Жамауат

Буруннгу адет-тёрелерибизни магъанасыны юсюнден….

Алгъын ата-бабаларыбыз къаллай байрамла къурагъандыла, аланы къайсысы къалгъанды бюгюнлюкде, не магъана бла бардыргъанды жамауат ол тюбешиулени эм башха соруула келедиле шёндюгю тёлюню эсине.             

Терек бахчалагъа - къаты контроль

Бюгюнлюкде Россей Федерацияда кесибизде терек бахчачылыкъны айнытыу, аны производство онгларын кючлендириу мадарла этиледиле. Къыралда шёндю жюзге жууукъ питомник ишлейди. Къабарты-Малкъарда уа жыл сайын ала 150 гектаргъа  кенгере  барадыла. Россельхознадзорну Шимал Кавказда бёлюмюню специалистлери аллай мюлкледе зыгытлагъа кёз-къулакъ боладыла,  алада ауруула болмазларына контроль этедиле.

Школну жангыртыугъа ахча нек тёленеди?

Жылдан-жылгъа ата-аналаны бирча соруула жарсытадыла: школну жангыртыугъа ахча нек тёленеди, дерслеге китапланы ким  сатып алыргъа керекди, вузда общежит кимге бериледи эм башхала. Бу къысха статьяда аладан бирлерине  жууапла берирге кюреширикбиз.

Къалгъаны - битеу сылтау

Школ замандан окъуна Марьямны кёп тенги болгъанды. Нёгер къызлары аны бла заман ётдюрюрге бек сюйгендиле. Туугъан кюнлерине чакъырыргъа да ёч эдиле. Ма аллай жыйылыуланы биринде ол Ислам бла танышады. Къонакъ жаш бла бир мектепде окъугъанлыкъгъа, ол аны эсине окъуна тюшюралмады. Жыл саны бла да жаш андан 6 жылгъа тамата эди.

Агъачха от тюшерге аздан къалгъанды

 От бла ойнаргъа жарамагъаны кимге да жашырын тюйюлдю. Анга уллу кёллюлюк этиу ачыулу болумлагъа келтирирге боллукъду. Алгъаракълада Терк районну къутхарыучуларына Огъары Курпда къургъакъ ханс жаннганыны юсюнден билдириу келгенди. Ала ары жетерге от агъачха кёчерге азчыкъ къалып тура эди. Къутхарыучула, терк жетип, аны ёчюлтгенлерини хайырындан от жайылмагъанды.

Абаданланы къайгъыларын эте

2012 жылда «Урушну сабийлери» Битеуроссей жамауат организация къуралгъан эди. Аны баш борчу урушну сабийлерини жашау болумларын игилендириу болгъанды,  1928-1945 жыллада туугъанла къыралны къайсы даражада уруннган къуллукъчулары да алагъа  эс бурурча.

Минги тау бла шагъырейленедиле

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

Окъуучулагъа хайырлы тренинг

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни механизация эмда предприятияланы энергия бла жалчытыу факультетинде жер сюрген машиналаны тинтиу жаны бла тренинг бардыргъандыла. Анга алимле, окъуучула да къатышхандыла, деп билдиргендиле вуздан.

Кёк отлукъ ючюн тёлемегенледен къаты суралады

Былтыр газ бла жалчытхан «Газпром межрегионгаз Нальчик»  биригиу кёк отлукъ ючюн аслам заманны тёлемей тургъан организацияла  бла энчи иелилеге 2 миллиард бла 804 минг сом чакълы  борчларын жабарча сюдлеге  36838 иск бергенди.

Юлгюлю юйюр

Къашхатаучула Локьяланы Тахирни бла Ариужанны юйюрлери озгъан жыл «Жылны юйюрю-2023» деген Битеуроссей конкурсда Черек районну «Алтын юйюр» деген номинациясында регион даражада кёргюзтгенди. Ала 41 жыл мындан артха къадарларын бир этгенден сора, юйюрлеринде юч сабий тууады. Бюгюнлюкде ала 7 туудукъну аппасы бла аммасыдыла. 

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат