Жамауат

Ток ючюн юйге от тюшгенди

Терекде кече адамла жашагъан юйге от тюшгенди, аны ишлегенде агъач керекле да хайырланнганлары ючюн, от тёгерекни терк алгъанды, алай бла 150 квадрат метрде болгъан отоула барысы да кюйгендиле. Насыпха, адам ёлмегенди. От тюшюуню сылтауларын излегенде дознавательле котельняда электроызла эски болгъанларын тохташдыргъандыла.

Мектепледе тынчлыкъны сакълаугъа – энчи эс

Окъуу учреждениялада от тюшюуге къоркъуусузлукъну сакълаугъа МЧС энчи эс бёледи. Бу жол биринчи номерли от ёчюлтюу-къутхарыу бёлюмню келечилери Нальчикни 32-чи мектебинде болгъандыла, нормативлени толтуруугъа башчылыкъны караулну таматасы Тилланы Юсюп этгенди.

Уштулу

 Къабарты-Малкъар Республиканы маданиятыны сыйлы къуллукъчусу Геляланы Лиза газет бла кёп жылланы байламлыкъ жюрютгенди. Аны эски эллерибизден бири – Уштулугъа жораланнган материалын басмаларгъа тийишли кёребиз.

Тутмакъла эселе да, эркинликлери, излемлери сакъланадыла

РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдуруу къурамыны КъМР-де Управлениясыны башчысы Александр Демидов журналистле бла тюбешгенди. Жыйылыуда сёз 2023 жылда тамамланнган  жумушланы бла быйылгъа салыннган борчланы юслеринден баргъанды.

«Бу жолоучулугъум эсимде ёмюрлеге сакъланырыкъды»

Белгилисича, кёп болмай Москвада «Биринчилени атламлары» деген сабий эм жаш тёлю битеуроссей жамауат-къырал къымылдауну II съезди бардырылгъанды. Анга къыралыбызны 89 субъектинден 1 минг 300 жаш адам къатышханды. Къабарты-Малкъарны келечилери ары къымылдауну регион бёлюмюню таматасы Аслан Шипшевни башчылыгъында 15 адам болуп баргъандыла. Аланы араларында 4 таулу сабий болгъанды:  нальчикчиле Бёзюланы Лейля бла Жамиля, Чегемден Жаболаны Диана эм Псычох элден Жантууланы Ислам. 

Узакъ жерледе да сый-намысха тийишли болгъанды

Тёбен Чегемден Гочияланы Ибрагим элде школну бошап, шофёр усталыкъ алгъандан сора, аскерге барып, инсан борчун толтуруп къайтады. Андан сора туугъан элинден кенгде узакъ кюнчыгъышха ишлерге кетеди. Мындан ары онеки минг километр барды. Москвадан ары самолёт сегиз сагъат учады.

 

Къоншунг аман эсе…

Бир жол тыш къыралгъа солургъа барама. Анда эрттегили танышыма тюбегенимде, нечик тарды бу дуния, деп келеди кёлюме. Жарсыугъа, солугъан кюнле бек терк озадыла. Кетер заманыбыз да жетди. Танышым да бизни бла тебиреди артха.

«Башха жерде ишлерге умут этмегенме»

Бийчеккуланы Жаннета «Заманда» корректор болуп ишлегенли 20 жылдан атлагъанды. Хар материалгъа тынгылы къарай, халатланы тюзете, газетибиз окъуучугъа ариу кёрюнюрюне къайгъырады. Жууаплылыгъы, терен билими, айтхан сёзюне кертичилиги ючюн нёгерлерини араларында намысы да жюрюйдю, Къабарты-Малкъарны Маданият министерствосуну сыйлы грамотасы бла саугъаланнганды.

«Окъуучуларым жетишимли, хар не жаны бла да айныгъан инсанла болур ючюн, кючюмю аярыкъ тюйюлме»

Былтыр республикабызда биринчи кере «Къабарты-Малкъарны ёхтемлиги» деген ат бла эришиу бардырылгъанды. Аны Жаш тёлюню ассоциациясы Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствону болушлугъу бла регионну эм къыралны айныууна къошумчулукъ этген жаш адамланы ачыкълау эм алагъа себеплик этиу мурат бла къурагъанды.

Тюрлениулеге, салыннган чеклеге да кеслерин жарашдырып

Къабарты-Малкъарда Предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла уполномоченныйде Жамауат советни жыйылыуунда бизнес-омбудсменни былтыргъы ишини эсеплерини эмда быйылгъа белгиленнген борчларыны юсюнден сёлешгендиле. Анга республиканы законла чыгъарыучу, толтуруучу власть органларыны келечилери, предпринимательле да къатышхандыла, деп билдиргендиле Уполномоченныйни аппаратындан.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат