Календарь событий

01 мая 2020

Тепенаны юсюнден

Эртде заманладан бери да «Тепена» малкъарлыланы сюйген тепсеулеринден бириди. Келигиз, бизни аппаларыбызны кезиуюнде аны къалай жырлагъанларын бла тепсегенлерин къысха тинтейик.

Къыл къобузну устасы

Къыл къобуз дунияда адамла бек сюйген музыка инструментледен бириди. Аны согъаргъа излегенле, макъамларына тынгыларгъа итиннгенле  озгъан ёмюрледе, бусагъатда да кёпдюле.  Бу аламат инструментге сабийлигинден бери уллу кёллю болмагъаннга Иттийланы Солтанны жашын Алийни да санаргъа боллукъду.

Ийманыбызны кючлерге, бизни Жаратханнга къуллукъ этерге, ариу, жандауурлукъ ишле толтурургъа борчлубуз

Рамазан айда сау кюнню кеслерин ашдан, суудан, аман ишледен, къылыкъладан тыйып, Аллахха табынып, тилекле этип, дууала тутуп, жандауурлукъ ишле толтуруп тургъанла къаллай саугъагъа тийишлидиле. Аны юсюнден биз «Мамырлыкъ» фондну башчысы Ахматланы Назир хажи бла ушакъ этгенбиз.  

Къаншауну жукъусуз кечелери

Мындан иги  кесек заман алгъа редакциягъа Яникойдан келген киши мени къыйын къадарымы юсюнден жазсагъыз эди деп тилеген эди. Аны бла бирге уа ол кесини тюз атын, тукъумун белгили этмезибизни  излегенди. Алайды да, бу хапар ол уллайгъан адамны юсюнденди. Жаланда аны аты жашырынды ансы, къалгъан сёзлери барысы да тюрлендирилмегенлей  жазылгъандыла.

Къочхарла тизгинлиликни жаратадыла, Эгизле уа тилчилени огъурамайдыла

Биз адамланы къылыкъларында, сыфатларында бир - бир кемчиликлерин ахырысы бла да жаратмайбыз.  Алада уа зодиак  жулдузларыбызны магъаналары да уллуду. Алай, бирси жанындан а, Мараучуланы неда  Айырычабакъланы къарыусуз жерлерин  билсенг, аланы ангылагъан тынчыракъ болады, кечерге,  келиширге, кенгеширге да.

Кертиликге табыныу жашау жорукълары эди

Журналист мамыр жашауда, урушну кезиуюнде да къоркъуулу усталыкъладан бириди, дейдиле экспертле. Тюрлю-тюрлю шартлагъа  кёре уа, арт он жылны ичинде битеу дунияда да асламлы информация органланы 600 келечиси ёлгенди, аладан 200-ден асламы – Россейде. Прессаны халкъла аралы институту келтирген шартлагъа кёре, 2012 жылда битеу дунияда да 119 журналист ажымлы жоюлгъанды.  РФ-ни Журналистлерини союзуну тарихлерине кёре уа, Россейде орта эсеп бла жылны ичинде 10-20 репортёрну жашауу юзюледи.

«Адамлыкъ - манга неден да багъалыды»

Филология илмуланы доктору, КъМКъУ-ну орус эм тыш къыраллы литератураланы кафедрасыны профессору Кучукланы Ахметни къызы Зухураны биз университетде окъугъан кезиуюбюзде биринчи  лекциясы бла келгени, А.Экзюперини жашау эм чыгъармачылыкъ жолуну юсюнден айтханы кёз юсюмдеди. Алыкъа ол уллу илмугъа энди атламла эте башлагъан алим эди, кандидат диссертациясын  хазырлагъан кезиу. Аны ол жетишими бла курсубуз жюрекден алгъышлагъаны да эсимдеди.

Сиз а билемисиз?

Россейни арасы… Красноярск крайда

Россейни география арасы уа Москва тюйюлдю. Аны къайдагъысын билир ючюн, академик Пётр Бакут тинтиуледен сора энчи формуланы жарашдыргъанды. Алай бла тергеулеге кёре, ол ара Красноярск крайны Эвенкийский районунда Виви кёлню къыбыла-кюнчыгъыш жагъасында болгъанын тохташдыргъанды.

«КЪАРАЧАЙ-МАЛКЪАР ФРАЗЕОЛОГИЯ СЁЗЛЮК»

(Баргъаны)

Сёз тутушланы эрттеледе къуралгъан, энчи магъаналы тюрлюлери – фразеология айланчла бизни тил байлыгъыбызны жаухарларыдыла. Аланы ангылап, керек жерде хайырланыу зауукълукълуду.

Тютюн, ичги, стрессле адамны душманларыдыла

Жарсыугъа, адамны ёмюрю къысхады.  Аны узайтыр ючюн а не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Нальчик шахарны ючюнчю поликлиникасыны врачы Наталья Каширокова бла ушакъ этгенбиз.