Жамауат

Эм иги ишлегенлени белгилегендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны Регионнга оноу этиу арасы (ЦУР) озгъан айда социал сетьледе кётюрюлген жарсыулагъа аслам халда эс бургъан муниципалитет къурамланы бла регион ведомстоланы эсеплерча тёрели рейтинг ётдюргенди.

Ишлей, солуй да билирге керекди

Бирле ишчи заманда арымай-талмай кюрешип, кюнню ичинде толтурургъа белгилеген жумушларын барысын да этедиле, ол угъай, эркин заманлары окъуна къалады. Башхаланы уа къарыулары жукъгъа да жетмейди, ала заманны созуп, хайырсыз къаладыла. 

Адамлагъа хурмет этиуню юсюнден

Биреуге кесине ариу айтып, ызындан а аман айтхан тёре болуп къалгъанды. Дуниягъа аманлыкъчы, тилчи, зарчы, эки бетли болуп киши да туумайды. Сабий ётюрюк айтыргъа амалы жокъду – билмейди аллай затны. Кесим кёрген, къулагъым бла эшитген юлгю: тёрт жылчыгъы болгъан жашчыкъ жолда алтын жюзюк тапханды да, келтирип, ыннасына бергенди. Экинчи кюн а аладан узакъ болмай жашагъан бир тиширыу келгенди да: «Алтын жюзюгюмю тюшюргенме къалайда эсе да, бу тийреден узакъгъа кетмегенме, сабийчикледен бири тапхан иш болурму деп сора айланама», - дегенди.

Итиниулюгю сабий муратына жетдирген эди

Быйыл Россей аскерни полковнигине, Таджикистанны къоруулау министрини алгъыннгы биринчи заместители - Сауутланнган кючлени генеральный штабыны начальниги эм сауутланнган кючлени мурдорун салгъан Уяналаны Рамазанны жашы Валерийге 80 жыл толлукъ эди.

«Бахсан ауузну къапланы»

РСФСР-ни, СССР-ни да сыйлы тренери, Россейни табийгъатны сакълауда сыйлы къуллукъчусу, Россейни культурасыны сыйлы къуллукъчусу, «Сыйлылыкъны белгиси» орденни кавалери, отуз беш жылны ичинде Къабарты-Малкъарда Альпинизмни федерациясыны председатели, кёп жылланы ичинде республиканы Министрлерини советини уучулукъ жаны бла управлениясыны таматасы болуп тургъан Залийханланы Чокканы жашы Хусей халкъыбызны ёхтемлиги болгъанлай къалады.

Республиканы атын иги бла айтдырады

Республикадан жаш адамла спортда, окъууда, ишде да жетишимли болсала, барыбыз да къууанабыз. Беккиланы Элдарны жашы Тамерланны да спортда жетишимлерине къарай, ёхтемленебиз.

Халкъ ючюн кюрешгенле

Тамата тёлюде къыраллыкъны тохташдырыугъа, аны айнытыугъа къыйын салгъанланы араларында ызларындан келгенлеге юлгю болгъан ахшы адамларыбыз бардыла.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы

Багъалы школчула бла студентле, хурметли ата-анала бла педагогла!
Сизни Билимни кюню бла алгъышлайма. Бу аламат, энчи байрам бизни барыбызгъа да багъалыды. 

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы

Хурметли жерлешле! Битеу жюрегимден сизни Къабарты-Малкъарны Къыраллыгъыны кюню бла алгъышлайма.
Къабарты-Малкъарны жангы Конституциясы къабыл кёрюлген кюнде, 

Журтубузну айбат, ёхтемлик туудургъан жери

Бизни ариу тау эллерибизни юсюнден не къадар кёп айтылса да, артыкъ боллукъ тюйюлдю. Тарых, таурух да бирге къошулгъан кезиуле да тюбейдиле хапарлада. 

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат