Жамауат

Кюзлюкле тап халдадыла

Жыл сайын «Россельхозцентрни» республикада бёлюмюню келечилери уллу къоранчлагъа келтирирге боллукъ аурууланы, къурт-къумурсхаланы  ачыкълар муратда  дайым тинтиуле  бардырадыла.  Аны бла байламлы кёп болмай управленияны таматасы Хасанбий Курижев ишчилери  бла бирге Чегем районда «Грин ПИКъ» биригиуде болгъанды. Ала сабанлада баш къусхан «Юка» къышлыкъ будайны   болумуна къарагъандыла.   

Этден иги кесек сатылгъанды

Шимал-Кавказстатны управлениясындан билдиргенлерича, Къабарты-Малкъарда жылны биринчи кварталында  этден (союлмагъан ауурлукъда) эл мюлклени барысында да 24,2 минг тонна сатылгъанды. Ол,  былтыр бу заманы  бла тенглешдиргенде,  4,5 процентге кёпдю.

Къоркъуусузлукъгъа - аслам эс

Белгилисича, Россельхознадзорну Шимал-Кавказда регионла аралы управлениясыны специалистлери бизни республикада теплицалары болгъан мюлкледе  болумгъа  кёз-къулакъ болгъанлай  турадыла. 

Эм устала сайланнгандыла

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде – «Каббалкэнергода» - «Урунууну къоруулау жаны бла эм иги уполномоченный» деген атха конкурс бардырылгъанды. РФ-ни Урунуу кодексине тийишлиликде, бёлюмде бу жаны бла уполномоченныйлени профсоюз комитетни жыйылыуунда айырадыла. Анга организацияда ишлеген кимни да сайларгъа боллукъдула, аны къуллугъуна къарамай, деп билдиргендиле предприятияны пресс-службасындан.

Мектепи тийресинде терекле орнатхандыла

Россейде «Эсгериуню бахчасы» атлы халкъла аралы экология-патриот акция быйыл энди бешинчи жылны бардырылады. Аны (акцияны) мураты уа- Уллу Ата журт урушда жоюлгъанланы хурметлерине атап, 27 миллион терекчик орнатыуду.

Ана уа ахыр кюнюне дери сакълап, ышанып турду…

Газаланы Таусолтан бла Къудайланы Жалдуз Чегем ауузунда Эл-Тюбюнде тынч-ырахат жашай эдиле. Аланы беш уланлары бла юч къызлары бар эди: Къайсын, Абдул-Керим, Алий, Сагъыт, Омар, Сафият, Асият, Булжаман.

Тамата жашларыны заманы жетгенде, ата-ана ишни къолгъа алып, аны юйдегили этер акъылдадыла. Анга да къууана, башха сабийлерини къайгъыларына киргенлей, бу огъурлу юйюрге уллу къыйынлыкъ сынаргъа тюшдю.

«Жетишимибизни мурдору ата-анала бла байламлыкъны къурауду»

Бизни жашларыбыз бла къызларыбыз, бирсиледен артха къалмай, тутхан ишлеринде бет жарыкълы, хурметли да болсала – ол шартха барыбыз да кёлленебиз. Нальчикни сабий садларында, мектеплеринде таматалыкъ этгенлерибиз да бардыла аланы арасында. Аладан бири уа Къадырланы Аминады.

 

Фатарны иеси ким болгъаны билир ючюн

Роскадастрны регионда бёлюмюнде эсгертгенлерича, 2023 жылны мартында тепдирилмеген мюлкню иелерини юсюнден энчи данныйлени ючюнчю инсаннга билдирмеуню юсюнден закон кючюне киргенди.

Хыйлачыланы жангы амаллары

Жашауда къаллай тюрлениу болса да, хыйлачыла да алагъа кёре жангы алдау амал табаргъа кюрешедиле. Адамлагъа телефон бла сёлешип, кеслерин банкланы ишчилерича неда правону къоруулагъан органланы келечилерича, арт кезиуледе уа аланы кеслерини жууукъларыча танытыргъа кюрешедиле, жалгъан интернет-сайтлагъа кирирге чакъырадыла, ётюрюк саугъала бла алдайдыла. Быланы кёбюсю эрттеден бери да белгили амалла болгъанлыкъгъа, хыйлачыланы ыргъакъларына тутулгъанланы саны хазна азаймайды. Сакълыкъны баш жоругъу: керти полициячыла эмда банкланы ишчилери сизден энчи информацияны, смс-кодланы, пароль деген затланы сурарыкъ тюйюлдюле, кеслерин танытырча удостоверенияларын суратха тюшюрюп жибермейдиле.

«Адамда таза ниетлиликни, кертичиликни багъалайма»

Элбрус районда фахмулу сабийле кёпдюле. Аллахдан келген белгини заманында эслеп, аны айнытыр ючюн а кючлерин аямай кюрешген аталагъа бла аналагъа ыспас этерчады. Огъары Басханда жашагъан Жаппуланы Асланны бла Владленаны юйюрлери ма аллайды. Ала юч сабий ёсдюредиле. Аланы не жаны бла да айнытыр ючюн, болгъан ишлерин къоюп, ыйыкъгъа бир кере Нальчикде «RT models» модельле школуна жюрютедиле. Владлена (Лада) кеси да не жаны бла да фахмулу, хар ишге къолу жарашхан тигиучюдю, жырчыды, устазды. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

 

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат