Жамауат

«Сабийни къылыгъы тюрленнгенлей, сакъ болугъуз»

Бусагъатда наркотикле бек кенг жайылгъандыла, битей ата-анала да сакъ болургъа керекдиле. Бир талай жыл мындан алгъа школлада наркопостла ачылгъан эдиле.  Алай ала «Лирика», «Залдиар», «Трамал» бла хайырланнган сабийлени хазна ачыкълаялмайдыла. Ата-анала  да алыкъа школда окъуй тургъан сабийлерини къылыкълары  тюрленнгенин эслеселе окъуна, наркологга барыргъа ашыкъмайдыла.

Республиканы келечилери борчларын толтурлукъдула

Къабарты-Малкъардан кеслерини аскер борчларын толтурургъа 200-ден артыкъ жаш адам Миллет гвардияны къауумуна къошулгъандыла.

Борчла этип тургъанла токсуз къалгъандыла

Электрокюч ючюн борч этип тургъан инсанлагъа «Каббалкэнерго» компания былтыр онжети минг билдириу жибергенди. Аны сансыз этгенлени юйлерине баргъан токну кесерге керек эдиле.

Аллай къагъыт къоллу болгъанладан онбеш минг абонент, ишни анга жетдирмезча, тёлеулерин толусунлай берип къутулгъандыла. Къалгъан эки мингни уа фатарлары электрокючсюз къалгъандыла, деп билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.

Сиз билемисиз?

Йодну  къалай хайырланыргъа керекди

Кесекледен сакъланыр ючюн йод тургъан шешачыкъны башын ачып, аны хауасын бурун тешиклеринг бла ичинге тартыргъа керекди. Неда йодну  эки чай къашыкъчыкъ бла бирин къайнагъан суугъа къошуп, аны буруннга тамызса да жарайды.  Къаты жётел этген заманда, ингирде жатардан алгъа, кёкюрекге йодну  жакъса  иги болады.

Мариямны къадары

Мариямны эрттеден таныйма. Экибиз да бир эллилебиз, бир орамда, бир черекни боюнунда ёсгенбиз, бир  кезлеуню сууун ичгенбиз. Къабыргъа къоншула эдик, ожакъларыбызны тютюнлери бирге къошула жашагъанбыз.
Жаз башында чакъгъан гюлге ушай эди. Ариучукъ, жарыкъчыкъ, нюрю тёгюле тургъан мёлекчик. Аны кёргенле: «Я рабий, муну бетинде, санында бир шарайып табаргъа боллукъмуду»,-деп айта эдиле. Ариу Мариям демей, атын да сагъынмагъандыла. Юй жумушда уа тенглеринде анга жетген болмаз эди. Элде кёп анала аны келин этерге сюйгендиле.

Насыпны башы – ырахатлыкъ, келишиулюк, ышаннгылылыкъ

Бюгюн хапарын айтырыкъ юйюр башхалагъа да ушайды, алай айырмалылыгъы да кёпдю.

Хар сурат – керти болумну шагъаты

Республиканы Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну эмда КъМР-ни прокуратурасыны себепликлери  бла «Российская газетаны»   аскер сурат алыучу корреспонденти Владимир Аносовну «Донбасс-2022» деген кёрмючю къуралгъанды. Ол 28 январьгъа дери ишлерикди эмда  Тырныауузда  Къулийланы Къайсын атлы Маданият юйде бла Майскийде тарых-краеведение музейде  кёргюзтюллюкдю.

Адамлагъа таплыкъны алгъа сала

Барыбыз да билгенден, газетлени окъуучуну къолуна тюшюулери да Почта службаны жууаплы ишлеую бла къаты байламлыды. 

Сабийлени сейирлерин эм башха сала

Белгили жазыучу Лев Толстой айтханлай, сабий туугъан заманындан башлап беш жылына дери дуниядан  кесини акъылына да, сезимлерине да кёп зат алады.

Аты ёмюрлеге эсде къаллыкъды

Кёп болмай Бахсан районну Кишпек элини орта школунда Украинада энчи операцияны чеклеринде борчун толтура жан берген Мурат Гошоковха эсгертме къанга ачылыу бла байламлы митинг болгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат