Жамауат

Алма бахчаны жумушларына жаз башында къалай къараргъа керекди?

 Алма тереклеге жаз башында тынгылы къарамай болмайды. Бу ишни болжалына салмай, хауа иги жылыннгынчы этерге керекди: тозурагъан жерлерин абери жагъып жамаргъа, тюп жанларын бояргъа, аурууладан эмда заранлы къурт-къумурсхаладан къоруулагъан дарманла себерге, артыкъ ёсген эмда эски бутакъларын кесерге, жангы бутакъла жалгъаргъа.

Рамазан айда этилген иги жумушла кёбейип къайтарыллыкъдыла

Битеу муслийманлагъа багъалы Ораза айны ал он кюню озгъанды.Айны ичинде  кесинги  ашдан бла суудан  тыйып, кёзлерин, тилин  харамдан сакълагъан адам  къаллай саугъагъа тийишлиди?

Ораза тутханлагъа аууз ачдыргъандыла

Рамазан айда ораза тутхан водительлеге къыралавтоинспекторла аууз ачаргъа суу бла финикле бергендиле.

Оразада жолда жюрюуге къатышханланы къоркъуусузлукъларын жалчытыугъа бурулгъан акция тёрели болгъанды. Къыралавтоинспекторла бла волонтёрла водительлени халлерин, саулукъларын сурагъандыла, къоркъуусузлукъну жорукъларын эсгертгендиле.

 Кюн батхандан сора аууз ачалмай, жолда къалгъанлагъа уа ала суу бла финикле бергендиле.

Адам улуну ёмюрюне къошула барады

Пушкинде окъуйбуз: «Отоугъа 30-жыллыкъ къарт киши кирди». «Къарт къатыннга» - Татьяна Ларинаны анасына - 36 жылгъа жууукъ эди. Раскольников ёлтюрген къартайгъан саудюгерчи тиширыугъа 42 жыл толгъан эди. Бюгюнлюкде уа быллай жыл сан орталыкъгъа угъай, жашлыкъгъа окъуна саналады.

Зелейханы къыйын алыннган саугъасы

Бу суратдагьы  баш иеси бла Диналаны Иссаны къызы Зулейхады. Аны кёкюрегиндеги саугъаны да эслеген болурсуз. Ол Ленинни ордениди - Совет Союзну бек сыйлы саугъаларындан бири.

Зулейханы атасы Исса къолайлы адам болгьанды. Ол Кёнделенде жашай эди. Архив шартлагъа кёре, революцияны аллында аны 200 аты, 300 ийнеги, 2500 къою болгъандыла.

Терек бахчачыланы эслерине

 Жаз башы келгени бла терек бачхада иш кёп болады. Аны себепли бусагъатда адамла, бош заманларын зыраф этмей, аллай жумушларын тамамлар ючюн терк къармашадыла.

Мектеп шёндюгю излемлеге келиширикди

Бу кюнледе школлада билим бериу системаны жангыртыуну  регион  программасына кёре, Тёбен Чегемни мектебине   ремонт этип башлагъандыла. Ишлени кезиуюнде мекям толусунлай жангыртыллыкъды.

Бешинчи тизгиннге сюелгенлени саны кёбейеди

Россей Федерацияны Сауутланнган кючлери Донбассда бла Украинада бардыргъан энчи аскер операция башланнганлы эки жыйырма кюнден атлагъанды. Андан бери бизни аскерчилерибиз Донецк эм  Луганск республикалада неонацистлени хаталарындан юй тюпледе тургъан неллай бир адамны  жесирликден, тутмакълыкъдан, зулмулукъдан къутултханларыны санап саны да болмаз.

Хыйлачыланы къапханларына тюшмезча

Арт кезиуде телефонланы, Интернетни болушлугъу бла хыйлалыкъ этип ахча урланнганы кёбейгенди. Аманлыкъчыла асламысында, инсанны телефонуна сёлешип, аны банкда карточкасыны номерин айтырын тилейдиле, аны билгенлей а, алагъа анга парольну тапхан къыйын тюйюлдю.

Энергетиклени себеплиликлери

Нальчик шахарда эки больницада орнатылгъан   кислород жарашдыргъан станцияланы «Каббалкэнерго» компанияны специалистлери электрокюч сетьге къошхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат