Жамауат

Электрокючню къоркъуусузлу хайырланыуну юсюнден

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню – «Каббалкэнергону» специалистлери электрокючню къоркъуусузлу хайырланыргъа юйретген, кеси да школчулагъа деп къуралгъан кезиулю дерслерин бардыргъандыла. Алай бла, кёп болмай, ала Нальчикде «Тейри къылыч» санаторийде болгъандыла, деп билдиргендиле предприятияны пресс-службасындан.

Насыпсыз туугъан – насыпсыз жашар

Халимат, къолунда эки гитче  сабийи бла тул къалгъанды. Бешжыллыкъ Хамит бла ючжыллыкъ Сафарны кеси ёсдюре эди. Ол заманда жамауатны жашау турмушу барында да бирча болгъанды. Туугъан жерлерине къайтып келип, юй-кюн болургъа къармаша эдиле. Алай, кёчгюнчюлюкде мюлк къурагъанла, къайтабыз кайтабыз дегенде уа аны сатып, къолларында ахча бла Ата журтларына келгенле теркирек аякъланнгандыла.

Хыйлачыладан сакъланырча

Россейни Социал фондуну Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргенлерича, республикада юйюрле аналыкъ ахчаны кёбюсюнде жашау-турмуш болумланы игилендириуге, жангы фатар алыугъа, ол муратла бла алыннган кредитлени тёлеуге хайырланадыла

Шахарчыланы оюмлары эсге алынады

Белгилисича, бюгюнлюкде саулай да къыралда шахарланы эм посёлкаланы тап халгъа келтириу жаны бла Миллет проект жашауда бардырылады. Къабарты-Малкъарда да ол жаны бла бир къауум жангы проектле ючюн къол кётюрюу башланнганды.   

Къачхынчыланы къайгъысын кёрюп

Республиканы Курортла эм туризм министерствосуну келечилери Украинадан къачхынчыла бла ишни дайым бардырадыла. Бу жол ала Нальчикде «Фркутовый сад» къонакъ юйде тургъанла бла тюбешгендиле. 

Палестинадан къачхынчылагъа – орус тилден дерсле

 Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосуну келечилери «Маяк» санаторийде бла «Курорт «Нальчик» къонакъ юй арада Палестинадан къачхынчыла бла тюбешгендиле.

Черек суугъа – къызыл чабакъчыкъла

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери кёп болмай Черек суугъа каспиялы лосось чабакъчыкъладан 103,7 мингин жибергендиле. Аны бла гидроэнергетикле суулада чабакъланы санын кёбейтиу программаларыны энтта да бир кесегин тындыргъандыла.

Жалгъан интеллектден къоркъуу чыкъмазча

Жыл сайын 15 мартда, Россей Федерацияда, башха къыраллада да Хайырланыучуланы эркинликлерин къоруулауну битеудуния кюнюн белгилейдиле.

Уллу юйюр - миллетни тутуругъу

 РФ-ни Президенти Владимир Путинни буйругъу бла быйылгъы жыл Юйюрню жылына саналады. Аны бла байламлы биз газетде, сайтыбызда да кёп сабийли юйюрлени юслеринден материалланы басмалай турабыз. Бу жол Биттууланы Къаншауну жашы Илияс бла ушакъ этгенбиз. Ол республикада эм уллу малкъар юйюрледен биринде ёсгенди. 

Аурууну ал кезиуде ачыкъларгъа

Къабарты-Малкъарда «Саулукъ» миллет проект ишлеп башлагъанлы   багъыу махкемелеге 12 эндоскопия комплекс алыннганды.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат