Промышленный производствода, эл мюлкде да ёсюм эсленеди

Къабарты-Малкъарда быйылны биринчи кварталында  промышленный производствода ахшы  ёсюм эсленеди. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол  9,1 процентге кёпдю, деп билдириледи Къырал статистиканы федерал службасыны СКФО-да Управлениясындан.
Алай бла айтылгъан кезиуге бу бёлюмледе ёсюм былайды: жарашдырыучу производствода – 12,7, электрокюч эм газ   бёлюмледе - 97,3, суу бла жалчытыуда, кир-кипчикни жыйыуда эм жарашдырыуда 95,3 процент.     

Жарашдырыучу производствону айтханда, эсепле къууандырырчадыла. Кийимле тигиу -3,5, химия веществола бла продуктла – 9, минерал продукция – 1,9, компьютер, электроника эм оптика изделияла – 16,4, электрооборудование – 1,9, транспорт эм аны бла байламлы  оборудование – 5,7, мебель - 33,5 эм  башха хазыр изделияла да 1,8  процентге кёп чыгъарылгъандыла.   

Къабарты-Малкъарда быйыл биринчи кварталда организацияла, эл фермала  эм энчи мюлкле 5,6 миллиард сом багъасы продукция чыгъаргъандыла. Ол а былтыр бу замандан эсе 3,5 процентге асламды.

Бюгюнлюкде республикада  жаз башы сабан ишле къыстау барадыла. Арт кюнлени  эсеплерине кёре,  жазлыкъ битимледен 5,3 минг гектаргъа себилгенди. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, 3,1 минг гектаргъа кёпдю.  

Малчылыкъда да ёсюм эсленеди.  Мюлклени битеу тюрлюлеринде да тууарлагъа, ууакъ аякълы маллагъа  да къошулгъанды.  Юй къанатлыланы бла тонгузланы саны уа  азайгъанды.  

Магометланы Сулейман.
Поделиться: