Жамауат

Къалам сынаула

Бу кюнледе  Нальчикни ара библиотекасыны Къулий Къайсын орамдагъы бёлюмюнде Кавказны жазыучуларыны  клубуну Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде кезиулю жыйылыу къуралгъанды. Бу жол анда къабартылы жазыучу, назмучу Марианна Марушеваны чыгъармаларыны юсюнден баргъанды сёз.

«Единая Россия» халкъ программагъа тюзетиуле хазырлагъанды

«Единая Россия» партияны халкъ программасына  80 жангычылыкъ хазырланнганды. Ала билим бериу, саулукъ сакълау, къурулуш, ЖКХ  эмда Донбассны республикаларына эмда азатланнган тийрелеге болушлукъ этиу бла байламлыдыла.  Аланы «Единая Россияны» халкъ программасына тюзетиуле хазырлау жаны бла ишчи къауумну жыйылыуунда сюзгендиле.

Ахчасыз, эркинликсиз да къалмаз ючюн

РФ-ни Пенсия фондуну Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргенлерича, арт заманда тюрлю-тюрлю адамла бла организацияла аналыкъ капиталны иелерине аны ахча  халда алыргъа неда энчи хакъгъа анга документлени хазырларгъа «болушханлары» бла байламлы болумла аслам чыгъа башлагъандыла. Аманлыкъчыла аны бла да чекленмейдиле. Аланы телефон бла сёлешип республиканы къалайына да консультация алыр ючюн чакъырыргъа боллукъду.

Жашау жоругъу – тёгерекде халны игилендирир ючюн, къолдан келгенни аямазгъа

Бу кюнледе юбилейин Элбрус районну халкъны социал жумушларын жалчытыу комплексли арасыны социал-турмуш бёлюмюню башчысы, республиканы Парламентини депутаты, Коммунист партияны жер-жерли бёлюмюню биринчи секретары Хасаитланы Лиза Локмановна белгилегенди.

Къыйынына – тийишли багъа

Къыйын болумлада халкъны къоруулаугъа, бийик таулада адамланы сакълаугъа салгъан уллу къыйыны, кёп  жылланы бет жарыкълы уруннганы ючюн Россейни Президентини буйругъу бла МЧС-ни Элбрус бийик тау излеу-къутхарыу отрядыны биринчи класслы къутхарыучусу Цезарь Квицианиге «Россей Федерацияны сыйлы къутхарыучусу» деген ат берилгенди.

Къайсы заманлада да халкъы бла бирге болургъа излегенди

Чегемни белгили адамлары не заманда да болгъандыла. 

«Усталыгъыбызны тутуругъу – иги ниетлилик бла тёзюмлюлюк»

Къайсы усталыкъ да, кесича, хурметге тийишлиди. 

Тазалыкъны сакълау кимни борчуду?

Республикада, саулай къыралда да кир-кипчик бла байламлы къыйын болумну юсюнден билдириуле, дайым чыгъа, жамауатны сагъайтадыла. Кёп къатлы юйлени, кафелени арт жанларында, бютюнда уа сууланы жагъаларында къылыкъсыз тёгюлген багуш кёзге, айхайда, ариу кёрюнмейди. Ингирде паркга барсанг, шинтиклени тёгереги тюкюрюкледен бла чёплеу къабукъладан толуп – жийиргенмей олтурамлмайса. Къаллай бир турист келеди ариу тамашалыкъ табийгъатлы республикабызгъа, къаллай эсгериуле къаллыкъдыла аланы эслеринде? Кимдеди терслик: биздеми, огъесе энчи  службаладамы?

Губус таш

Шауурдатдан къарап Чайнашкыны ол жагъасындан эки жюз атлам ёргеракъда Губус таш кёрюнеди. Ол тёртгюлдю, къаралдымды. Аны иги кесеги жерге кирипди. Ортасында юч челек суу сыйыннган чунгуру барды. Не жаз, не къыш , къургъакъ, жауунлу заманда да таш къууушда суу таркъаймайды. Сууну бети селю да этмейди, агъып тёгюлюп да турмайды. Татыуу мыстыракъды. Аны къатында къанатлыла кёрюнмейдиле, алайгъа къурт-къумурсха да сюркелмейди. Сууну бети жарыкъды, теренлиди бир къарышды.

Эм иги тепсегенни сайлагъандыла

Кёп болмай «Таврида.АРТ»  фестивальны баш сахнасында кавказ тепсеулени номеринден къуралгъан батлда  миллет кийимлени, маданиятны эм  тепсеулени энчиликлери бла шагъырейленирге онг табылгъанды. Анга Россейни жети регионундан:   Къабарты-Малкъардан, Къарачай-Черкесден,  Дагъыстандан, Ингушетиядан, Шимал Осетиядан эм Чеченден коллективле эм энчи тепсеучюледен жюзге жууукъ адам  къатышханды.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат