Жамауат

«Заманны» къабыргъа газети

Малкъар тилде чыкъгъан газетибизни тарыхы байды. 1958 жылда изданияны редколлегиясы Басманы кюнюне жоралап къабыргъа газетни да чыгъаргъанды. Аны архивде табып,  байрам кюнюбюзде басмаларгъа тийишли кёребиз.   

Жашы да атасы тутхан ыздан таймайды

Жашауларын электроэнергетикагъа жоралагъан Шаумурзаланы Курашны бла аны жашы Тимурну юсюнден керти да жарыкълыкъны адамлары, жюрек жылыу берген, билеклик эте билгенле дерге боллукъду.

«Къыйыныбыз ючюн жамауатны ыспаслыгъын сезген бизге уллу ыразылыкъды»

Моллаланы Фатима доктор болуп, берген антына, сайлаууна да кертичилей къалып келгенли энди отуз жылдан атлагъанды. 

Уллу кёллюлюкден хата чыгъар

Барыбыз да билгенден, Жангы жылны аллында Прохладна районда акъылбалыкъ болмагъан эки жашчыкъ суу тийресинде ойнаргъа кетип, къыйын болумгъа жолукъгъандыла.

Жигит Кичибатыр

Империалист къыралла, адам къоранчлагъа да къарамай, бир бирлерини жерлерин сыйырыргъа къаты кюрешгендиле. 1904 жылда аллай уруш Россейни бла Японияны араларында башланады. Къанлы сермешледе эки жанындан да кёп адам къорайды. Бу къанлы урушха таулу жашла да къатышхандыла. Ол санда Огъары Бахсандан Будайланы Къайгъырмазны жашы Кичибатыр да.

Жётел къайдан чыгъады

Къыш сууукълада адам жётелден онгсуз болуп тургъанын кёргенле асламысында былай сунадыла: хариб а,сууукъдан бек ауруй кёреме. Болсада иш арталлыда башха тюрлюдю: жётел жаланда сууукъдан чыкъгъанланы угъай, кёп башха аурууну да белгиси болады. Жётелден багъыуну тюрлю-тюрлю амалы барды.

Деменгили къауумдан эди ол

Алгъаракълада юйде анабыз сакълаучу «Заман» газетни номерлерине жангыдан къарагъанымда, аланы арасында 2001 жылда тёртюнчю сентябрьде басмаланнганы къолума тюшеди. 

Элни айныуу тохтамайды

Хушто-Сырт малкъар халкъ кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора къуралгъан эллерибизденди. 1957 жылда Акъ-Топуракъ, Кёк-Таш, Гюдюргю, Бопу, Жуууннгу, Жора эм башха гитче эллени келечилери ол заманда Къабарты-Малкъар Республиканы  обкомуну биринчи секретары Тембора Мальбахов бла тюбешип, артха, мындан кёчген эллерине, къайтып жашаргъа умутлары болгъанларын айтадыла. Кёпге созулгъан сюзюлюуледен сора, элни ол тийрелеге жууугъуракъ болгъан жерде къураргъа тохташадыла.

Тюрлениуле, ангылатыула, жорукъла

Къыралны жашауунда, башха-башха бёлюмледе кёп тюрлениуле бола барадыла. 

Элни тапландырыу- ол тохтаусуз ишди

Чепкенчиланы Нуритдин Жангы Малкъарны администрациясыны башчысы  болуп эрттеден ишлейди. Биз  аны бла тюбешгенибизде, элни тарыхыны эм  жашаууну юсюнден былай айтханды.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат