Жамауат

Хайырланыучулагъа себепликге

Социал фонд жалчытхан жумушла бла аслам адам хайырланнганларын, соруула чыгъа тургъанлары бла байламлы специалистледен болушлукъну къалай алыргъа боллугъун эсгертиуню фонд дурус кёргенди.

Ёхтемленнгенибизни белгисин хурметлегендиле

Алгъаракъда биз РФ-ни Байрагъыны кюнюн белгилегенбиз. Ол кюн Сюд приставланы федерал службаларыны республикада управленияларында да къууанчлы жыйылыу къуралгъан эди, анда ишлеринде жетишимли болгъан приставла саугъаланнгандыла, чынла берилгендиле.

Кёллени дарманлыкълары кетерилмезча

Тамбукан кёлле кеслерини энчи табийгъат къурамлары бла Россейде угъай, андан тышында да белгилидиле. Шимал Кавказны, къыралны башха регионларыны курортларында хайырланылгъан дарман балчыкъ андан алынады.

Жаш тёлю ара хайырланыргъа берилликди

КъМР-ни Къурулуш эмда  жашау журт-коммунал мюлк министерствону пресс-службасындан билдиргенлерича, былтыр  Нальчикде эрттеден бери къурулушу бармай тохтап тургъан  мекямны – театрланы  къаласын-жангыртып башлагъандыла. Ол кеси да, республиканы Башчысыны буйругъу бла  Жаш тёлю къалагъа тюрлендирилгенди. 

Мекямда  художестволу  мастерскойла,  архитектура студияла, коворкинг-зонала, музейле, къырал   филармонияла, миллет чыгъармачылыкъны араланы  да ишлерикдиле. 

Бугъаны жыкъгъан гёжеф

Халкъыбызда къарыулу кишиле не заманда да болгъандыла. Кёп болмай аллай бир гёжефни хапарын эшитгенме.  Огъары Малкъарда Мухолда Асанланы Берегетни жашы Ибрагим жашагъанды. Элде атлары айтылгъан пелиуанла бла тутуша тургъанды,  къарыулу кишиледен бирине саналгъан Гуталаны Рамазан бла да.

Отлукъгъа багъаланы болуму сюзюлгенди

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Сергей Говоров республикада эл мюлк товарла чыгъарыучуланы отлукъ бла жалчытыуну эмда рынокда анга багъаланы  юсюнден кенгеш бардыргъанды.

 

Маданият байламлыкъланы кючлеген жолоучулукъ

Алтынчы Халкъла аралы «Минг солууда - бир ауаз» деген фестивальда тюрлю-тюрлю спектакльлеге къаралгъанды. Сахнагъа биринчи Трабзонну труппасы чыкъгъанды. Андан сора фахмуларын ол жерли театрны актёрлары кёргюзтгендиле, аланы ызындан а Косоводан келгенле «Отуз тогъуз тапка» деген комедияны салгъандыла.

Миллетни чынтты жашы

Бу кюнледе Уллу Ата журт урушну ветераны, Элбрус районну сыйлы инсаны Бийчеккуланы Исмайылны жашы Хажи-Мурат туугъанлы  100 жыл болады.

Мураты аны Бахсан ауузуна келтиргенди

Кёп болмай  ишни юсю бла Минги таугъа альпинистлени элтген гидледен бири Реза Бардаран бла танышыргъа тюшгенди. Аны бла телефон бла сёлешген заманда, гюржюлю суннган эдим. 

 

Аны окъуучулагъа салгъан къыйынын энтта да унутмагъандыла

Бизге ниет байлыкъдан юлюш этген, кёп затха юйретген, окъутхан, жашауда насийхатчыбыз болгъан устазланы, баям, киши да унута болмаз. Келе тургъан жангы окъуу жылны аллында да педагогика ишге саулай жашауларын жоралагъан ветеранланы юслеринден огъурлу сёзле айтылмасала тюз тюйюлдю, деп алай санайма. 

 

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат