Жамауат

«Муратыбыз терек бахчаларыбызны кенгертиргеди»

Бюгюнлюкде къыралда   жемишни  бла наныкъны  ючден бири Къабарты-Малкъарда  жыйылады. 

Буюрулгъан ишни жууаплы эм терк тамамлайды

 «Заман» газетни жууаплы секретары Токълуланы Борис бла КъМР-ни Басма эм информация министерствосунда ишлегенимде танышхан эдим. 

Мында хар не да бийик даражадады

Бу кюнледе Минги тауну тийресинде  уллу, гитче да бек кёпдюле.

Къанатлыланы табийгъат сезимлери кючлюдю

Алимле къанатлыла уллу боран торнадо бла келлигин бир бёлек кюн алгъа билгенлерин, алай бла юг жанына учуп кетиулерин тохташдыргъандыла. Жаныуарланы аллай къылыкълары илмугъа эрттеден бери белгилиди. Кёп жаныуар жер теберигин алгъадан биледиле. Алай анга ала къалай бла тюшюннгенлерин алыкъа адам улу ачыкълаялмагъанды. Бу жол а алимле ангылагъандыла къанатлыла табийгъат къыйынлыкъ келлигин къалай билгенлерин.

Сотовый телефонла хаталымыдыла?

Шёндю  юйде керек бола тургъан техникасыз жашау  этерге  хазна онг  жокъду.  Биз дайым да электромагнит  толкъунланы зоналарында  жашайбыз:  электрочайник къайнай  турады, телефон  зынгырдайды, микроволновка, быстыр жууучу машина, пылесос, компьютер, холодильник ишлейдиле…

Къоянны жылы бизге не келтирликди

Келе тургъан жангы 2023 жыл юйюр ырахатлыкъны жылыды.

Дамирни мураты толгъанды

 «Муратланы толтургъан назычыкъ» республикалы акцияны чеклеринде Сюд приставла Занкишиланы Дамирге спорт инвентарь алыргъа сертификат бергендиле.

Ана тилледен окъутхан устазла хунерликлерин ачыкълагъандыла

Къарачай-Черкесни къырал университетинде алгъаракъда ана тиллени окъутханланы араларында усталыкъ жаны бла «Биз башхалабыз, алай эсе да, барыбыз да тенгбиз!» деген халкъла аралы конкурс кезиулю кере къуралгъанды. Аны мураты, СКФО-да жашагъан халкъланы ёз тиллерин сакълаугъа себеплик этгенден сора да, миллетлени арасында шуёхлукъду эмда бир бирден сынамгъа тюшюнюудю.

«Жаш адамла дерсге сейирлери бла келирча этерге кюрешеме»

Биология илмуланы кандидаты Мырзаланы Мухтарны къызы Назифат КъМКъУ-ну медицина факультетинде гистологиядан, цитологиядан эмда эмбриологиядан  дерсле береди. Алыкъа алимлик жолунда жаш специалистге санала эсе да, ол бардыргъан тинтиуле бюгюнлюкде бу жаны бла ишлегенлеге сейирдиле. Ол ВАК-ны илму журналларында, «Скопус» базагъа кирген изданиялада басмаланнган жюзге жууукъ ишни авторуду.

 

Къоркъуусуз жангы жыл тежегендиле

Къабарты-Малкъарны бийик тау районларыны окъуучулары къыш кезиуде къоркъуусузлукъ солууну жорукъларын эслерине тюшюргендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат