Жамауат

Майда солуу кюнлени Шимал Кавказда ётдюрюрге сюйгенлени саны аслам болгъанды

 Майда солуу кюнлеге Шимал Кавказгъа экскурсия турла сурамгъа кёре къыралны ичинде эм бек сайланнган беш курортну санына киргендиле, деп билдиредиле Россейни туроператорларыны ассоциациясындан.

Аллай назик, иничке иш тёзюмлюлюкню излейди

Огъары Жемталадан Ботайланы Мазирни жашы Расул агъачдан  тюрлю-тюрлю сауутла, сабийлеге илляула ишлейди. Бек сейири уа - ол бу усталыкъгъа бир жерде да юйренмегенди, быллай фахмуну, табийгъатха чыгъармачылыкъ кёзден къарауну анга Аллах бергенди.

Донецкден сабийлеге – Минги таугъа сейир жолоучулукъ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерине кёре, Донецк Халкъ Республиканы Макеевка шахарындан сабийле бусагъатда бизде «Радуга» социал-реабилитация арада солуйдула.

Сынау – Аллахдан келген жорукъду

Саулукъну бла сау-эсенлик бизге уллу саугъа болгъанларын кёпле ангыламайдыла. Биз анга жаланда аурусакъ  тюшюнебиз.   Алай ауруу да Аллахуталадан келген ахшылыкъды, аны хайырындан адамны гюняхлары кечиледиле.

АТА-БАЛА БАЙЛАМЛЫКЪ - ЖАШАУ КЪУУАНЧЫ

Къулийланы Къайсынны сабийлерини таматасы Жаннады. Аны анасы Залийханланы Тамара бла Къайсын Луначарский атлы театр институтда бирге окъугъандыла. Жанна филология илмуланы кандидатыды, илму-излем институтда ишлегенди.

Таматам

Автобус сакълагъан жерде танышым жыл саны эллиден атлагъан жарыкъ тиширыу бла саламлашды. Арада эки-юч такъыйкъа озгъан болур эди, бизни къатыбызгъа бир эр киши келди да, аны къолун тутуп, автобусха олтурду.

Юйде билирге керекли затла

-Мен юйню тизгинин жыйгъанлы  алай кёп болмайды, олсагъатха болгъанны букъу басханды,-деп тарыгъадыла тиширыула

Сиз билемисиз?

Биринчиле болуп чындайланы французлула чыгъаргъандыла. Аякъланы сууукъдан, суудан сакълар ючюн аланы жукъа териден этип болгъандыла.

Хар жаны бла юлгюлю

Ата-анагъа сабийлери жашауда тюз жол сайлагъанларындан, къыралларына, миллетлерине жарагъан адамла болуп ёсгенлеринден уллу насып болмаз. Нальчик шахарда жашагъан  Эдикаланы Аскерни бла Асиятны аны бла насыплары тутханды. Жашлары Марат къуллукъ этген аскер бёлюмден аланы атлары бла ыспас, бюсюреу къагъыт келгенди. Анда былай  айтылады: «Хурметли Аскер Мухадинович бла Асият Борисовна! Жашыгъыз Чита шахарда РФ-ни аскер-хауа кючлерини автомобиль взводуну къауумуну санында къуллугъун бет жарыкълы бардырады.

Малкъарлы тракторчу тиширыу

Совет власть тохташхандан сора элледе ара мюлкле къуралдыла. Алада ишлерге специалистле керек эдиле. Ол заманлада къыралда тиширыуланы тракторчулагъа окъутургъа чакъырыу да бар эди. Хутуйланы Зулкъаны къызы Халимат, курсланы бошап, 1939 жылда туугъан эли Яникойда колхозда ишлеп тебирейди.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат