Аграрчыланы солуусуз кюнлери

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосу бардыргъан  «Биз сизни ючюн солуу кюнсюз ишлейбиз» деген акциягъа Къабарты-Малкъарны  аграрчылары да къатышхандыла.  Аны магъанасы къыралны тюкенлерин качестволу   продуктла бла жетер тенгли бир жалчытыргъады. Ол себепден анга  аш-азыкъ производствода ишлегенле, сабанчыла, терек бахчачыла эм малчыла да къошулгъандыла.
Бюгюнлюкде коронавирус  ауруу жайылгъаны ючюн экономикагъа къыйын тюшген кезиуде  эл мюлкде уруннганла, ол санда гитче фермерледен башлап уллу предприятиялагъа дери барысы да, солуу кюнсюз ишлейдиле.  
Республиканы аграрарчылары, жамауатханы юйлеринде къалыргъа чакъыра,   продуктла бла къытлыкъ болмазлыгъына  да ышандырадыла.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: