Жамауат

Алгъын заманлада белгили болгъан ашла

Совет Союзну заманында ашла нечик таза эмда татыулу болгъанлары кёплени эслериндеди. Бюгюнлюкде аланы бирлерин чыгъарыу тохтагъанды, башхаларын а тюкенледе табаргъа боллукъду. Алай адамла айтханларына кёре уа аланы татыулары алгъынча тюйюлдю – «Докторская» къыйма ариу ийис этмейди, мороженый не ючюн эсе да суулугъа ушайды дейдиле кёпле. Бу материал СССР-ни заманларында белгили болгъан продуктланы юслеринденди.

Кечеги ауана

Кёчгюнчюлюкню биринчи жылларында ачдан-жаланнгачдан, сууу, хауасы жарамагъандан, сабий-къарт деп къарамай, кёп адам ауруй эди. Ёлген ёлюп кете эди. Саула уа юслеринден аурууларын кетерир амал излейдиле. Бирлери докторлагъа барадыла, бир къауумла  билгичлени, эфендилени излегендиле.

«Заманны» - хар таулу юйюрге

Хурметли жамауат!  «Заман» миллетибизни жангыз газетиди. Аны бетлеринде малкъар халкъны маданиятыны, тарыхыны, бюгюннгю жашаууну, айтхылыкъ адамларыны, жетишимлерини эмда жарсыуларыны юсюнден басмаланнган материалланы сиз бир башха изданияда табаллыкъ тюйюлсюз.

Усталыгъы, адамлыгъы бла да ыспас табады

Редакциягъа окъуучуларыбыздан жарсыуларын, къууанчларын да билдирип, кёпле сёлешедиле эмда жазадыла. Ма бу жол да бир тиширыу сёлешеди да: «Мен «Заман» газетни кёп жылланы ичинде алып турама.

«Усталыкъ эришиулени сынамынгы байлыкъландырыу жаны бла къыйматлары кенгди»

Кёп болмай Нальчикде «Открытие» деген ат бла жаш устазланы Битеуроссей эришиулерини шахар урумунда хорлагъанланы бла  призёрланы атлары белгили болгъандыла. Аланы санында уа Энейланы Алина да барды. 

«Муратым бийик билим алып, врач болургъады»

РФ-ни Правительствосуну эки жыл мындан алгъа этилген оноуу бла 19 май бизни къыралда Фармацевтни кюнюне саналады.

Бу усталыкъ магъаналы болгъанына сёз да жокъду. Къайсы бирибиз тюбемегенбиз анга: аптекагъа кирмеген, дарман сатып алмагъан, алагъа аны игисин, табын сормагъан хазна адам болмаз. Бизни жерлешлерибизден да аллай усталыкъда ишлегенле кёпдюле. Бюгюннгю ушакъ нёгерибиз да жууаплы, низамлы фармацевт Кючмезланы Фатимады. Ол Санкт-Петербургда аптекаладан биринде ишлейди.

Эм ахшылагъа ахча саугъа берилликди

КъМР-ни Жарыкъландырыу эмда илму министерствосу 2023 жылда усталыкъларында бийик жетишимле болдургъан ахшы устазлагъа премияла бериу бла байламлы конкурсну  бардырады.

Багъалары – учуз, хайырлары - уллу

Не десенг да, адам улуну акъылы къужурду. Аптекалада дарман не къадар багъа болса, ол къадар иги сунады. Алай учузуракъ тургъанланы хайырлары багъалыладан осал тюйюлдю. Сёз ючюн, корвалол. Аны саулукъ бла байламлы хайырланнгандан сора, юй жумушлада да жаратыргъа боллукъду. Юй бийчеле аны  бла кюйген табаланы ариулайдыла. Аны жагъып, эки-юч минутха къоюп, къаты ышысанг, адырла жангы сыфат алып къаладыла. Бир кесек дарман ийиси сакъланырыкъды, алай бир кесекден  ол да кетерикди. Уллу порошокладан эсе, ол къайда  онглуду, саулукъгъа да заран салмайды.            

Айдабол кешене

1978 жылны жазы. Кюн иссиди. Автобус бла Нальчикден келебиз. Мен Хозаланы Хусей бла олтуруп келеме. Адамла да: «Ма, энди эки Хусей да бир биригизни тапхансыз», - дей.

Жашауну сейир халлары

Жашау  сейирди. Хар адамгъа  да аны кёз къарамы  бирча тюйюлдю. Бирлеге  ол сейир саугъала хазырлайды, башхаланы уа «тоханадан» терк  энишге  атады.  Ол себепден   тамблагъы кюн къадарынгы къалай  тюрлендирлигин  биллик тюйюлсе.  Биз сизге деп жарашдыргъан статьяда  билмей тургъанлай  жашаулары аламат саугъа этген тиширыуланы юслеринден айтырыкъбыз. Аланы араларында шёндюгю патчах юйюрледе туугъанла  жокъдула, болсада ёзден уланла уа аланы кеслерине жашау нёгерге сайлагъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат