Календарь событий

08 мая 2020

«КЪАРАЧАЙ-МАЛКЪАР ФРАЗЕОЛОГИЯ СЁЗЛЮК»

(Баргъаны)

Фразеология айланчланы къуралыулары, тилге кириулери миллетни жашауу бла терен байламлыды. Ёмюрле ётселе да, ушакъда, жазыуда аланы хайырлансакъ, тил хазнабыз бай боллугъу туурады.

Университетни алимлери коронавирус инфекцияны жайылыууну математикалы юлгюсюн жарашдыргъандыла

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъар Республикада жангы коронавирус  инфекция жукъгъанланы саны 400-ден  атлагъанды. Саулукълары къайтышханла да бардыла. Бу кёрюмдюле КъМКъУ-ну Физика эм математика институтуну специалистлери – «408»  деген – алгъындан прогнозларындан  узакъ тюйюлдю.

Промышленный производствода, эл мюлкде да ёсюм эсленеди

Къабарты-Малкъарда быйылны биринчи кварталында  промышленный производствода ахшы  ёсюм эсленеди. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол  9,1 процентге кёпдю, деп билдириледи Къырал статистиканы федерал службасыны СКФО-да Управлениясындан.

Сабанланы буздан къоруулауну къошакъ мадарлары

Быйыл эл мюлк жерлени буз уруудан къорууларча мадарлагъа Къабарты-Малкъарны бюджетинден 22 миллион сом бёлюнюрюкдю, деп билдириледи Эл мюлк министерствону сайтында.

Аграрчыланы солуусуз кюнлери

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосу бардыргъан  «Биз сизни ючюн солуу кюнсюз ишлейбиз» деген акциягъа Къабарты-Малкъарны  аграрчылары да къатышхандыла.

«Адамлагъа бир зат бла жарагъан эсем – насыплыма…»

Къабарты-Малкъарны халкъ жазыучусу Токумаланы Жагъафар малкъар адабиятда энчи, белгили ыз къойгъанланы санына киреди. Анга 1985 жылда республиканы литературасыны айнытыугъа салгъан къыйыны ючюн КъМР- ни Баш Советини Президиумуну Сыйлы грамотасы берилгенди. Ол Къабарты -Малкъарны искусстволарыны сыйлы къуллукъчусуду.  Быйыл жазыучу туугъанлы 85 жыл толлукъ эди.

 

Шахарны атына пашаны аты нек аталгъанды?

Къарачай-Черкес Республиканы ара шахары Черкесскде  уллу къыралыбызда  жашагъан миллетлени асламыны келечиси кеслерине  орун тапхандыла. Ара шахарыбыз  ёсе, айный баргъанына барыбыз да шагъатбыз.   Алай анга Батал - пашинск деген ат нек бегип къалгъанын жаш тёлю артыкъ хапарлы болмаз.   

Къаламны ушкокгъа алышындырыргъа тюшгенди

Булунгу элден Жарашууланы Мажит кесине эм огъурлу усталыкъны – сабийлени юйретиуню - сайлап, анга кертичилей къалгъанды. Аны жарыкъландырыу иши ликбезледен башланнганды, ол эллилерин жазаргъа бла окъургъа юйретип тургъанды.

Право низамны, ырахатлыкъны чынтты жакъчысы эди

2005 жылда октябрьде Нальчикге чабыууллукъ этилгенли быйыл он жыл толады. Алай андан бери  бизни мамыр, айбат, къонакъбай республикабызда ол къужур иш нек болгъанды, аны сылтауу недеди деген соруулагъа жууапла алыкъа берилмегендиле. 

Ата журт урушну ордени

Ата журт урушну ордени бла рядовойладан башлап генераллагъа дери  аскер операцияланы жетишимли болууларына себеплик этген,батырлыкъ да болдургъан аскерчиле саугъаланнгандыла.  Ол орден узакъгъа созулмай берилгенледен эди.

Жашау журт алыргъа - учуз ипотека

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю  «Къыралны болушлугъу бла 2020 жылда ипотека» деген программагъа кёре адамлагъа фатарла алыргъа эм къурулушчулагъа да болушурча жангы  проектни башлагъанды. Аны хайыры бла энди ипотеканы жылгъа  6,3 процент тёлерча  алыргъа боллукъду, деп билдириледи финанс учрежденияны пресс-службасындан.

Тукъумну намысын жюрютген, юйню от жагъасын жылытхан таулу ана

Ананы къыйынын къайтарыр кюч жокъду, дегендиле бизни ата-бабаларыбыз. Дагъыда анасы жюрюшлю болса, тайы жоргъа болур деп да айтхандыла. Биз не жетишимле, уллу жумушла толтургъан эсек да, не бийиклеге жетген эсек да, ала ата-аналарыбызны, юйюрде халны, бир бирге хурмет эте билгенибизни хайырындан болгъандыла.

Тейрини келечиси

Биз да, жырчы шуёхум бла мен, арбазгъа киргенлей, бети бизге айланып олтургъан къарт ёрге къобады.

КЁП ЗАТНЫ БИЛМЕЙ…

Жашайбыз, кёп, аз эсе да, Аллах берген чакълы. Кёп жашырын, тасха затны уа билмей кетебиз дуниядан. Сен да аны айтаса, даусуз-дауурсуз. Мен а тынгылайма.

Насып намыслы юйюрге къонакъды

Бизни миллетде культурабызгъа сейирлери болгъан адамларыбыз  аз тюйюлдюле. Аладан бирлери «Заман» газет бла байламлыкъ жюрютедиле. Улбашланы Саният аладанды. Ол халкъда жюрюген таурухларыбызны  жыяды,  абаданладан адет-тёрелерибизни юсюнден эшитген кёп сейирлик болгъан ишлени  жазып алгъанды. Анычала халкъда ичинде тохташхан адеп-къылыкъны сакълайдыла.

Ахшы умутладан толгъан жашау

Черек муниципал районда Билим бериу эм жаш тёлю политика  управленияны инспектору Керменланы Рита юч сабийни анасыды. Къыйынмыды анга жууаплы ишни толтургъан? Ол, артыкъ сёз айтмай, кёп ишлей биледи. Баям, анга сейир этерча тюйюлдю: ата-бабаладан бери таулу тиширыула солуу кюнсюз ишлеп жашаргъа юйреннгендиле.