Календарь событий

20 мая 2020

Чегем

Чегем тау жамауат Чегем сууну эм аны бутакъларыны жанларында, Бахсан сууну Быллым тийрелеринде эм  Гестенти сууну  онг жагъасында орналгъанды.  Аны шимал жанындан къоншусу - Сванетия, къыбыладан  - Къабарты, кюнчыгъышдан – Холам бла Бызынгы, кюнбатышдан а –  Бахсан болгъандыла. Аны юсюнден  философия илмуланы кандидаты Жангуразланы Мухаммат жазады.

Газетлеге бла журналлагъа жазылыу башланнганды

Хурметли жамауат!

2020 жылны экинчи жарымына жазылыу кампания башланнганды.

Сиз «ЗАМАН» газетге почтаны къайсы бёлюмюнде да жазылыргъа онг табарыкъсыз. Магъаналы ишни болжалгъа салмагъыз!

Жазылыуну алты айгъа багъасы – 684 сом 48 капек.

 

 

КЪОБУЗ

Халимат къобузчу болгъанды. Ол аллай къобузчу болгъанды – элни ауузунда къалгъан, къобузну, ойнатхан угъай, сёлешдире билген! Къууанч хапарына, жарсыу таралыууна, жалан бизни элни жамауатын угъай, къоншу эллени да тынгылатхан.

«Врач артыкъда жууаплы усталыкъды, жангылыргъа, кемчилик этерге ахырда эркин тюйюлдю»

Бапыналаны Кемалны жашы Марат бла биз ол тюз да операциядан чыкъгъандан сора тюбешгенбиз. Ол юч сагъат  баргъан операциядан сора арыгъанына да къарамай, ишини, хирург усталыкъны къалай сайлагъаныны, къан тамыр аурууланы профилактикасыны юслеринден «Заман» газетни сорууларына жууапла бергенди.

«Башхала бла тенглешдиргенде, чечекге къыйын аурууду деялмайма»

Гитче сабийлери болгъан анала бир ауаздан: «Къуруда ауругъанлай турады!» - дейдиле. Кертиси бла да, сабийле, бютюнда сабий садлагъа жюрюгенле, бирден бирге жукъгъан аурууладан кёп къыйналадыла.  Аладан бири - суу чечекди (ветрянка). Аны юсюнден Нальчик шахарны ючюнчю номерли  сабий поликлиникасыны  врачы  Каримат Юсупова бла ушакъ бардыргъанбыз.

«Спортну сюйсенг, ол чархынгы, акъылынгы да кесине бойсундурады»

Хар инсаннга жашауунда илхам берген, баям, аны муратларыдыла. Ала адамны алгъа элтедиле, жангы бийиклеге чакъырадыла. Биреу илмуда атын айтдырыргъа сюеди, башхалары маданиятда, искусствода неда бир башха затда жетиширге умут этедиле. Бизни бюгюннгю жигитибиз Къойчуланы Джамиляны жюреги уа таэквондогъ тартханды.

Кёкню саугъасы

Заманны ауурлугъу гуппур этген къатынчыкъ, уллу къара жаулугъун да аркъасына къаплап, босагъада, сол къолун да жаягъына тиреу этгенлей, къарамын тардан келген жолдан айырмай, мудах олтурады. Кёп турлукъду ол алайда.

«КЪАРАЧАЙ-МАЛКЪАР ФРАЗЕОЛОГИЯ СЁЗЛЮК»

Фразеология сёз тутушла бизни тил байлыгъыбызны туура этген шартдыла. Ала ёмюрлени ичлеринде къурала келгендиле.  Аланы керек жерде хайырланыу тилибизни ариу этеди.

Ахчаны къайсы банкга ышаныргъа боллугъун билир амал бармыды?

РФ-ни Ара банкы арт жылланы ичинде бир талай жюз чакълы финанс учрежденияны лицензияларын сыйыргъанды. Аны сылтауу ала бузукълукъла этип тургъанлары ачыкъланнганындады. Алада ахча тутханланы санына тюшерге киши да сюе болмаз, баям. Алай эсе уа, неге эс бурургъа тийишлиди?

Жолну тап халгъа келтиредиле

«Къоркъуусуз эмда качестволу автомашина жолла» миллет проект халкъны арасында белгилиди. Аны хайырындан кёп регион жолла тап халгъа келтириледиле.

Къагъыт а юйге тутхучлулукъ эталырмы?

Алгъаракълада бизни къыралда жеринден тепдирилмеген ырысхыгъа  регистрация этиу жаны бла жангы закон ишлеп тебирегенди. Анга дери уа иеликни кёргюзтген къагъыт свидетельствола хайырланыудан кетерилген эдиле. Алай эсе фатарны неда дачаны регистрациясы къалай этилсин? Бир-бир экспертле бизни жашау журтларыбызгъа къоркъуу тюшюп турады  деп нек айтадыла?