Жамауат

Журтубузну ариулугъу бла ёхтемленип

Журтубузну табийгъаты алай ариуду, ол не заманда да къарагъан кёзню къууандыра, аны бла ёхтемлендире, алайды халы, бизни насыбыбызгъа. Аллах айтса, алай болуп да турур деп ышанабыз. Къабарты-Малкъар керти да толу эркинлик бла Шимал Кавказны инжисине саналады. Инжиле, бири биринден багъалы орунлукълагъа бёлюнюп, бир къауумдула. Ала – Терк, Черек, Чегем, Басхан, Балыкъ сууланы кюмюш къайишлери. Хар бири да – къарагъан кёзге сюйдюмлю, тамаша тарлада. Аланы бек аламаты – Чегем тарыды. Аны Геннадий Коммодов сёз бла суратларгъа сюйгенди да, болалгъан болур деригибиз келеди. Алайды да, аны алгъын жыллада ёхтемленип айтханларына биз да эс бурайыкъ, жерибизни ариулугъуна энтта бир тюшюнейик. 

 

«Реставрация ишди деп айталмайма, ол жашауумду»

Гулийланы Жамалны къызы Дария бюгюнлюкде реставратор иш бла кюрешип, тарых, дин магъаналы мекямланы эрттегили ышанларын сакълаугъа юлюшюн къошады. Таулу къыз бийик тау эл Нейтринодан къыралыбызны ара шахарына къалай тюшгенини, къаллай тарых магъаналы объектледе ишлегени манга сейир кёрюннгенди.

Жаш болса да, баш эди …

Малкъар халкъны кёп жигер, жигит жашы Уллу Ата журт урушха къатышханды. Ата журтну къоруулауда кёп жигитлик этип, атлары ёчюлмезлик отну жилтинлери болгъандыла. Бизни бюгюннгю бериуюбюзню жигити, аллай жашларыбыздан бири, Ксаналаны Харунну жашы Ибрагимди.

Пенсиягъа заманындан алгъа ким чыгъаллыкъды?

Быйыл пенсиягъа 63 жыллары толгъан эр кишиле бла 58 жыллары толгъан тиширыула чыгъадыла. Аны ючюн алада эм азындан онбешишер жыл ишчи стажлары эмда 28,2 энчи пенсия коэффициентлери (ИПК, неда балла) болургъа керекди. 2028 жылда пенсия реформа бошаллыкъды, андан ары излемле бютюнда къаты боллукъдула: эр кишиле – 65, тиширыула уа 60 жылларында чыгъаллыкъдыла пенсиягъа. Аладан 15 жыл стаж бла 30 балл изленирикди. Алай бардыла андан алгъаракъ чыгъарча амалла. Аланы юсюнденди бу материал.

Туризмни айнытыуда – жангы келишим

Къабарты-Малкъарны бла Краснодар шахарны туризм жаны бла власть органларыны, турист операторланы, агенстволаны келечилерини, экскурсоводланы тюбешиулери болгъанды. Анда эки субъектни да адамланы солууларын къурауда онгларыны юсюнден айтылгъанды.

Биринчи номерин асырап турама

Газетибизни 100-жыллыгъы бла байламлы кёп затны эсгерирге тюшеди. Анча жылны ичинде халкъыбызны бирикдирип, аны ышаннгылы келечиси, ёкюлю да болгъанлай келеди ол. «Коммунизмге жол», артда уа «Заман» газетде малкъар халкъны иги жашлары бла къызлары ишлей келгендиле. Миллет маданиятха сакъ болгъанла, таза ниетлиле, жаш тёлюге билеклик этерге хазырла. КъМР-ни сыйлы артисти, драматург Маммеланы Ибрахим да аладан бириди. Ол 1957 жылда 5 майда миллет газетибизни биринчи номерин чыгъарыугъа къатышханды.  Бюгюн аны  газетде ишлеген кезиуюнден эсгериулерин басмалайбыз.

Ата журтха сюймекликни, антларына кертичиликни аламат юлгюсю

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россейни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясында къуллукъ этгенлени эмда аны ветеранларын профессионал байрамлары – Чекчини кюню бла – алгъышлагъанды.
 

Жан аурута билиу адамлыкъны шартыды.

Адамны къартлыкъдан къачар, къутулур онгу болмайды. Алай, аны насыплы ётдюрюр ючюн амалла къураргъа уа болады. Тырныаууз шахарда халкъны социал жумушларын толтурууну республикалы комплекс арасыны Элбрус районда филиалыны адамла кюндюз тургъан бёлюмюню таматасы Атаккуланы Гулина бизни бла къысха ушагъында араны не жумуш жалчытханыны юсюнден хапарлагъанды.

Къанны басымын тюшюрюр амалла

Жай  кезиуде адамланы асламысы солуу кюнлерин шахардан тышында орналгъан юйчюклеринде ётдюрюрге сюедиле.  Бир къауумла топуракъ ишлеге тансыкъ болуп,  къолларына бахсала, жугарла алып, башха керекле бла да сауутланып, аяусуз иш кёллю боладыла, солууларын алай бла ётдюредиле. Былтырдан къалгъан чапыракъланы кетередиле, жемиш тереклени бла юлкюлени бутакъларын кеседиле, алагъа дарман къуядыла, жер къазадыла, урлукъ саладыла, юйню тизгинин жыядыла.

Къырал чекни къоруулаучулары бла ётмекни жарты этип жашагъандыла

Къабарты-Малкъар табийгъатыны ариулугъу, сейир жерлерини кёплюгю бла энчиди: агъачла, тау жайлыкъла, къарлы тёппеле, ёмюрлюк чыранла, бийик чучхурла. Бизни республика битеу къыралда да белгили курортладан бири болгъанлай къалады.  Тауланы кёрюрге, таза хауа бла солургъа, саулукъларына багъаргъа бери жыл сайын мингле бла туристле келедиле. Алай СССР чачылгъандан сора, къыралыбызны чеклери Къабарты-Малкъарны жерлерине тюшгендиле. Ол а туристлени, республиканы, саулай Россейни да тыш къыраллы къоркъууладан сакълауда жангы борчла салгъанды.  Аланы РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны Чекчи бёлюмюню аскерчилери бет жарыкълы толтурадыла.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат