Жамауат

Къолу чомартны жюреги да жарыкъ болады

Нальчикде сабий кийимле, илляула сатхан  «Кенгуру» тюкенни иеси предприниматель Заммаланы Асият  «Намыс» сабий реабилитация арада кечиннген жашчыкълагъа бла къызчыкълагъа дайым къайгъыргъанлай турады. Быйылгъы окъуу жыл башланырны аллында да ол огъурлу ишлери бла сабийлени къууандыргъанды. Асият алагъа кёлекле, жыйрыкъла, костюмла, жылы ёрге жанла, курткала, къаламла, дефтерле, тюрсюнлю карандашла элтгенди. Аланы хуржунлагъа жыйып, аны юсюне хар сабийни тукъумун, атын жазып, къолларына тутдургъанды. Дагъыда  тюрлю-тюрлю илляула да саугъалагъанды.

Алгъышлау

Къабарты-Малкъарны хурметли жамауаты!

Регионлада жаш тёлю политиканы айнытыргъа алланып

Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агенство, Къабарты-Малкъарны Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу Нальчикде «Азимут» къонакъ юйде семинар-жыйылыу бардыргъандыла.

«Адамгъа толусунлай ышана эсенг, олду сюймекликни озгъан кюч»

Къалай келеди бизни жашауубузгъа сюймеклик? Билмей тургъанлай. Алай алимлени оюмлары уа къалайды, тинтиуле не зат кёргюзтедиле? Аны юсюнден психолог Муртазланы Фаризат бла ушакъ этгенбиз.

Беш къарындашын бла алты эгечин тапханды

Хар юйюр да кесича насыплыды, дейдиле. Алай да болур. Мен а уллу юйюрде ёсген сабийле, аланы ата-аналары бирсиледен эсе насыплы сунама. Не десенг да дуния жашауда адамгъа кёп тюрлю затланы сынаргъа тюшеди. Ма ол кезиуледе бир бирге билеклик этгенле кёп болсала, не тюрлю къыйынлыкъла да женгилирек кёрюнедиле.

Мудах эсгериуледен толу ингир

Бу  кюнледе  Долинскеде Политика репрессиялада жлюлгъанланы  мемориальнда белгили революционер  Гемуланы Ако туугъанлы 130 жыл толгъанына аталып жыйылыу болгъанды.

Жолда эсли болургъа чакъыргъандыла

Нальчикде школланы тийрелеринде жолдан къоркъуусуз къалай  ётерге жарагъанын ангылатыу жазыула этилгендиле. Бу жумуш жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну битеуроссей ыйыгъыны чеклеринде къуралгъанды.

Ачыгъаннга болушлукъну мычымай этерча – россейли прибор

Роскосмос ажашхан неда къыйын болумгъа тюшген адамны спутник связь бла терк табарча энчи радиомаякны жарашдыргъанды. Ол къыйын хауа болумлада, къарны тюбюнде  да ишлейди. Республиканы Курортла эм туризм министерствосу аллай эки приборну алгъанды. 

Мюлк тамата эм уста къураучу

Кетенчиланы Чокуйну жашы Борисни аты республикада, андан тышында да мюлк жюрютюуню устасы деген ангылам бла байламлыды. Ол Россейни жашау-коммунал мюлкюню сыйлы ишчисиди, Урунууну Къызыл Байрагъыны орденине тийишли болгъанды.

Хан Тёбе

Кёнделеннге кире баргъанлай, жолну сол жанында бир дуппур барды, ол  артыкъ уллу да тюйюлдю, бийиклиги эки къатлы юй чакълы болур.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат