Календарь событий

22 мая 2020

Эртте бишген бахча жилек жыйылады

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарны эл мюлк производительлери къыстау бахча жилекни жыядыла. Ала  жангы технологиялагъа кёре ёсдюрюлген эм майны орталарында окъуна бишген сортладыла.

Хар чыгъармасында - жашау кертилик

Атталаны Мухажирни жашы Анатолийге  таулу миллетни тарыхыны летописеци дерге боллукъду. Ол салгъан фильмле, Къабарты-Малкъарны киноискусствосуну алтын хазнасын байыкъдырып, Ата журтундан къысталгъан  халкъны ачыуун, жарсыуун, къууанчын  да туура баямлайдыла. Аны гитче, уллу ишинде  да сайланнган теманы тамыры, жиги туура, толу ачыкъланады. Аны бла жетедиле ала къараучуну кёлюне да.

Халкъыбызны пелиуан жашлары

Халкъыбызда пелиуанла алгъын кёп жаратылгъандыла. Хар ауузну кесини жигити болгъанды. Кючлери бла къарыулары Беш Тау элден тышында айтылгъан жашла бла эриширге кёпле итиннгендиле. Аллайладан бири Чабдарланы Жубуран болгъанды. Кеси заманында ол бек къарыулугъа саналгъанды. Ол къурагъан оюнладан бизге ючюсю жетгендиле.
Аладан биринчиси атланы жегип бардырылгъандыла. Экисин, чындыла боюнларын ачытмазча этип, арт аякъларына жетип юркютмезча, кёнделен къылычланы тап жарашдырып салып, къылычлагъа да бир къулач узунлукълары болгъан жиплени къысып, къыйырларын тюйюмчек этедиле. 

Диабет: къайдан чыкъды хата?

Сахарный диабет бек жайылгъан ауруу болуп къалгъанды, бизни хар бирибизни да бардыла бу къоркъуулу ауруудан къыйналгъан жууукъларыбыз, ахлуларыбыз. Аны юсюнден толуракъ хапарны билир муратда  профессор, медицина илмуланы доктору, Естесствознаниени россей академиясыны келечиси,эндокринолог Ахкёбекланы Нелли бла ушакъ этгенбиз. 

 

Ким эди ол, ангылаялмайма?

ХАПАР

– Сталинни юсюнден кино боллукъду, дейди Ачемез. Мен унутсам да, сен унутма.
– Не этесе, къызчыкъ, муну? Ол бизге этген бла… Аты къурусун!
– Не дей болурла энди ол мурдаргъа деп…

Республиканы эм терен, уллу да дорбунуна - сейирлик жолоучулукъ

Жер тюбюне эм сейир экспедицияладан бири Холам-Бызынгы эм Хари-Су ауузланы араларында Хумалан ёзеннге болгъанды. Анга къатышханланы араларында Орус география обществону члени белгили краевед Мокъаланы Тенгиз болгъанды. Ол анда кёп сейир зат билгенди, жер тюбюнде ишлеуден жангы сынам алгъанды. Дорбунда кёргенин а газет окъуучулагъа билдирирге сюйгенди. 

Озгъан заманладан хыйсап этиу, федерализмни кючлерге, халкъланы бирикдирирге болушурукъду

Кавказ урушда жоюлгъан адыгланы эсгериуню кюнюне аталгъан жумушла быйыл пандемия бла байламлы онлайн халда бардырыладыла. Ол санда Черкеслилени халкъла аралы ассоциациясы къазауатны темасына аталгъан видеоконференция къурайды, бу организацияны башчысы Хаути Сохроков «Черкес-FM» радиоканалда жерлешлерине айланыу этгенди, сау кюнню уа анда урушха аталгъан жырла айтыллыкъдыла. Дагъыда бюгюн  кюн ортада Нальчикни солуу паркында «Древо жизни» эсгертмеге гюлле салынырыкълары белгиленеди. Коронавирус ауруу жайылгъаны бла байламлы тёрели бушуулу жумушланы къурамазгъа оноу чыгъарылгъанды.   

Газетлеге бла журналлагъа жазылыу башланнганды

Хурметли жамауат!

2020 жылны экинчи жарымына жазылыу кампания башланнганды.

Сиз «ЗАМАН» газетге почтаны къайсы бёлюмюнде да жазылыргъа онг табарыкъсыз. Магъаналы ишни болжалгъа салмагъыз!

Жазылыуну алты айгъа багъасы – 684 сом 48 капек.
Бизни индексибиз - П5893

Къызыл эм къара дугъум

Къызыл бла къара дугъумгъа башха-башха къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла. Алайды да, аланы къалайгъа салыргъа, не бла багъаргъа, не халда къараргъа тийишли болгъаныны юсюнден айтайыкъ.

Бир ёмюр мындан алгъа эм уллу налмас табылгъанды

1905 жылда 26 январьда Юг Африкада «Premier Mine» рудникде адам улуну тарыхында болмагъанча аллай уллу налмас таш табылгъанды. Аны ауурлугъу 3106 карат, неда башхача айтханда 621,2 грамм тартханды.