Календарь событий

15 мая 2020

Къадар кече тилек этген адамны гюняхлары кечилирле

Муслийманлагъа сыйлы Рамазан ай бошалыргъа бир ненча кюн къалгъанды. Бу айны ахыр кюнлери бла кечелери уа исламда бютюнда магъаналыдыла. Аны юсюнден бизге «Ислам в Евразии» газетни баш редактору, «Аль-Азхар» университени выпускниги Аккайланы Хасим былай айтханды:

«Байрам кюн жарлылагъа садакъа тилетмегиз»

КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясындан бизге билдиргенлерине кёре, быйыл фитир садакъаны ёлчеми   100 сомда тохташдырылгъанды. Рамазан айны ахырында къолайсызлагъа садакъа бериу тёре къайдан чыкъгъаныны   юсюнден    «Ислам в Евразии» газетни баш редактору Аккайланы Хасим былай ангылатханды:

«Тепсеу кимни да ич дуниясын кёргюзтюп къояды»

Элеккуланы Нюрмухамматны атын  чыгъармачылыкъ бла кюрешген жаш адамла  иги  биледиле, таныйдыла.  Жаш «Балкария» фольклор-этнография къырал тепсеу ансамбльни солистиди.

Кезиулю продукцияны жарашдырыргъа хазырдыла

Къабарты-Малкъарны консерва  заводлары «Россейде  мелиоратив  комплексни айнытыу» деген ведомстволу  программаны чеклеринде  суу чачдыргъан машинала къоллу болгъандыла,  деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.  

Жаз башы ишле бошалыргъа кёп къалмагъанды

Быйыл Бахсан районда сабанлыкълагъа  31975 минг гектар  бёлюннгенди, деп билдиредиле муниципалитетни пресс-службасындан. Бирси жылладача, жерлени   асламысында, неда 27 минг гектарда,  нартюх ёсдюрюллюкдю.  Андан сора   чеплеу -1700 гектар, жазлык эм къышлыкъ будай – 30 гектар, тахта кёгетледен, ол санда къудорудан 1300 гектар салыннганды.     

«Къарачай-малкъар фразеология сёзлюк»

(Баргъаны)
 
Фразеология айланчла – ана тилибизни эрттегилигин бла къалай бай болгъанын кёргюзтген шартдыла. Аланы билгенни сёзю бай болады. Анга къайда да сюйюп тынгылайдыла.

Жетишимли болур ючюн не этерге керекди?

Жетишимли болууну юсюнден кёп китапла жазылгъандыла, тинтиуле бардырылгъандыла. Алай алада баш магъаналы соруугъа жууап берилмейди. Аны сылтауу да бошду – алчылыкъны бир-тюрлю жашырынлыгъы жокъду. Аллай оюмну «Большая восьмёрка» китапны автору, кёп айтхылыкъ адамланы къатышыулары бла этилген тинтиуню башламчысы Ричард Сент-Джон этеди.

Студентле сынамларын кючлерикдиле

Къабарты-Малкъар къырал университет «Роснано» компаниягъа бойсуннган  «ТехноСпарк» биригиуню билим бериу программасына къатышырыкъды. Аны бла байламлы энди университетни айырмалы студентлери  анда практикаларын  ётерикдиле.   

Диплом изленмеген, алай айлыкълары уа бек иги болгъан усталыкъла

Алгъын  заманлада бийик билим – ол бийик даражады деген оюм жюрюгенди. Окъуучуланы бюгюнлюкде да  ЕГЭ-ни тап бермесенг, вузгъа кирлик тюйюлсе деп къоркъутургъа кюрешиучюдюле. Ол а кертиси бла да алай магъаналымыды?

Ариулукъну эсгертмесин сизден ишлер эдим

Озгъан заманларыбызны шагъатларына - эски суратлагъа - къарай кёп сагъыш этесе. Кимледиле ол узакъ жылладан къарагъанла, жашауларыны жангыз бир такъыйкъаларын бизге къоюп кетгенле? Не айтыргъа сюйген болур эдиле кеслеринден сора келлик тёлюлеге? Къадарлары уа къалай къуралгъан болурла? Дагъыда кёп соруула туудурадыла эски суратла. Ала уа аз къалгъандыла. Хар бирини да бюгюнлеге дери къалай сакъланнганларыны да энчи хапарлары бардыла. Бир бирлери уа, иелерини биргелерине Сибирьлени къыдырып, алай къайтхандыла журтларына. Бу сурат да аллайладан бириди.

Техниканы алгъанда къаллай шартлагъа эс бурургъа тийишлиди

Бюгюнлюкде техника адамны турмушуну кесеги болгъанды. Ансыз юйюр жашауда, ишде да жумушубузну хазна толтуралмайбыз. Кёп тюкенле кеслерине тюрлю-тюрлю ариу рекламала бла чакъырадыла, бирлери бизде качество игирекди дейдиле, башхалары уа учуз багъалагъа эс бурдуртадыла. Алай кёп жылланы хайырланырыкъ, иги техниканы алыр ючюн, къаллай шартлагъа эс бурургъа керекди? Ол терк бузулмазча, не этерге тийишлиди? Керекмиди техника ючюн кредитге, борчха кирирге? Бу эм башха соруулагъа жууапланы техника бла ишлеуде, аны сатыуда уллу сынамы болгъан Черкесланы Аслан бергенди.

Бир миллион долларгъа тийишли болгъан математик Перельман жарлы некди?

«Жер башында эм белгили математикледен бири, ачыкъ айтханда башын жарлылыкъ бла жангызлыкъ къысып, жашауу ёчюлюп  барады».  Санкт-Петербургда жашагъан биреуленни ол сёзлери кёплени сагъайтханды.

МАЛКЪАР ТЕАТРНЫ КЕЛЕЧИЛЕРИ – УЛЛУ АТА ЖУРТ УРУШНУ СОЛДАТЛАРЫ

Малкъар театрны келечилери да, битеу совет адамлача, уллу Хорламгъа кеслерини юлюшлерин къошхандыла. Бу материалда биз аланы юслеринден билдирирге сюебиз.