - дейди «НДВ-Недвижимость»  компанияны бёлюмюню башчысы Елена Мищенко.

Соруу-жууап

Ипотекамы ортакъ  алыуму табыракъды?

Фатар алыргъа ахча болмагъан кезиуде къалай этсегиз игиди: ипотекамы алыргъа огъесе  ортакъ  юйгеми кирирге?

Ипотека жанлы талай оюм барды. Ол санда  сиз кесигизни юйюгюзге тёлегенигиз. Башхача айтханда, ахчагъызны бош затлагъа жоймай, банкга кесигизни фатарыгъызгъа тёлерге элтип турлукъсуз. Алай кредит алыргъа ашыкъмагъыз. Кёбюсюнде  ортакъгъа алыннган юйде жашау хайырлыракъ болуучуду.

Ипотеканы алгъанда банкга артыкъ ахча тёлемей къалмайсыз. Сёз ючюн, 3- миллионлукъ кредитни 12 процентге 15 жылгъа берселе, сиз банкга 6,4 миллион къайтарлыкъсыз. Аладан 3,4 миллиону – процентледиле. Борчха 1,5 миллион алсагъыз, артха кредит организациягъа 1,7 миллионну артыкъ берликсиз. Ол а аз ахча тюйюлдю!

Бусагъатда хар не да тюрлене барады. Ишигизден къайсы такъыйкъада да бош къалыргъа, файдагъыз азайыргъа боллукъду. Ол заманда уа не бла тёлериксиз? Хау, банкла кредитни тёлеуню болжалын создурурча кредит каникулла берирге айтадыла.    

Алай аллай солууну ала жангыз да жууукъ заманда файда этип башларыкъларына шагъатлыкълары болгъанлагъа бередиле. Сора, борчну  да, анга къарамай, къайтарыргъа керек боллукъду, кредит каникулла ючюн а аны ёлчеми дагъыда ёсерикди.

Фатарланы багъалары тюшеди. Алай эсе уа, тёлеялмай къалып, ипотекагъа алгъан юйюгюзню сатаргъа умут этсегиз, алгъыннгы багъасын чыгъаралмай къалырсыз деген къоркъуу барды. Биринчи тёлеуюгюз аз эсе уа, банкга дагъыда борчугъуз болгъанлай къаллыкъды.

Бир бёлек заманнга алыннган фатардан кесигизге тапда чыгъып кетерге эркинсиз. Ипотеканы уа азындан 10 жылны тёлеп турлукъсуз.  Ипотекагъа алыннган юйню уа алай алышаллыкъ тюйюлсюз.

Банкга ай сайын берген ахчагъыздан тышында, хар жылдан да страховой тёлеуню этип турургъа керекди. Юлгюге, кредит 3 миллион эсе, ол 20 минг боллукъду. Аз тюйюлдю. Кёлге неден да бек тийгени уа, бу страховка сизни къорууламагъаныды. Заёмщикге зат болса, аны алыр ючюн  уллу къыйын салыргъа керк боллукъду. Сылтауу – страховой компанияла банклагъа алагъа клиентлени «келтиргенлери» ючюн тёлеген этедиле. Аны ючюн банкла страховкасыз кредитни берирге унамаучудула, неда ансыз алыннган борчну процентин бютюн бек ёсдюредиле.

Ипотека алгъанда, биринчи тёлеу азындан аны 20 процентин жабаргъа керекди. Аллай бир ахча уа хар кимде да жокъду.

 Ортакъгъа  алыуну багъасы уа тюше барады, алай бла шахарны жаратхан районунда кесигизге тап фатарда жашап башлаяллыкъсыз. Артыкъ ахчаны уа бир жанына салыргъа неда  валютагъа кёчюрюп, жыяргъа боллукъду.

Кульчаланы Зульфия хазырлагъанды.
Поделиться: