Жамауат

Мюлкню ызындан чабып жеталмагъан

Муслимни атасы эртте ёлюп, анасы ёсдюрген эди. Тенглери аталары бла чалгъыгъа чыкъгъанда, ала бла сюелип  ишлегенде, жюреги такъыр бола эди. «Мени жауум эр кишисиз ёссюн», - дей эди анасы, жюрек жарасына туз къуя. Муслим жарлы жашагъанлары ючюн да уяла эди. Къоншуланы уллу юйлерини  къатында аланы бир отоулу гытычыкълары бек эриши кёрюне эди жашха. Адам жырлылыкъгъа ахча-бохча къытлыкъ да къошулуп, кёз ачдырмай эдиле.

Кёгетледе эмда жемишледе ууландыргъан затла

Кёгетлени бла жемишлени асламысында нитратла эмда пестицидле болуучудула.

Киштик оюн

Гошахурайны жангыз жашы барды. Аты да Мухаммат. Ариу, тынгылы, низамлы жаш. Алайсыз да къалай болсун. Туугъан кюнюнден башлап къатын аллыкъ киши болгъунчунга дери анасы аны кёз жарыгъынча сакълап ёсдюргенди.

Жигитлиги унутулмазча

Бу кюнледе Бахсан районну Кишпек элини школунда Мурат Гошоковха   эсгертме къанга ачылгъанды. Ол Украинаны жеринде ётген энчи аскер операцияны кезиуюнде борчун толтура ёлгенди.

Эсгериуле, саугъала да

Аскерчилени, Аскер автоинспекцияны эм Къырал автоинспекцияны къуллукъчуларыны сабийлери «Биз биргебиз» деген акциягъа къатышхандыла.

Алдап, иги кесек ахчаны къымгъанды

Республиканы инсаны юйюрню алдап, 550 минг сомларын урларгъа умут этгенди. Анга ачылгъан уголовный иш къабыл кёрюлюп, сюдню къараууна берилгенди.

Тёлюню сейирлерин эссиз этмейик

Шёдюгю жаш тёлюню миллетибизни маданияты, тарыхы бла шагъырей этиу  жашауну бек магъаналы кесегиди дерге боллукъбуз.  Биз школчуларыбыз, студентлерибиз да ёз тиллеринде аман сёлешгенлерини юсюнден арт жыллада аслам айтабыз, жазабыз. Аны сылтауу уа, мен ангылагъандан, юйюрденди.

«Асыры сууукъдан, солууунг окъуна айланмайды…»

Жангы жылда биринчи кюнле бизни республикада иги да жылы болгъандыла. 

Артрит болгъанынгы къалай ангыларгъа боллукъду?

«Сюеклерим ауруйдула» деген болмаса, биз аурууну атын билмейбиз. 

Уллу-гитче да зауукълукъ таба

Къашхатауну ортасында алгъын ханс басып, кир-кипчик да жыйылып тургъан жерде бусагъатда тизгинли, кёзге да ариу кёрюннген «Дана» деген аты бла сабий солуу парк орналгъанды. Ол ачылгъанлы быйыл юч жыл болады.  Эллиле ары жылны не заманында да, къарды, жауунду, къызыуду деп къарамай, сабийлери бла барып, кеслери да солуп, балаларын да тюрлю-тюрлю  аттракционлада учуруп, зауукълукъ  табадыла.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат