Сабанланы буздан къоруулауну къошакъ мадарлары

Быйыл эл мюлк жерлени буз уруудан къорууларча мадарлагъа Къабарты-Малкъарны бюджетинден 22 миллион сом бёлюнюрюкдю, деп билдириледи Эл мюлк министерствону сайтында.  

Бу жол быллай жумушлагъа аслам ахча биринчи кере бериледи. Сёз ючюн, ол буруннгу жылдан эсе эки кереге, былтырдан а 50 процентге кёпдю.  Тийишли ишлени бардырырча   КъМР-ни Эл мюлк министерствосу бла Шимал кавказны аскер  службасы бла келишим этилгенди.

Бюгюнлюкде эл мюлк жерлени буздан къорууларча  отуз пункт ишлейди. Андан сора да, майны ахырына Баксанёнокда бла Къашхатауда биришер пункт къураллыкъды. Алай бла  къорууланнган жерле 480 минг гектаргъа жетерикдиле.

Республикада буз урургъа къоркъуулу заманнга жаз башы бла жай саналадыла.  Энди жангы мадарланы хайыры бла эл мюлк жерлени тынгылы къорууларгъа онг табыллыкъды.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: