Хасаниячыла усталыкъларын кёргюзтгендиле

Шабат кюн Нальчикде «Спорт терроргъа къажау» деген ат бла эркин тутушуудан 2005-2006 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында республикалы турнир ётгенди. Кёп замандан бери тюрлю-тюрлю эришиулеге къатышыр амаллары болмай тургъан гёжефлеге анда къарыуларын кёргюзтюр онг болгъанды.

Хасаниячы спортчуланы жетишмлерин бу эришиуде энчи белгилерчады. Жашла кеси ауурлукъларында 4 «алтын» бла бир «кюмюш» къытхандыла. Алай бла Гергъокъланы Саид (52 кг), Ажоланы Алим (68 кг), Мисирланы Алий (75кг.) эм Шахмырзаланы Темерлан (85кг.) турнирде алчылыкъны жибермей, биринчиле болгъандыла. Бегийланы Инал а кюмюш майдалгъа тийишли болгъанды.

 

Къасымланы Аминат.
Поделиться: