Жамауат

Айлыкъ къайда уллуду?

Шёндюгю технологияла айныгъан кезиуде жангы усталыкъгъа юйреннген женгил болгъанды. Хар инсанны да жюреги сюйген, аны бла бирге уа хакъы уллу болгъан усталыкъны алыргъа онгу барды. Бу къысха статьяда уа айлыгъы уллу болгъан ишлени юслеринден айтыргъа сюеме.

Саугъа

Окъуучуларыбызны Темуккуланы Адилни энтта да бир хапары бла шагъырей этерге сюебиз. Белгилисича, иги къылыкълы, тюз адамны ёсдюралгъан, ол насыпды, аны юсюнденди бу материал да.  

 

Тамата тёлюню культура, жамауат жашаугъа сингдирир мурат бла

«Единая Россияны» «Тамата тёлю» партия проекти жашауда бардырылгъанлы он жыл толгъанына аталып, Нальчикде Культура айнытыу арада къууанчлы жыйылыу болгъанды.

«География диктантны» эки миллиондан аслам адам жазгъандыла

Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну эм Битеухалкъ фронтну жаш тёлю бёлюмюню келечилери халкъла аралы жарыкъландырыу акциягъа - «География диктантха» - къатышхандыла.

Солугъанланы къоркъуусузлукъларын жалчытырча

Россейни Экономиканы айнытыу министерствосунда видеоконференция халда регионланы къыш турист кезиуге хазырлыкълары тинтилгенди. Бу жумушда эм уллу жууаплылыкъ МЧС-ге салынады, анда иш къалай тамамланылгъаныны юсюнден ведомствону Баш управлениясыны таматасыны орунбасары Сергей Воронцов билдиргенди.

Эмегенле

Хар кимни да эсинде гитчелигинде эшитген жомакъла бла таурухла сакъланмай къалмайдыла. Эмегенлени юслеринден жомакъланы да манга ыннам Гочаланы Забида айтыучу эди. Ол аланы терк-терк къайтарыучусу да эсимдеди. Сабийликде хар затны да башхаракъ сезесе. Халкъыбызны аллай таурухлары бла жомакълары да сени бир сейир дуниягъа алып кете эдиле. Ма бу жомакъ анга юлгюдю.

Солугъанлагъа таплыкъгъа

Туристлеге таплыкъгъа тау-лыжа сезоннга РЖД мультимодальный маршрутла жарашдыргъанды, алагъа кёре Минги таугъа «бир» билетни системасы бла барыргъа боллукъду, деп билдиредиле республиканы Курортла эм туризм министерствосундан.

Магъаданны тёрт кере депутаты

Тёбен Чегемден Гочияланы Ибрагимни умуту  алгъа башха эди. Элде школну бошап,  шофёр усталыкъ алгъандан сора,  аскерге барып, инсан борчун толтуруп къайтады. Андан сора туугъан элинден кенгде узакъ кюнчыгъышха ишлерге кетеди. Мындан ары онеки минг километр барды. Москвадан ары самолёт сегиз сагъат  учады.

Документлени МФЦ-да алыргъа боллукъду

Къырал эмда муниципал жумушланы бирикген порталында («Госуслуги») кёп тюрлю документни электрон тюрлюсюн алыргъа боллукъду: справкала, шагъатлыкъ къагъытла, выпискала… Бу амал женгилди, адамлагъа тапды, къырал учреждениялагъа барып айланмазгъа да керек тюйюлдю. Алай документни цифралы халда алып, ызы бла къагъытха чыгъарсанг, аны юридический жаны бла кючю болмайды – ол жаланда электрон тюрлюсюнде болады. Башха амал а бармыды? Аны юсюнден КъМР-де МФЦ-да айтхандыла.

Билимлиги бла табылгъан ыспас

Наршауланы Абдул-Керимни жашы Хажи-Мусса къыркъ жылгъа жууукъ заманны Тёбен Чегемни больницасыны невропатолог, терапевт болуп ишлегенди.  Врачланы арасында республикада,Чегем районда аны танымагъан, хурмет этмеген хазна адам болмагъанды. Тутхан ишини эбин тийшлисича билгенин ангылап, Наршау улугъа бар саулугъуна къаратыргъа деп кёп белгили врачла окъуна шахардан  ол ишлеген больницагъа ашырып тургъандыла саусузланы.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат