Жамауат

Солуугъа алгъадан хазырланнган файдалы болур

Кюн жылынып, кёпле солуугъа кетгендиле. Алай самолётха, къонакъ юйлеге учуз билетлени излеген бла бирге солуу кезиуню къайсы айда алгъан файдалы болгъаныны юсюнден да сагъыш этерге керекди.

Жигитни атын жюрютген орамда жашагъанларына ёхтемленедиле

Айтхылыкъ адамларыбызны, Жигитлерибизни, искусствода, илмуда эм башха жаны бла республикабызгъа махтау келтирген адамларыбызны атлары орамлагъа аталадыла, ёмюрлюк боладыла. Жигитлиги тарыхха кирген уланыбыз лётчик Байсолтанланы Алимни атын да шахарны ара орамларындан бири жюрютеди. Анда жашагъанла ол къаллай магъананы тутханын билир ючюн, биз соруу бардыргъанбыз. 

 

«Тийишли билим берип, ариу къылыкъгъа юйретиу бек магъаналы жумушду»

Кёп сабийли иги юйюрле бизни байлыгъыбыздыла. Къачан да аллай ата-ананы аллында баш урургъа тийишлиге санайма. Быллымда жашагъан Жаппуланы Ибрагим бла Марианна, аллай юйюр къурап, беш сабийни ёсдюредиле. Чынтты байлыкъ – ол адам байлыкъды. Аллай уллу юйюрню ёсдюрюу къаллай насып болгъаныны юсюнден билир муратда Марианна бла тюбешгенме. Ол бюгюннгю ушакъ нёгеримди.

 

Тил - ол жаны болгъан бир затчады

Бюгюнлюкде билим берген учрежденияла, жамауат да малкъар тилни айнытыугъа эмда сакълаугъа уллу магъана бёледиле. Аны бла байламлы филология илмуланы доктору, профессор Улакъланы Махтини редакциягъа жиберген материалын басмаларгъа тийишли кёребиз.

«Мени юйюрюм – мени байлыгъым»

«Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияда ишлегенле, сабийлери бла бирге «Мени юйюрюм - мени байлыгъым» конкурсха къатышхандыла. Ол а юйюрню, сюймекликни эмда кертичиликни кюнюне жораланып бардырылгъан эди, деп билдиргендиле компанияны пресс-арасындан.

Суулада адамла ачыгъандыла

Россейни МЧС-ден келген эсеплеге кёре, жылны аллындан башлап суулада солугъан кезиулеринде мингден аслам адам ёлгенди, деп билдиредиле ведомствону регионда бёлюмюнден.

«Усталыгъымы билип сайлагъанма, бир да сокъуранмайма»

Бусагъатда да, Интернет, техника тири айныгъанда, почта магъанасын тас этмейди, адамлагъа керек болгъанлай турады. Почтачыла тамамлагъан жумушланы, бу ишни сайлагъанны къаллай ышанлары болгъаныны юсюнден ушакъны Нальчикде Байсолтанланы Алимни атын жюрютген орамда почта бёлюмню таматасы Елена Морозова бла ушакъ этгенбиз.

Эм иги журналистле саугъаланнгандыла

КъМР-ни асламлы информация органларында Парламентни ишин бек иги ачыкълагъан журналист ишлени конкурсуну эсеплери ачыкъ этилгендиле. Ол республиканы законла чыгъарыучу органыны 30-жыллыгъына аталып къуралгъанын айтырчады. Саугъалау бу кюнледе Парламентни мекямында бардырылгъанды.

Душманны танкларын кюйдюрген Гурту улу

Гуртуланы Магомед Акъ-Сууда 1918 жылда туугъанды. Ол совет-фин эмда Уллу Ата журт урушланы ветераны эди. Аны юсюнден бизни газетибизде алгъын да жазылгъанды, бу материалны уа КъМР-ни архив службасы жарашдыргъанды да, окъуучуларыбызны аны бла шагъырейлендирейик.

Дарманлыкълары болгъан битимле

Ата-бабаланы заманындан бери малкъарлыла тюрлю-тюрлю аурууладан сакъланыуда, алагъа багъыуда да тийреде ёсген кёкенлени, хансланы, битимлени, тереклени да кенг хайырланнгандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат