Жамауат

Къалай сюе эди ол учаргъа!

Малкъар халкъны махтаулу жашы Байсолтанланы Алим Совет Союзну Жигити деген сыйлы атха  Къабарты-Малкъарда угъай, Шимал  Кавказда да биринчи болуп тийишли эди. Аны батырлыгъыны юсюнден аны таныгъанла айтып тауусалмагъандыла.

Анга Байсолтан улу къуллукъ этген 4-чю гвардиячы авиаполкну штабыны алгъыннгы начальниги Пётр Ройтбергни эсгериулери да шагъатдыла. Бюгюн ала бла окъуучуларыбызны шагъырей этебиз. Материалны бизге Алимни ахлусу Мызыланы Таубий бергенди.

Устазланы хазырлауну, окъутууну игилендириуню къыйматлы амалларын излей

Жарыкъландырыу эмда илму министерствону коллегиясыны кезиулю  жыйылыуу озгъанды. Аны ишине ведомстволу министр Анзор Езаов, «Россельхознадзор  Къабарты-Малкъар референт араны» директору Хаути Сохроков, районлада билим бериу управленияланы, мектеплени келечилери, бирсиле да къатышхандыла. Тюбешиуню кезиуюнде сёз устазланы хазырлауну, билим бериуню игилендириуню юслеринден баргъанды.

Юйюр къурау ну къайгъыларын кёре

Бизни республикада жангыз адамла бек кёпдюле. Аны бла бирге танышыргъа амалла уа аздыла. Аллайлагъа болушлукъгъа деп Нальчикде юйюр къураргъа сюйгенлеге  «Шанс» агентство ишлейди. Бери бизни республикада жашагъан миллетлени келечилери келедиле: биреу бла танышып, заманны оздурургъа угъай, керти жашау нёгер табып, юйдегили болургъа. Биз агентствону таматасы Лариса Маремкуловагъа бир талай соруу  бергенбиз.

Эл мюлк

Быйыл  республикада мюлклени барында да къыш кезиуде 310 минг чакълы мал кечинирикди. КъМР-ни Эл мюлк министерствосу  муниципалитетлени барында да информацияны тийишдирип  ол кёрюмдюню алай тергегенди.

Эл мюлк производство айныйды

Шимал-Кавказстатны билдириуюне кёре, Къабарты-Малкъарда быйыл ал сегиз айны ичинде эл мюлк производство 3,7 процентге кёбейгенди, былтырны бу кезиую бла тенглешдиргенде. Алай  бла ол29,6 миллиард сомгъа жетгенди, деп белгилегендиле республиканы Эл мюлк министерствосунда.

Черек районну башчысы инсанланы сорууларына жууапла берликди

КъМР-ни Регионнга оноу этген арасы, «Магъаналы соруула» деген рубрикада республиканы министерстволарыны бла муниципал районланы  администрацияларыны башчылары бла тюбешип, адамла алагъа жиберген соруулагъа жууапла алады.

Саулукъ сакълаугъа, билим бериуге аслам эс

Россей Федерацияны келир жылгъа эмда 2024-2025 жыллагъа бюджетни проекти Къырал Думагъа сюзюуге 28 сентябрьде берилгенди. Анда къайсы бёлюмлеге асламыракъ эс бурургъа кереклисини юсюнден «Единая Россия» партияны депутатлары Дмитрий Хубезовну эм Ольга Казакованы эшитдирген оюмларын партияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню пресс-службасындан билдиргендиле.

Сабийле заманларын зауукълу ётдюргендиле

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, быйыл жай кезиуде сабийлеге 42 саулукъландырыу учреждение ишлегенди. Алада 9850 сабий солугъанды. Ол санда шахарладан тышында орналгъан оналты учрежденияда 7500 сабий кечиннгенди. Билим бериу организацияланы мурдорунда къуралгъан, кеслери да жаланда кюндюз ишлеген 26 учрежденияда уа минг бла жарымы болгъанды. Дагъыда Кърымда тенгиз жагъасында 84 сабий солуп келгенди. Ала бары да къолайсыз юйюрледен эдиле.

Хорламны жоллары унутулмазча

Черек районну Бабугент элиндеги Деппуланы Хаким атлы 2-чи номерли кадет школда «Хорлам болдургъанланы жоллары бла» деген аскер-патриот оюн бардырылгъанды.  Оюн Уллу Ата журт урушда хорламны 77-жыллыгъына эмда Къабарты-Малкъар Республиканы 100-жыллыгъына жораланнганды. Аны юсюнден бизге Черек районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасыны башчысы Бёзюланы Залина билдиргенди.

Сабийлени къоркъуусузлукъларын жалчытыу – магъаналы жумуш

«Единая Россия» политика партия сабийлени къоркъуусузлукъларыны федерал стратегиясына предложенияла кёргюзтгенди. Ол партияны халкъ программасыны магъаналы бёлюмюдю.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат