Жамауат

Элни белгили адамлары-миллетни тарыхы

Бабугент Черек районда орналыпды, элни онтогъузунчу ёмюрде малкъар таубийле Айдаболлары бла Жанхотлары къурагъандыла. Озгъан ёмюрню жыйырманчы жылларында элде агъач жарашдырылгъан цехле ачыладыла, аны хайырындан анда жашагъанланы саны иги кесекге ёсгенди. 1935 жылда Бабугентни жангы къуралгъан Холам-Бызынгы районнга къошхандыла. 1944 жылда малкъар халкъны Къазахстаннга бла Орта Азиягъа кёчюргенлеринде, сагъынылгъан район да чачылады, аны орунуна жангы Совет район къуралгъанды, ол кезиуде эл Черек деген атны жюрютгенди.

Мени сёз усталыкъгъа юйретген шуёхум

Огъары Малкъардан Геляланы Лиза «Заман» газетни чынтты шуёху болгъанлай тургъанды. Фахмулу къызыбыз анга туугъан элини, аны адамларыны да юслеринден сейир статьяла да жазгъанды, аланы жыйышдырып, китап да чыгъаргъанды. Журналистикагъа салгъан къыйыны ючюн аны РФ-ни Журналистлерини биригиулерине да алгъандыла, республикада маданиятны айнытыугъа тийишли юлюш къошханы ючюн анга «КъМР-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу» деген даражалы ат да аталгъанды.

 

Ананы сюймеклиги

Сен сабий жатхан бешикни къатына келип, энишге ийилесе. Ол заманда жюрегинг къууанып, насыпдан толаса. Бу сейирлик  сезим къайдан жаратыла болур деригинг окъуна келеди. Сора  сагъышларынгы, жюрек талпыныуунгу аламатлыгъы – сени къанынгдан жаратылгъан бу гитче жанчыкъ насыплы, огъурлу адам болуп ёсерин сюйгенинги ангылайса. Аны ючюн а сен, ана, къолунгдан келгенни аярыкъ тюйюлсе. Болсада алай болур ючюн, не кереклигин хар заманда да билалмайса.

Эл-Журт

Аты таурухлада айтылгъан, эрттегили эллерибизден бириди Эл-Журту. Ол Тырныаууздан ёргерек барып, Бахсан черегини сол жанында, ариу кюнлюм бетде орналыпды. Кенгден къарасанг, былай гитче жерчикге да ушайды. Алай жууугъуракъ жанласанг а, айхай да, аны уллулугъу, элпеклиги эсленеди.

Картофха аслам хата салгъан ауруу

Картофха эм уллу заран салгъан аурууладан бири - ракды. Аны  Perc деген жууа къозгъайды. Бизни къыралгъа биринчи кере ол Уллу Ата журт урушну кезиуюнде тюшгенди, немисли аскерчилеге ашатыргъа Германиядан келтирилген картоф бла бирге.

Москваны чачдырыр мурат бла учхан самолётланы агъызгъанды

Къабарты-Малкъарны жигит уланлары Уллу Хорламны жууукълашдырыугъа жанларын-къанларын аямай къазауат бардыргъандыла. Аладан бири Гелястанланы Зулкъаны жашы Махмут урушда кёргюзтген батырлыгъы, антына кертичилиги ючюн Ата журт урушну орденини 2-чи даражасы бла саугъаланнганды.

Газетибизни къадарына уллу кёллю болмайыкъ

Хурметли жамауат!

Ышаннгылылыкъны, тынчлыкъны, мамырлыкъны кючлю къалкъаны

28 майда Россейде кеслерини профессионал байрамларын чекчиле белгилейдиле. Бу кюнде уа  1918 жылда жангы совет къыралда РСФСР-ни Чеклерин къоруулау службасы къуралгъанды. 

Заманны ниет ёкюлю

КъМР-ни, КъЧР-ни, Къалмыкъ Республиканы да халкъ поэти Гуртуланы Солтанбекни жашы Салих туугъанлы бу кюнледе 85 жыл болады. Ол республикада, андан тышында да бек белгили адамларыбыздан бири эди.

Атыбызны иги бла айтдыргъанла

Алгъаракълада Къарачай-Черкесден Ёзденладан биреулен сёлешип: «Аланла, тюзюн айтсагъыз эди, Социалист Урунууну Жигити Ёзденланы Мариям къарачайлымыды огъесе малкъарлымыды. Кеси да къайсы элде туугъанды, сыйлы атха къайда, къачан эм нек тийишли болгъанды», - деп сорады.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат