Жамауат

Усталыкъны мурдору билим болгъанына ийнана

Жаш тёлюбюз окъууда, ишде да бет жарыкълы бола, бизни кёллендиргенлей, жамауатыбызны тамблагъы кюню ышаннгылы болуруна ийнандыргъанлай келгени къууанырча шартды. Бюгюнлюкде билим бериуде болгъан аслам тюрлениуню себебинден, жашларыбыз бла къызларыбыз къыралыбызны белгили эмда даражалы окъуу юйлеринде билим алыргъа онг табадыла. Ол угъай да, тыш къыраллада окъугъан, бюгюннгю жашау излеген усталыкълагъа тюшюннгенлерибиз да бардыла.

Тапаны хапары

Толгъурланы Бекмырза редакциягъа да ол терк-терк келгенди, газетге халкъыбызны  тарыхыны, жашау болумуну, жаш тёлюню юйретиуню, адеп-къылыкъны юсюнден да  билгенин, кёргенин, эшитгенин да жазгъанды. Билген а кёп затны этгенди эмда эсинде тутханды. Анга ма бу эсгериулери да шагъатдыла.

УФСБ: аманлыкъ ишни жолу кесилгенди

Экстремизмге  къажау излеу-тинтиу жумушланы толтургъан кезиуде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары Басхан районну 23-жыллыкъ инсаныны аманлыкъчы ишин тыйгъандыла.

Ол не жаны бла да айырмалы эди

Орусбийланы Хажи-Муратны жашы Ибрагим 1920 жылда Къарачайны бек эрттегили эллеринден биринде – Къарт Журтда – туугъанды. Элбрусну ары жанында, уллу Къобан сууну боюнунда. Тау этеклеринде ёсген нарат, назы тереклени ариу хауаларын солуй, таза гараладан иче ёсгенди. Элде жети классны тауусхандан сора Микоян-Шахарда (шёндюгю Карачаевск) педучилищеге киреди.

Табийгъатха энчи эс бёлюу - хар инсанны да борчу

Бюгюннгю ушакъ нёгерим КъМР-ни Жаш тёлю правительстовосуну табийгъат байлыкъ эм экология министри Жазаланы Тахирни къызы Фатимады. Ол Башкирияны къырал университетини бакалавриатын бошагъанды, бюгюнлюкде да окъууун андан ары бардырады. 

Сабийлени насыплы эталгъандыла

Элбрус районну тиширыуларыны советини башламчылыгъы бла районну саулукъларында чекленнген онглары болгъан неда башха къыйын ауруулары болгъан сабийле окъугъан ресурс арада Сабийлени къоруулауну халкъла аралы кюнюн белгилегендиле.

Иш излегенлеге болушур муратда

Быйыл 28 июньда «Россейде иш. Онгланы заманы» битеуроссей ярмарканы федерал кезиую ётерикди. Ол 10.00 сагъатда башланырыкъды. 

Жетишимле, саугъала, ыразылыкъ сёзле да

Бу кюнледе «Театрда ишлегенлени  союзу»  Битеуроссей жамауат биригиуню Къабарты-Малкъарда регион бёлюмюнде озгъан жылны ичинде тамамланнган сахна ишледе жетишимли болгъанланы саугъалау баргъанды.  Къууанчлы жыйылыуну ол союзну башчысы Майя Фирова ачханды.

Бийикде учхан а игиди

Шуёхла да, шуёхлукъ да, къарындаш, эгечлик да, ахлу-жууукъ татлылыгъы да тюрлю-тюрлю бетле алып, адам улу сыналгъан кезиуде къыйынды алагъа багъа берген. Ким кесине тартырын, ким жаргъа сюерин билмейсе, сынау тюшсе. Бир шуёхум – къарындашым кеси иши бла кюрешеди. Аны ариу юй бийчеси, юйге келиучю устазла тап юйретген сабийлери, уллу юйю, арбазы, тюкени, машинасы да барды. Ол кеси да иги адамды.  Атасыз ёсгенди. Иги окъууну бошаса да, къуллукъ алыргъа кюрешмегенди. Баям, ызындан тутуругъу болмагъанын билип. Ырысхысын а къызгъанмайды.

Чынтты сезим жылла бла сакъланады

Быллымда жашагъан Ахматланы Сейфутдинни бла Зухураны юйюр жашауларына 50 жыл толгъан байрамы къыралда Юйюрню жылын белгилеген жылгъа тюшгени артыкъда хычыуун кёрюннгенди. Ала бу жылланы ичинде бир бирге терен хурметлерин, сюймекликлерин, тёзюмлюлюклерин сакълаялгъандыла.  

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат