Жамауат

Айны тёгерегине учхан биринчи аппарат

 

1966 жылда 31 мартда Совет Союз биринчи болуп Айгъа спутник жибергенди. Бизни къырал аны таба ары дери да талай аппарат ашыргъан эди. Сёз ючюн, 1959 жылда январьда «Луна-1» аппаратны жибергенди. Ол жыл окъуна 13 сентябрьде уа ары «Луна-2» станция жетгенди.

Ким болса да, законну эркинликлери сакъланыргъа керекдиле

 Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны Совети кезиулю жыйылыуунда тюрмеледе тургъанланы эркинликлерин къоруулауда Жамауат къараучу комиссия (ОНК) къаллай иш бардыргъанын тинтгенди.

Бюгюннгю кюнде ада мулу бек излеген затладан бирини тарыхы

Хуржун телефон жаратылгъан кюннге ючюнчю апрель саналады. Быллай биринчи аппаратны 1973 жылда къурагъандыла.

Тёлюлени устазы

Теммоланы Мусса малчылыкъ бла кюрешген юйюрде 1916 жылда туугъан эди. Атасы Жюнюс бла анасы Миша «Огъары Басхан» колхозну къуралыууна тири къатышханладан болгъандыла. Ала жашларын да гитчеликден ишчиликге, жерчиликге юйретгендиле. Юйюрде ол  жангыз жаш эди. Андан сора дагъыда 5 къыз сабий болгъаны себепли, битеу ауурлукъ Муссагъа жетгенди. Анга эгечлерине къараргъа да тюшгенди. Сабийлеге сюймеклик да ол кезиуде туугъанды дерге боллукъду.

Адам жашауунда бир мурат салмаса, жюреги сюйген иш табалмаса, айнымайды

Биттирланы Азамат муслийманланы арасында белгили адамды. Ол 15 жылында сокъур болгъанды, алай  ол анга Чеченни къырал университетинде восток къыралланы тинтиу жаны бла  факультетни  бошаргъа,   Къазанда «Сулейман»  атлы межгитде окъургъа, Чеченде Брайльни методикасына кёре Къуран окъургъа юйретген курсла ачаргъа  чырмамагъанды.

Хорлагъанлагъа проектлерин тамамларгъа себеплик этилликди

 «Къонакъбайлыкъны усталары» конкурс быйыл ючюнчю кере бардырылады. Аны жангы сезону Россейде туризмни право жаны бла жалчытыугъа жораланыпды.

Мюлкле урлукъ бла толусунлай жалчытыныпдыла

Алгъаракълада кюнню хали тап болгъанын хайырланып, аграрийле танг жетген мирзеулюк битимлени урлукъларын себип бошагъан эдиле. Энди уа ишни тынгылы башларгъа хазырланнгандыла.

Мамырлыкъ ючюн берилген премияны даражасын тюшюрюр ючюн къоймайдыла

Алгъаракъда Европарламентни депутатлары эм пенсиягъа чыкъгъан европалы политикле 2022 жылда Украинаны башчысы В. Зеленскийни мамырлыкъ ючюн берилген Нобельни премиясы бла саугъаларгъа чакъыргъандыла.  

Жарашдырылгъан къагъытда башда сагъынылгъанла Норвегияны нобельчи комитетинден саугъаларыкъ адамланы кандидатларына жангыдан къарын эм ол тизмеге Зеленскийни къошарын тилейдиле. Нек дегенде кандидатланы тизмелерин бериуню болжалы биринчи февральда бошалгъанды.

Узакъ къыралдан – аламат саугъа

Алгъаракълада Аналаны Махтини аты бла Германиядан багъалы саугъа келгенди. Ол 1968 жылда Германияда басмаланнган китапды. Аны ача баргъанда, Махти Тасимович Бызынгыны эмда бызынгылыланы эртте, 60 жыл мындан алгъа алыннган суратларын кёргенди. Аланы араларында атасы бла аппасы да бардыла. Китапда аланы юсюнден кёп сейирлик хапарла жазыладыла. Суратла да кёпдюле.

Хар жумушну уллу талпыныулукъ бла къолгъа алгъандыла

Халкъыбыз кёчгюнчюлюкден къайтып келген кезиуде, эллиге жууукъ юйюр Холам-Бызынгы тарда Шаулух-Талада (Къара-Суу элге ол заманда алай айтхандыла) тохтайдыла.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат