Жамауат

Тереклени бла юлкюлени бутакъларын кесиу

Быйыл Къабарты-Малкъарны тийресинде къыш хазна сууукъ болмагъанды, къар да артыкъ жаууп къыйнамагъанды. Аны себепли тереклеге эмда юлкюлеге хата жетмегенди. Тергеулеге кёре,  кюнню халы былай сау февральны турлукъду, аны ючюн бутакъланы кесип къысхартыргъа да себеплик этерикди.

Баш жоругъу – тутхучлулукъ бла сабырлыкъ

«Заман» халкъыбызгъа къуллукъ этип, аны жумушларын толтуруп, биринчи хапарчысы болуп келгенли 100 жыл болады. Ол кезиуню ичинде къыралыбызны, республикабызны жашауларында да кёп тюрлю ишле, уллу тюрлениуле болгъандыла, алай газетибиз кесини намысын тас этмегенди эмда хар заманда да тюзлюкню жолундан таймазгъа кюрешгенди. Тутхучлулукъ бла сабырлыкъ аны баш жоругъуду.

 

Тютюнню мардасыз ичиу къан тамырланы бузады

Врачла ол ауруугъа «жалгъан затланы хатасындан чыкъгъан ауруу» дейдиле. Адамла уа анга «тютюнчюню бутлары», деп айтадыла. Ол аурууну жаратхан баш сылтауладан бири уа - тютюнлеге табыныуду.

Къонакъланы сейирлерин къозгъагъандыла

Къабарты -Малкъар къырал заповедник жангы жылда ишин Ата журтубузну ара шахарында Москвада ВДНХ-да «Россей» деген кермючге къатышыудан башлагъанды. Къуру Россейде угъай, саулай Европада да, бийик тау заповедник бизни республикадан сора бир жерде да жокъду.

Поэтни аты бюгюн да эсдеди

- Аллай уланы болгъан халкъ насыплыды. Къабарты-Малкъар - аламат, жомакълы жерледен бириди. Анда ариу эм фахмулу адамла жашайдыла. Аланы бай маданиятлары бла адабиятлары барды. Бу республикада жашагъан эки миллетни ахшы келечилерине уа мен айтхылыкъ шайырла Къулийланы Къайсынны бла Алим Кешоковну санайма. Ала Минги тауну эки тёппесича деменгилидиле, деп толу айталлыкъма. Бизни закий поэтибиз Расул Гамзатов да ала бла шуёхлукъ жюрютюп тургъан эди, - деп жазады кесини эсгериулеринде, белгили политик Рамазан Абдулатипов.

Президентни ышаннгылы адамы

Бизни жерлешибиз, Быйсыланы Темиржанны  республикада, андан тышында да кёпле таныйдыла. Ол  Украинада энчи аскер операция башланнганлы, волонтёр болуп, анда къуллукъ этген жерлешлерибизге, башха  аскерчилеге да  мындан абериле элтип, кёп кере баргъанды. Энди уа жамауат ишге тири къатышхан таулу жаш Россейни Президенти Владимир Путинни  айырыулада ышаннгылы адамы да болгъанды.

Хасаниячыла - алчыла

Бу кюнледе КъМКъУ-да информатикадан бла информацияны къоруулау жаны бла «INFO-2023» республикалы олимпиадада хорлагъан школчуланы къууанчлы халда белгилегендиле.

Республикабызны иги билгенлеге – саулукъларын кючлерча саугъала

Газетде дайым билдире тургъаныбызча, Москвада ВДНХ-да къыралыбызны субъектлерини тарыхлары, маданиятлары, жашаулары бла шагъырейлендирген уллу кёрмюч барады. 

 

Дарманланы хакъсыз кимге бередиле?

Бу жаны бла эки льгота барды: дарманланы хакъсыз бериу эмда эки кереге учуз этип сатыу. Аланы хакъ тёлемей кимле алыргъа боллукъларыны юсюнден (толу тизмеси) РФ-ни Правительствосуну 1994 жылда 30 июльдан 890 номерли бегиминде жазылады. Анда тюрлю-тюрлю жашау болумлагъа тюшгенлени эмда бир-бир аурууладан къыйналгъанланы юслеринден айтылады. 

Жётелни хорларгъа жарагъан амалла

Къышда  адам жётелден онгсуз болуп кёп къыйналыучуду, аны кёргенле асламысында былай сунадыла, сууукъ ичине кирип, аны хатасындан  ауруй кёреме.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат