Жамауат

Ишини мурдору – кючлю билими

Таулу жашла бла къызла ата журтда, мындан узакъда окъусала, урунсала да, халкъларына махтау келтиргенлери бла къууандырадыла, ёхтем этедиле. Жанатайланы Альбертни уланы Инал да аллай жашладан бириди.

Къууанчда, бушууда да халкъыбызны ариу бетин кёргюзтюрюк кесибизбиз

Адам дуниядан кетсе, ол жаланда аны юйюрюне угъай, жууукълагъа, тенглеге, къоншулагъа, сау элге да бушуу болады. Аны ахлулары кеслери жангыз къалмайдыла – аланы жапсарыргъа узакъдан, жууукъдан да келип, къолларындан келгенича билеклик этедиле адамла. Не заманда да алай бола келгенди таулу халкъны жашауунда.

Урунуу эм ана махтаулукъну да иеси

Гуппойланы Маймулат 1934 жылда Къашхатауда туугъанды. Кёчгюнчюлюкню онжыллыкъ къызчыкълай сынагъанды. Кеси айтханыча, аны бла сабийлиги бошалгъан эди.

Аны жигитлери ишчи халкъдан болгъандыла

Кёчгюнчюлюкден къайтхан жыллада  ахшы  журналистлерибизден бири Улакъланы  Ибрагимни жашы Аныуар эди.  Кёп заман  радиону  элмюлк бёлюмюню редактору  болуп  тургъанды.

Сёз информация технологияланы сингдириуню юсюнден баргъанды

Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къырал статистиканы федерал службасыны таматасы Павел Малков бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. 

Аны кезиуюнде байламлыкъланы жюрютюуню, ол санда статистика жаны бла билдириулени этгенде шёндюгюлю информация технологияланы сингдириуню юсюнден сёлешгендиле.

Тюбешиуде къаллай соруулагъа къаралгъанларыны юсюнден Казбек Коков кесини телеграм-каналында айтханды, деп билдиргендиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

Сауутланнган кючлеге кадрла хазырлайдыла

60 жыл мындан алгъа Тырныауузда  партияны  шахар комитетини, шахар советни, профсоюз организацияны, Спорт обществоланы советини, аскер комиссариатны оноулары бла ДОСААФ деген къоруулау спорт-техника организация къуралгъанды.

Малкъар тилни къадары кесибизни къолубуздады

Биз барыбыз да билебиз, ана тилни даражасына  бюгюнлюкде къайгъырырчады. Аны сылтаулары бек кёпдюле. Къагъанакъ биринчи кюнюнден окъуна орус тилни эшитсе, эки жылы толгъунчу уа сабий садха берилсе, анда уа ёз  тилде сёз да эшитмесе, къайдан чыгъарыкъды бай ана тил?

Газ урлаучула тутулгъандыла

Газ ызлагъа соргъан сурагъан этмей къошулгъанланы излеу жаны бла кезиулю рейд бардырылгъанды. «Газпром межрегионгаз Нальчик» бла «Газпром газораспределение Нальчик» компанияланы ишчилери бу жол Урван районда Кахун элге барып, теплицалары неда юйлери уллу болуп, алай газны уа аз къоратханча алай кёргюзтгенлени жокълагъандыла.

Газетибизни багъалай билейик

Мени 102-чи жылым барады. Кесими таныгъанлы «Заман» газетни жаздырама. Заманла тюрленнгенча, бизни ана тилибизде чыкъгъан газет да, аны жарашдырылгъаны, материалларыны магъаналары да тюрленнгендиле. Журналистле да кёбюсюнде бюгюннгю заманны излемине кёре жазадыла. Болсада  газетни бетлеринде, алгъынча, халкъны, республиканы,тарыхны, къыралда, дунияда да не бола тургъаныны юслеринден статьяла, андан сора да, туугъан журтну сюерге, адет-намысны тутаргъа, сакъларгъа, иш кёллюлюкге, Къабарты-Малкъарны къолайлыгъын ёсдюрюрге чакъыргъан материалла басмаланнганлай турадыла.

Нальчикде общежитиялада жашагъанланы кёчюрюу программа башланады

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков, асламлы информация органланы келечилерини сорууларына жууапла бере, былай айтханды, быйылгъы жылда республиканы общежитияларында жашагъанланы кёчюрюу программа башланырыкъды. Аны юсюнден республиканы оноучусуну пресс-службасындан билдиргендиле.

 «Оюла тургъан юйледен адамланы кёчюрюу бла байламлы регион программагъа кёре, ол 2025 жылгъа жери тергелипди, биз Нальчикде болгъан 32 общежитиядан он бирин сагъынылгъан программагъа къошханбыз, шёндю ол жумушлагъа деп бёлюнюрюк ырысхыланы сакълап турабыз.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат