Жамауат

Жигитликлерине баш ургъандыла

«Хорламны бетлери. Жигитликни летописи» акцияны чеклеринде Росгвардияны ведомстводан тышында къалауурлары Уллу Ата журт урушну ветеранлары Василий Дегтяренкода бла Дмитрий Мироненкода къонакъда болгъандыла. 

Юйде жылыуну аяу амалла

Коммунал къоранчланы асламысын жылыугъа тёлеу алгъанын кёп фатарлы юйледе жашагъанла уста биледиле.

АЛТЫНЧАЧ

Алтынчач Кавказдан сабий къызлай халкъыбыз бла кёчюрюлюп кетген эди. Ол урушну, кёчгюнчюлюкню да къыйынлыгъын кёргенликге, узакъ Кавказда жанкъоз гюл, жаз башында сууукъ къардан чыгъып жашнагъанча, аллай ариу къыз болуп ёсген эди.

Болгъан сейир ишлени юсюнден

Халкъда жюрюген ийнаныуланы, белгилени юсюнден бизге багъалы окъуучубуз Улбашланы Саният жаза-жаза туруучуду. Аны сейир таурухларындан бир ненчасын жарашдырып, бюгюн сюйюп басмалайбыз.

Казбек Коков Атажукинода жашагъанла бла тюбешгенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Бахсан районнга ишчи жумуш бла барып, Атажукино элде жашагъанла бла тюбешгенди.

Сермешле бла – Эльбагъа дери

Ата журтубузгъа фашист Германия чапханда, Тёбен Чегемни жашлары да, къолларына сауут алып, аны къорууларгъа чыкъгъандыла. Андан Экинчи дуния урушха 320 адам кетген эди. Аланы араларында бизни элибизни огъурлу адамы Жанкишиланы Саламгерийни жашлары да болгъандыла.

Аслангерийни ётгюр уланлары

Габоланы Аслангерийни Чегем аузунда танымагъан хазна жокъ эди. Аны уллу юйюрюнде алты къыз бла беш жаш ёсгендиле. Уллу Ата журт уруш башланнганда, къаяла кибик жашлары, къолларына сауут алып, душман бла сермешгендиле. Жашланы таматасы Хаждауут билимли адам эди. Ростовда бийик партия школда окъуп къайтхандан сора, райкомну экинчи секретары болуп тургъанды. Аллына жарсыуу бла келген адамлагъа уллу кёллюлюк этмегенди, къолундан келгенича болушханды.

Уста сапёр

Акътопуракъчы Тохаланы Сулейни жашы Ануар Уллу Ата журт уруш башланырны тюз аллында – 4 июньда – чакъырылгъанды аскерге. Алай бла урушну ал кюнлеринден окъуна окъ, от ичине тюшгенди. Махтау къыгъытларында айтылгъаннга кёре, ол анда 129-чу инженер-сапёр батальонну 8-чи инженер-сапёр бригадасында уруш этгенди.

Ата журту ючюн къазауатха киргенди

Уллу Ата журт урушну къыйын кюнлери бюгюн да унутулмагъандыла. Анда жигитлик этгенлени, туугъан жерлери ючюн къанларын-жанларын аямагъан жашларыбызны, къызларыбызны атлары алтын харфла бла тарыхны бетлеринде жазылгъандыла. Аллай батыр уланларыбыздан бири эди Огъары Бахсандан кичи политрук Гызыланы Архотну жашы Абдул.

Низамлыгъы бла башхалагъа юлгюлюдю

Жаникаланы Чукай гитчелигинден окъуна низамлы болгъанды, эриннген деген затны билмегенди, жууаплылыкъны  сезгенди. Мектепде иги окъугъаны бла къалмай, спорт бла кюрешгенди: футбол команданы санында кёп эришиулеге къатышып, махтаугъа, саугъалагъа да тийишли болгъанды. 

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат