Календарь событий

13 мая 2020

Гаджетлени юсюнден энтта бир кере

Сотовый телефонсуз жашау

АБШ-да къырал школлада  гаджетле  кенг жайыла баргъан заманда, байла   юйлеринде аланы  жюрютюуге чек саладыла
Америкалы психологла айтханнга кёре, байланы бла жарлыланы сабийлерини араларында башхалыкъла кёпден - кёп эслене барадыла.

Ара шахар ючюн сермешде

Чегем ауузунда Кёк Ташдан Шахмырзаланы Жараштыны тамата жашы Муталиф аскерге кетгенден сора эгечлери, бир бирлеринден бугъуп, почтагъа чабар эдиле, аскерде къарындашыбыздан жангылыкъланы келтирип, атабызны, анабызны къууандырайыкъ деп. Письмосу келсе уа, аны къоюнларына къыса, дагъыда, ала да, уппа эте, юйлери таба жортур эдиле. «Муталифден письмо келгенди. Беригиз сюйюнчю» - деп къычыра, аскерчи къарындашларыны ючгюл къагъытчыгъын ёрге кётюрюп, жетер эдиле юйлерине.

Газетлеге бла журналлагъа жазылыу башланнганды

Хурметли жамауат!

2020 жылны экинчи жарымына жазылыу кампания башланнганды.

Сиз «ЗАМАН» газетге почтаны къайсы бёлюмюнде да жазылыргъа онг табарыкъсыз. Магъаналы ишни болжалгъа салмагъыз!

Жазылыуну алты айгъа багъасы – 684 сом 48 капек.
Бизни индексибиз - П5893

 

Мамыр жашауну келтиргенлени утунмазгъа

Кёп болмай  Къабарты-Малкъарны Эл мюлк министри Хасан Сижажев Уллу Ата журт урушну эм тылны ветеранларын  9 майны  байрамы бла  алгъышлагъанды, деп билдиредиле ведомствону  пресс-службасындан.   

Алчы мюлклени санында

Ново-Ивановское элде  жетишимлери бла белгили, къолайлы  «Ленинцы» эл мюлк производство кооперативге кёп жылланы ичинде КъМР-ни Парламентини депутаты, республиканы эл мюлк бёлюмюню сыйлы ишчиси  Владимир Бердюжа башчылыкъ этеди. Бу жол да жангы биригиу жангы рекорду бла къууандыргъанды, деп билдиредиле Май районну администрациясыны пресс-службасындан.

Ийманыбызны кючлерге, бизни Жаратханнга къуллукъ этерге, ариу, жандауурлукъ ишле толтурургъа борчлубуз

Аллахны ахшылыгъындан сыйлы Рамазан айны ортасына жетгенбиз.  Бу айда сау кюнню кеслерин ашдан, суудан, аман ишледен, къылыкъладан тыйып, Аллахха табынып, тилекле этип, дууала тутуп, жандауурлукъ ишле толтуруп тургъанла къаллай саугъагъа тийишлидиле. Аны юсюнден биз «Мамырлыкъ» фондну башчысы Ахматланы Назир хажи бла ушакъ этгенбиз.  

«КЪАРАЧАЙ-МАЛКЪАР ФРАЗЕОЛОГИЯ СЁЗЛЮК»

(Баргъаны)

 Фразеология айланчла – ана тилибизни эрттелилигин бла къалай бай болгъанын кёргюзтген шартладыла. Аланы билгенни ушагъы бай болады. Анга къайда да сюйюп тынгылайдыла.

Малкъарны тангларына жыр айтхан

Жашауда аллай тёре барды фахму бизни арабызда болгъан къадар, биз аны ёмюрлюк сунабыз, артыкъ уллу махтау салыргъа да талпынмайбыз. Алай бу дунияда хар жаны болгъан зат кетеди, дуния, табийгъат суратла да тюрленедиле.                 

Технологияла бла бирге оноу эте билиуню магъаналылыгъы бийикди

Къытайда жангы жолла бир сагъатха 750 метр терклик бла ишленедиле!
Бизге уа алай тири болургъа ким чырмайды, деп сорулады «Аргументы и факты» газетни материалында.

Антына кертичи эм жигит аскерчи

Петербургда Уллу Октябрь революцияны кюнлеринде Огъары Бахсанда Залийханланы юйюр да насыпдан толу эди. Сейирмиди…Ибрахимге тулпар жашчыкъ тууады. Кесине да Магомет деп атайдыла. Аны сабийлиги, акъылбалыкъ болгъан жыллары да Минги тауну этегинде ётедиле. Жашауунда биринчи таукел атламланы уа ол Пятигорск шахарда устаз курсладан башлайды.

Минги тау тийресинде таулуланы жашагъан жерлерини 1926 жылда атлары

Гюлюйланы Жюнюс айтып Эчки-Орунну тёбен жанында Кертмен деп барды. Анда Ачабайлары жашагъандыла. Ары жанында, чегетинде, Будайланы Татай  туруучу эди. Огъары жанында, алайгъа Къашха-Таш дейдиле, анда киши да жашамагъанды.

Багъалары жашау болгъан суратла

Бюгюнлюкде адамны турмушун техникасыз кёрген къыйынды. Технологияла жашауну къалайына да сингендиле. Алай ала хайыр бла бирге хата да келтиредиле. Жангыз да ариу суратлагъа тюшебиз деп, къаллай бир адамны жашауу юзюлгенди. 

Тиширыу гюлдю, ол табийгъат берген ариулугъун сакъларгъа керекди

Бюгюн бизни ушакъ нёгерибиз модель Диана Оздоевады. Аны атасы ингуш миллетденди - Беслан Оздоев, анасы уа таулуду - Гиляхланы Кулина. Диана Акъ-Сууда туугъанды, Нальчикде жашайды. Жашлыгъына да къарамай, аны жетишимлери къууанырчадыла – ол «Мисс КБР» конкурсда ючюнчю жерни алгъанды, модель болуп ишлейди, кёп тюкенле рекламаларында аны кёрюрге сюедиле. Андан тышында, субай къыз профессионал билим алады, эм уллу мураты уа белгили журналист болургъады.