Жамауат

Миллет паркга – ахча тёлеп

Республикада энчи къорууланыуда болгъан табийгъат жерледе - «Приэльбрусье» миллет парк эм «Къабарты-Малкъарны бийик-тау къырал табийгъат заповедниги» - туруу ючюн хакъ алынады.

Маданият байламлыкъланы кючлеген жолоучулукъ

Къабарты-Малкъар Республиканы театр искусствосуну тарыхында сау коллектив  тыш къыралгъа барып, биринчи кере фахмусун кёргюзтюп къайтханлы быйыл он жыл болады. Къулийланы Къайсын атлы малкъар къырал драма Тюркню Конья шахарында бардырылгъан алтынчы Халкъла аралы «Минг солуу - бир ауаз» деген сахна фестивальда Токумаланы Жагъафарны «Чонай къатын алады» деген комедиясын салгъан эди. Таетр ары дагъыда бир ненча кере баргъанды, алай халкъны эсинде уа биринчи жолучулукълары къалгъанды. Ол къалай болгъаныны юсюнденди бу материал.

Къутхарыучуланы ишлери аслам болгъанды

Озгъан эки-юч кюнню ичинде от ёчюлтюучюлеге 35 кере чакъырыулагъа барыргъа тюшгенди. Кюнню къызыулугъу бла байламлы къыйын болумла адам улуну эссизлигинден чыкъгъан хаталадыла. 

Черек районда – жангы солуу юйчюкле

Огъары Малкъарда адамла тенглери неда юйюрлери бла солурча тёрт юйчюк ишленнгенди. Аланы салгъанда хар не да эсге алыннганды: терезеден ариу табийгъат кёрюнюрча, аш этерча онгла эм башха отоуларыны таплыкъларына дери. 

Сарымсах не заманда да хайырлыды

Бу битимни багъыу жаны бла хайырлылыгъын билмеген адам хазна табылсын. Россейли алимле бир къауум тинтиулени бардыргъандан сора быллай оюмларын билдиргендиле: жангы сарымсах аны къурутулгъан эм ашарыкъгъа къошулгъан тюрлюлеринден эсе кёп да хайырлыды. Жюрекге уа бу битимни жаланда жаш заманында хайырланылгъаны къыйматлы болушады.

Багъалары эм уллу болгъан суратла

Адам ишлеген, кеслери да битеу дуниягъа белгили болгъан кёп сурат барды. Бирлерин айтхылы художникле талай ёмюр мындан алгъа этгендиле, ала кеслери да бек багъа турадыла. Фотоаппаратха тюшюрюлген суратла уа? Бармыды аланы араларында аллайлары: чыгъармачылыкъ жаны бла эмда ахча бла тергегенде багъалары уллу болгъан? Биз хазырлагъан тизмеде аллай онусу бла шагъырейленирге боллукъсуз.

Жумуртханы тюрлюлери

Тауукъ жумуртханы биширип, къуууруп, башха ашлагъа да къошуп ашайбыз. Аны косметологияда да хайырланадыла – шампуньлагъа, бетге неда чачха жагъыучу затлагъа къошадыла. Жумуртхаланы тюкенде къалай сайларгъа кереклисини, аны къаллай тюрлюлери болуучусуну, ала бузулмай къаллай бир заман сакъланнганларыны юсюнден Шимал Кавказны ведомствола аралы ветеринария лабораториясыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню ветеринар врачы Зарина Карданова билдиргенди.

Таулуну малы бла жаны бирди

Бу сейирлик хапарны редакциягъа Огъары Малкъардан кёп жылланы устаз болуп ишлеген Темуккуланы Адил жазып жиберген эди. Аны бла окъуучуларыбызны шагъырей этебиз.

Къоркъуусузлукъну жорукъларына тюшюндюредиле

Бу кюнледе Шхельда альплагерьни тийресинде жыл сайын бардырылгъан тёрели «Къоркъуусузлукъну школу» ишин башлагъанды.Проектни «Альтаир» жаш тёлю клуб бардырады.

Ахшыланы игиликлериди жашау чархын бурдургъан

Къудайланы Батырбекни жашы Нохну аты ислам динни жайгъанланы арасында айтылады. Ол алгъа Кёнделенде, ызы бла Темирхан-Шурада, Чабдарланы Сулейманны бла Шауаланы Дауут хажини къолларында да билим алгъанды. Хаж къылгъанды. Чегем ауузда Суусузлада бла Эл Тюбюнде иймам болуп тургъанды. Аны бла бирге сабийлени окъутханды. Назмугъа да уста болгъанды. Ол «Ийман-Исламны» кеси тюрлюсюн жазгъанды. 

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат