Жамауат

ДУНИЯДА КЪАЛЛЫКЪ – СЁЗню огъурлу кючю

Мамайланы Цофанны жашы Мухтарны аты малкъар тилде газет, журнал окъугъанлагъа белгилиди.

Адамланы солууларын тынгылы къураугъа – энчи эс

Сентябрьде къыралда туризм бёлюмде  жангы жорукъла ишлеп башлагъандыла, ала адамланы солууларын игилендирир муратда кийирилгендиле.

Жууапладан эсе соруула асламдыла

Кёп болмай  «Культура» телеканалда  «Искатели. 

Сайлауну созмай этерге тийишлиди

Пенсия фондну регионда бёлюмюнден эсгертгенлерича, социал жумушланы (НСУ) алыргъа эркинликлери болгъан федерал льготникле сайлауларын этерге керекдиле. 

Ток бла сылтасуз жалчытхандыла

«Россети Северный Кавказ»-«Каббалкэнерго» биригиу  Къабарты-Малкъарны къыраллыгъын кюню тийишли халда ётерча, электрокюч бла жалчытып,  магъаналы  къошумчулукъ этгенди. 

Борчларын сый-намыслары бла толтурадыла

Россей Минюстну КъМР-де Управлениясында ведомствону 220-жыллыгъына жораланнган къууанчлы жыйылыу болгъанды. Байрамгъа регионну законла чыгъарыучу, сюд эм толтуруучу власть органларыны келечилери да къошулгъандыла. Сюд приставла да бир жанында къалмагъандыла.

«Биринчи классда окъугъан тынч тюйюлдю»

Школда биринчи атлам, биринчи классха барып окъуп башлагъан тынч болмагъанын хар бирибиз да ангылайбыз. Шёндюгю программаланы къыйынлыкъларын эсге алсакъ, школчуланы кюн сайын тамамлагъан ишлери тынч болмагъаны ачыкъланады. Сабий школгъа, жангы нёгерлерине, дерследе кёп заманны тёзюмлю олтуруп турургъа, окъутуу – юйретиу жорукълагъа терк юйренирча, алагъа чыдарча къалай этерге боллукъду? Аны юсюнден Нальчик шахарда биринчи номерли санаторий – лесной школда психолог эм башланнган классланы устазы Муртазланы Фаризат бла ушакъ этгенбиз.

Аламат хауасы, ахшы хазнасы, умутландыргъан къолайлыгъы болгъан тау элибиз

Элбрус районну муниципал къуралыуларыны бирини арасы Элбрус элди. 

Бийикликлени сюйгенлени – пародромда сакълайдыла

Чегемни пародрому  саулай Россейден да экстремалла эм сюйген жерледен бириди. 

Анга оноучула, жамауат да ышаннгандыла

Къабардокъланы Якубну жашы Махти къыралгъа къыйыны кирген, анга не жаны бла да кертичи болгъан, жамауат ишге тири къатышхан адамладан бири эди. 

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат