Жашау журт алыргъа - учуз ипотека

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю  «Къыралны болушлугъу бла 2020 жылда ипотека» деген программагъа кёре адамлагъа фатарла алыргъа эм къурулушчулагъа да болушурча жангы  проектни башлагъанды. Аны хайыры бла энди ипотеканы жылгъа  6,3 процент тёлерча  алыргъа боллукъду, деп билдириледи финанс учрежденияны пресс-службасындан.  

Жангы юйде фатар алыргъа  ёнкюч  отуз жылгъа бериледи. Аны ючюн жашау журтну  багъасыны жыйырма процентин  берирге  тюшерикди. Льгота саулай ёнкюч тёленнген кезиуде хайырланылады.    

Къабарты-Малкъарда жашагъанлагъа ахчаны эм уллу ёлчеми юч миллионнга жетеди. Аны алыр ючюн быйыл биринчи ноябрьге дери заявка берирге керекди.

- Клиентлерибизге тап болурча ёнкючню 6,3 процентге тюшюргенбиз. Жангы къырал программаны себеплиги бла  къурулушну ёсдюрюрге, адамлагъа да жашау журт къоллу болургъа амал табыллыкъды,  деп билдиреди Россельхозбанкны таматасыны орунбасары Олег Овсяницкий.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: