Жамауат

Татлы ашарыкълары бла жамауатны къууандырыр умутдады

Бюгюнлюкде жаш тёлюбюзде, къабыргъаларын жашаугъа жарашдыра, къол хунерлери бла кеслерине жол табып, тутхан ишлеринден зауукълукъ алгъанларындан сора да, этген затлары бла бирсилени къууандыргъанла да аз тюйюлдюле. Аладан бириди хасаниячы къыз Этезланы Светлана.

Халкъ чыгъармачылыкъны ариу чакълары

Бу кюнледе Сочи шахарда Халкъла аралы артий комитет къурап «Ариулукъ эм чомартлыкъ  дунияны сакъларыкъдыла!» деген жыйырма биринчи халкъла аралы  хореографиядан олимпиада  бардырылгъанды. 

Балны хайыры игиди

Биз барыбыз да билген бал кёп хайырлы затладан бай болгъаны жашырын тюйюлдю. Андан бир къашыкъда (21 грамм) 64 калориясы барды. Бал тузладан а, ол санда фруктозадан, глюкозадан, мальтозадан эмда сахарозадан – онжети грамм. Аны бла бирге балда антиоксидантла, витаминле, минералла, пыльца, белок, биология жаны бла башха магъаналы затла да кёпдюле. Аны къаралдым тюрлюлеринде ала бары да бютюн аслам халлыдыла. Антиоксидантланы юсюнден айтханда, ала флавоноидледиле, органика кислоталадыла. Бу затла жюрек аурууладан эмда инсультдан сакълайдыла. Кёзлеге да бек хайырлыдыла. Къанны басымын бир кесек тюшюрюрге себеплик этедиле.

Битеу жашауу – адамлагъа игилик этиуню юлгюсю

Табийгъат да мудахланнган эди

Бир тёрт-беш жыл мындан алгъа Яникойда Сарбашланы тукъум жыйылыулары болгъанды. Анда тамата къауум, бирге олтуруп, озгъан заманланы, дуниядан кетген жууукъларын да эсгергендиле. Магометни аты уа терк-терк айтылгъанды. Аны эшитип, ол ким, къаллай адам болгъанын билирге сюйгенме.

Волонтёрла Шимал Кавказгъа окъургъа келгендиле

Волонтерла инклюзивный проектлеге окъургъа эм Шимал Кавказны турист объектлери бла шагъырейленирге келгендиле. 

Банкла бла келишимле тауусулгъандыла

Юйюрле аналыкъ капиталны турмуш болумланы игилендириуге тынч эм чурумсуз хайырланылырча, Пенсия фонд 108 банк бла, ол санда Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк да бардыла, информация байламлыкъ жюрютюуню юсюнден келишимле тауусханды.

Асламлы спортну айнытыргъа кёлленип

Россейни къыйын болумла жаны бла министри Александр Куренков бла «Динамо» битеукъырал физкультура-спорт обществону башчысы Анатолий Гулевский бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салгъандыла.

Дарманланы хайырланмай багъыу амалла

Тузлу дорбунланы багъыу кючлери болгъанлары эрттеден белгилиди.

Къолу чомартны жюреги да жарыкъ болады

Нальчикде сабий кийимле, илляула сатхан  «Кенгуру» тюкенни иеси предприниматель Заммаланы Асият  «Намыс» сабий реабилитация арада кечиннген жашчыкълагъа бла къызчыкълагъа дайым къайгъыргъанлай турады. Быйылгъы окъуу жыл башланырны аллында да ол огъурлу ишлери бла сабийлени къууандыргъанды. Асият алагъа кёлекле, жыйрыкъла, костюмла, жылы ёрге жанла, курткала, къаламла, дефтерле, тюрсюнлю карандашла элтгенди. Аланы хуржунлагъа жыйып, аны юсюне хар сабийни тукъумун, атын жазып, къолларына тутдургъанды. Дагъыда  тюрлю-тюрлю илляула да саугъалагъанды.

Алгъышлау

Къабарты-Малкъарны хурметли жамауаты!

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат