Жамауат

Биринчи устазыгъыз жюрегигизде не ыз къойгъанды?

Барыбыз да билгенден,Россейни Президенти Владимир Путинни башламчылыгъы бла 2023 жыл Устазны бла насийхатчыны жылыча белгиленеди. Ол да бошдан тюйюлдю. Хар адамны да къадарында устаз энчи магъананы тутады. Билимни дуниясына эшиклени ачхан биринчи устаз а – бютюнда. Аны бла байламлы биринчи устазыгъыз жюрегигизде не ыз къойгъанды, деген сорууну къауум адамгъа бергенбиз, аланы жууаплары бла сизни да шагъырей этерге сюебиз.

«Окъуучуларым адамлыкъ даражаны бийикде тутханла болсала сюеме»

Хачаланы Светлананы биринчи кере Нальчикни 9-чу номерли  гимназиясында «Жылны устазы - 2019» конкурсда кёргенме. Ол 10-чу класслада  дерсле  бардыргъанды. Андан сора  школчула  аланы Светлана Эльдаровна 
окъутса сюйгенлерин айтхандыла. Конкурс ишинде  жангы амалланы не къадар толу хайырланыргъа кюрешгенди.  Шёндюгю жаш адамлагъа уа ол бютюн бек керекди эмда сейирди. 

Къыйынына – тийишли багъа

Алгъаракълада  Нальчикде  КъМР-де  Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйини эксперт советини  жыйылыуу ётгенди. Ол правону къоруулау жаны бла институт къуралгъанлы онбеш жыл толгъанына жораланнганды. Аны ишине  РФ-де  Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченный   секретариатыны башчысы Александр Козловну башчылыгъында бу институтну къауум келечиси, дагъыда КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, республиканы  Башчысыны Администрациясыны таматасы  Мухамед Кодзоков, КъМР-де баш федерал  инспектор Тимур Макоев да къатышхандыла.

Къайтарылмаз ючюн – унутмазгъа

Тюнене  Нальчикни  солуу  паркында  «Ёмюрлюк отну» къатында  «Блокадалы ётмек» деген ат бла  акция бардырылгъанды. Ол Уллу Ата журт урушну  кезиуюнде Ленинград  къуршоудан эркин этилгенли 80-жыллыгъына  жораланнганды. Аны  КъМР-ни  Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла  «Хорламны волонтёрлары», «Жаш тёлю ара», Россейни сабийлерини бла жаш  тёлюсюню «Биринчилени къымылдауу» деген къауум къурагъандыла.

Жигитликни бла чыдамлыкъны 872 кюню бла кечеси

Дуния башында эм ариу шахарларыны тизмесине кирген Ленинградны душмандан азатлау  совет аскерлени уллу хорламларындан бириди.  Алай бу къууанчлы ишге дери уа шахарчыла ачлыкъны бла сууукълукъну, эркинликге итиниулюкню бла тёзюмлюкню, ышаныулукъну бла жигитликни  872 кюнюн бла кечесин сынагъандыла. Къуршоугъа тюшген кезиуде, тюрлю-тюрлю шартлагъа кёре, анда 600 мингден 1,5 миллионнга дери мамыр адам жоюлгъандыла: 97 проценти  ачдан, сууукъдан. 

Сёз бичакъ да, балхам да болады

Фатима бла Назир бирге жашагъанлы он жыл бола эди. Къайын анасы Фаття: «Жангызымы тюп этдинг, эшигибизни жапдынг. Сабийинг жокъ, юйюнге нек кетмейсе, юйюнг къурлукъ?», – деп, келинин жилята эди. Ол кетерге угъай демей эди, алай баш иеси: «Мен сени жашау нёгерим бол деп сайлагъанма. Аллах берсе сабий – игиди, бермесе да жокъду хата. Жерингден тепме, сенден айырыллыкъ тюйюлме», – дей эди. 

Кадетлеге сейир тюбешиу къурагъандыла

«Студенческий десант» акцияла эм «Жолда сабийле» деген мероприятияны чеклеринде тюбешиу къуралгъанды. Анга Черек эм Прохладный районну окъуучулары къатышхандыла. Анда сабийлени кеслерин полициячыланы орунларында сынар онглары болгъанды.

Сынамларын кючлерча, кеслерин да сынарча

Кёп болмай КъМР-ни Курортла эм туризм министерствосуну болушлугъу бла    Орус география биригиуню «Альтаир» жаш тёлю клубу тёрели къышхы  походну ётдюргенди. Аны чеклеринде жаш адамла  Нальчикни эм бийик  999 метрлик тёппесине ёрлегендиле.   

Ана тилни айныууна къайгъырыу барыбызны да борчубузду

Филология илмуланы доктору, профессор Улакъланы Махти   къарачай-малкъар тилни юсюнден жюзден аслам илму ишлени жазгъанды, ол темагъа жоралап он беш китапны да хазырлагъанды. Шёндю уа белгили алимни ана тилни юсюнден оюмун басамалайбыз.

Жашау журтлагъа къошула барады

Къабарты-Малкъарда былтыр 522 минг квадрат метрден асламда 5247 фатар бла энчи иели юй сюелтилиннгенди. 

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат